Хімія. Поглиблений рівень. Повторне видання. 8 клас. Бутенко

Хімія. Поглиблений рівень. Повторне видання. 8 клас. Бутенко

У 8 класі ви засвоїте такі поняття, як «кількість речовини», «молярна маса», «молярний об’єм газів», ознайомитеся з основними класами неорганічних сполук, періодичним законом Д. І. Менделєєва і періодичною системою хімічних елементів, будовою атомів та типами хімічного зв’язку між ними, що реалізуються під час утворення молекул, кристалів тощо.

Розділ 1. Повторення та поглиблення основних хімічних понять курсу хімії 7 класу

§ 1. Хімія — наука про речовини та їхні перетворення. Структурні частинки речовини

§ 2. Хімічні елементи. Поняття про будову атома. Відносна атомна маса. Прості і складні речовини. Атоми як форма існування хімічних елементів

§ 3. Хімічні формули. Валентність елементів. Відносна молекулярна маса речовини

§ 4. Фізичні і хімічні явища. Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння

§ 5. Масова частка хімічного елемента в складній речовині та розчиненої речовини в розчині

§ 6. Поняття про оксиди, кислоти, основи, індикатори

Тестові завдання. Повторення та поглиблення основних хімічних понять курсу хімії 7 класу

Найважливіше в розділі 1. Повторення та поглиблення основних хімічних понять курсу хімії 7 класу

Розділ 2. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 7. Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні та інертні елементи й галогени

§ 8. Періодичний закон Д. І. Менделєєва. Створення періодичної системи хімічних елементів

§ 9. Періодична система хімічних елементів

§ 10. Будова атома. Модель атома Е. Резерфорда. Фізичний зміст періодичного закону

§ 11. Склад атомних ядер. Атомний номер елемента — заряд ядра його атома

§ 12. Ізотопи стабільні і радіоактивні

§ 13. Рух електронів в атомі. Електронні орбіталі, їхні форми

§ 14. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів

§ 15. Енергетичні рівні й підрівні. Стан електронів в атомі

§ 16. Електронні структури атомів. Принципи мінімальної енергії та Паулі. Правила Клечковського й Хунда

§ 17. Порядок заповнення енергетичних рівнів атомів елементів великих періодів. Довга форма періодичної системи хімічних елементів. Поняття про радіус атома

§ 18. Характеристика елемента за місцем у періодичній системі та будовою атома

§ 19. Значення періодичного закону для наукового розуміння природи та розвитку науки

Тестові завдання. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

Найважливіше в розділі 2. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

Розділ 3. Хімічний зв’язок і будова речовини

§ 20. Природа хімічного зв’язку

§ 21. Утворення неполярного ковалентного зв’язку. Електронні та структурні формули молекул речовин

§ 22. Полярний ковалентний зв’язок. Полярність, довжина, напрямленість ковалентного зв’язку

§ 23. Йонний зв’язок

§ 24. Кристалічна будова речовини

§ 25. Поняття про енергію йонізації та спорідненість до електрона

§ 26. Валентність атомів елементів з точки зору їхніх електронних структур та утворення хімічних зв’язків

§ 27. Ступінь окиснення

Тестові завдання. Хімічний зв’язок і будова речовини

Найважливіше в розділі 3. Хімічний зв’язок і будова речовини

Розділ 4. Хімічний зв’язок і будова речовини

§ 28. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини

§ 29. Молярна маса речовини

§ 30. Розрахункові задачі: обчислення числа атомів (молекул) у певній кількості речовини

§ 31. Розрахункові задачі: обчислення за хімічною формулою молярної маси, маси й кількості речовини

§ 32. Молярний об’єм газів. Закон Авогадро

§ 33. Відносна густина газів

§ 34. Розрахункові задачі: виведення найпростіших формул речовин за даними кількісного аналізу

Тестові завдання. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

Найважливіше в розділі 4. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

Розділ 5. Основні класи неорганічних сполук

§ 35. Оксиди: їхній склад, назви та фізичні властивості

§ 36. Особливості взаємодії оксидів з водою та їхня класифікація

§ 37. Хімічні властивості оксидів: взаємодія кислотних оксидів з лугами та основних оксидів з кислотами

§ 38. Взаємодія основних оксидів з кислотними оксидами. Поширеність оксидів у природі. Використання оксидів

§ 39. Загальні способи добування оксидів

§ 40. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій

§ 41. Склад кислот

§ 42. Назви кислот

§ 43. Класифікація кислот і їхні фізичні властивості

§ 44. Хімічні властивості кислот: взаємодія з основними оксидами й основами

§ 45. Хімічні властивості кислот: взаємодія із солями

§ 46. Взаємодія кислот з металами

§ 47. Витискувальний ряд металів. Заходи безпеки під час роботи з кислотами

§ 48. Загальні способи добування кислот. Використання кислот

§ 49. Основи: їхній склад, номенклатура, класифікація

§ 50. Фізичні властивості основ. Заходи безпеки під час роботи з лугами

§ 51. Хімічні властивості основ: взаємодія з кислотними оксидами

§ 52. Хімічні властивості основ: взаємодія з кислотами

§ 53. Хімічні властивості основ: взаємодія із солями та розкладання внаслідок нагрівання

§ 54. Загальні способи добування основ. Використання основ

§ 55. Поняття про амфотерні оксиди та гідроксиди

§ 56. Зміна характеру оксидів, основ та кислот, утворених елементами другого та третього періодів періодичної системи хімічних елементів зі зростанням заряду ядра атомів

§ 57. Солі: їхній склад і класифікація

§ 58. Назви солей та їхні фізичні властивості

§ 59. Поширення солей у природі та їхнє практичне значення

§ 60. Хімічні властивості середніх солей

§ 61. Хімічні властивості солей: взаємодія з кислотами та між собою

§ 62. Способи одержання солей

§ 63. Генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук

§ 64. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів або продуктів реакції за відомими даними про реагенти, один з яких узятий з надлишком

Тестові завдання. Основні класи неорганічних сполук

Найважливіше в розділі 5. Основні класи неорганічних сполук

Практикум

Правила безпеки під час роботи в кабінеті хімії

Практична робота 1. Хімічні явища

Практична робота 2. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук

Практична робота 3. Добування цинк гідроксиду та доведення його амфотерності

Практична робота 4. Розв’язування експериментальних задач

Посилання в інтернет на цікаві хімічні ресурси

Словничок термінів

Відповіді до задач та тестових завдань