Хімія. Поглиблений рівень. Повторне видання. 8 клас. Бутенко

Словничок термінів

Атом — це найменша хімічно неподільна частинка речовини.

Атомна орбіталь — частина простору навколо ядра, де найімовірніше перебуває електрон.

Відносна густина газу за іншим газом — відношення молярних або відносних молекулярних мас цих газів.

Головне квантове число — це число, яке позначає номер енергетичного рівня та може набувати тільки цілочислових значень.

Електронегативність елемента — спроможність його атомів притягувати до себе спільні електронні пари в хімічній сполуці.

Електронна формула — запис формули молекули, у якій указано символи елементів, навколо яких точками та хрестиками позначено валентні електрони всіх атомів, а між ними зв’язувальні електронні пари.

Електронна хмара — це стан електрона, який перебуває в просторі навколо ядра атома Гідрогену.

Ізотопи — різновиди атомів одного елемента, що мають однакові заряди ядер, але різні маси (масові числа).

Йонний хімічний зв’язок — це зв’язок, що утворюється в результаті електростатичної взаємодії протилежно заряджених йонів.

Йонні сполуки — це сполуки, які утворилися внаслідок притягання йонів.

Кислоти — сполуки, до складу яких входять кислотні залишки й атоми Гідрогену, спроможні заміщуватися на атоми металічних елементів.

Кількість речовини — порція речовини, що містить певне число атомів, молекул або інших структурних частинок.

Ковалентний хімічний зв’язок — це зв’язок, який виникає в результаті утворення однієї або кількох пар електронів, спільних для двох атомів.

Молекула — найменша частинка речовини, що зберігає її хімічні властивості та складається з атомів, сполучених між собою хімічними зв’язками.

Моль — кількість речовини, що містить таке число структурних частинок (атомів, молекул тощо), яке дорівнює числу атомів у 12 г ізотопа Карбону 12С.

Молярна маса — це маса 1 моль речовини.

Молярний об’єм газу — це об’єм 1 моль даного газу.

Оксиди — речовини, що складаються з атомів двох елементів, один з яких — Оксиген.

Основи — це складні речовини, у яких атом металічного елемента сполучений з однією або кількома гідроксильними групами.

Реакція нейтралізації — реакція між кислотою та основою, у результаті якої утворюються сіль і вода.

Реакція обміну — це реакція між двома складними речовинами, під час перебігу якої ці речовини обмінюються між собою своїми складовими, унаслідок чого утворюються дві нові складні речовини.

Солі — це складні речовини, що містять атоми металічного елемента й кислотного залишку.

Структурна формула молекули — це формула, у якій кожну спільну електронну пару зображують рисочкою.

Ступінь окиснення — умовний заряд атома в речовині, який виник би на атомі за умови, що спільні електронні пари повністю змістилися б до більш електронегативного (до більш неметалічного) атома (унаслідок чого атоми перетворилися б на йони).

Хімічний зв’язок — сукупність сил, які сполучають окремі атоми під час їхнього зіткнення й подальшої взаємодії в молекули, йони або кристали.

Хімія — це наука, одним із найважливіших завдань якої є вивчення механізму утворення, складу й будови речовини.