Хімія. Поглиблений рівень. Повторне видання. 8 клас. Бутенко

§ 43. Класифікація кислот і їхні фізичні властивості

У цьому параграфі ви дізнаєтеся про:

  • типи класифікацій кислот;
  • фізичні властивості кислот.

Класифікація кислот. Із класифікацією кислот за складом їхніх кислотних залишків ви вже знайомі. За цією ознакою кислоти поділяють на оксигеновмісні та безоксигенові (схема 6).

Схема 6

Класифікують кислоти й за числом атомів Гідрогену, що можуть заміщуватися на атоми металічних елементів у реакції з ними з утворенням солі. За цією ознакою кислоти поділяють на одноосновні, двоосновні, триосновні (схема 7).

Схема 7

Фізичні властивості кислот. Більшість неорганічних кислот — це продукти розчинення та взаємодії певних газів (НСl, HBr, HI, H2S, СО2) із водою, через те що в безводному стані такі кислоти не існують.

До безводних кислот за звичайних умов належать кислоти Н3РО4 і НРО3 — це тверді речовини. Кислоти H2SO4 і HNO3 теж можуть існувати у безводному стані, але являють собою рідини.

З тих кислот, що наведені в таблиці 18, нерозчинними у воді є лише H4SiO4 і H2SiO3.

Приклади розв’язування задач

Приклад 1. Які з наведених кислот HMnO4, H2SeO3, H2Se, Н3РО4, HI, HNO2 належать до: а) одноосновних; б) двоосновних; в) триосновних?

Розв’язання

До одноосновних кислот належать ті, до складу яких входить один атом Гідрогену: HMnO4, HI, HNO2.

До двоосновних кислот належать кислоти, що містять два атоми Гідрогену, спроможних заміщуватися атомами металічних елементів: H2SeO3, H2Se. Відповідно триосновні кислоти містять три атоми Гідрогену: Н3РО4.

Відповідь: а) одноосновні — HMnO4, HI, HNO2; б) двоосновні — H2SeO3, H2Se; в) триосновні — Н3РО4.

Приклад 2. Обчисліть об’єм H2S (н. у.), який містить ту саму кількість молекул, що й порція сульфатної кислоти масою 245 г. Чому дорівнює це число молекул?

Приклад 3. Які оксиди відповідають кислотам ΗΜnΟ4, ΗΝΟ3, H2SeO3, Н3РО4? Обчисліть маси кожної з кислот, які утворяться, якщо в реакцію з водою вступило по 12 г відповідного оксиду.

Запитання та завдання

°1. Як класифікують кислоти за кількістю атомів Гідрогену, що входять до їхнього складу?

°2. Наведіть приклади кислот, які: а) існують у водних розчинах; б) можуть існувати у рідкому стані; в) можуть існувати у твердому стані; г) нерозчинні у воді.

°3. Із таблиці 18 випишіть формули кислот: а) оксигеновмісних одноосновних; б) безоксигенових двоосновних; в) оксигеновмісних триосновних; г) безоксигенових одноосновних; ґ) оксигеновмісних двоосновних.

°4. Складіть формули й дайте назву кислотам, які мають такі кислотні залишки:

°5. Які з наведених речовин: КСl, Na2O, H2Se, LiOH, H2SO3, CrCl3, As2O5, HBr, NO, Mg(NO3)2, NH3, HCl, CaSO4, MnO2 є оксидами, а які — кислотами? Випишіть окремо формули оксидів і кислот. Позначте, чому дорівнює валентність елемента, що утворив: а) оксид; б) кислоту.

°6. З яких оксидів можна отримати такі кислоти: HNO3, H3AsO4, НСlО4, Н3ВО3? Складіть відповідні рівняння реакцій. Дайте назви кислотам.

*7. Обчисліть масу 0,25 моль і 15 · 1023 молекул ортофосфатної кислоти.

*8. Яка маса гідроген хлориду НСl містить стільки ж молекул, скільки й порція води Н2О масою 180 г?

*9. Складіть рівняння реакцій між водою та оксидами, які відповідають кислотам: а) Н2СrО4; б) НМnО4. Обчисліть масу кожної з кислот за умови, що в реакцію вступило 5 г кожного з оксидів.

*10. Визначте формули та значення молярних мас (г/моль) кислот, якщо:

  • а) масова частка елемента Е в оксигеновмісній кислоті складу НЕО3 дорівнює 38,75 %;
  • б) у 40,5 г безоксигенової кислоти складу НЕ міститься 0,5 г Гідрогену;
  • в) кислоту одержали внаслідок взаємодії води й оксиду ЕО2 з масовим відношенням елементів у ньому 1 : 1.

*11. Складіть рівняння реакції між сульфатною кислотою й оксидом металічного елемента(II), у якому масове співвідношення елементів становить 3 : 2.