Хімія. Поглиблений рівень. Повторне видання. 8 клас. Бутенко

§ 34. Розрахункові задачі: виведення найпростіших формул речовин за даними кількісного аналізу

У цьому параграфі ви дізнаєтеся,

 • як скласти найпростішу формулу речовини за даними кількісного аналізу.

Найпростіші формули показують відносне (а не істинне) найменше співвідношення чисел атомів різних елементів у певній речовині. Щоб знайти істинну формулу цієї речовини, потрібно знати її молярну масу.

Розглянемо декілька прикладів виведення найпростіших формул на підставі даних кількісного аналізу. Нагадаємо, що під кількісним аналізом слід розуміти кількісне визначення вмісту атомів будь-яких елементів, що входять до складу речовини, або співвідношення чисел атомів цих елементів.

Приклади розв’язування задач

Приклад 1. Масові частки Сульфуру й Оксигену в оксиді дорівнюють 40 % і 60 % відповідно. Виведіть формулу оксиду.

Приклад 2. Масові частки Гідрогену, Нітрогену й Оксигену в кислоті дорівнюють відповідно 2,13 %, 29,79 % і 68,08 %. Визначте найпростішу формулу кислоти та її молярну масу.

Запитання та завдання

°1. Що розуміють під кількісним аналізом речовини?

°2. На що вказує найпростіша формула речовини?

°3. Що обов’язково потрібно знати, щоб на підставі найпростішої формули речовини знайти її істинну формулу?

°4. Якою буквою позначають масову частку елемента в речовині? На що вказує масова частка?

5. Найпростішу формулу сульфіду лужного елемента, у якому масова частка Сульфуру становить 15,76 %, можна подати таким чином:

 • a) Na2S;
 • б) K2S;
 • в) Li2S;
 • г) Rb2S.

6. Найпростішою формулою речовини, у якій масові частки Сульфуру та Флуору дорівнюють 21,9 % і 78,1 %, є:

 • a) SF;
 • б) SF4;
 • в) SF5;
 • г) SF6.

7. Елемент Е із масовою часткою 18,42 % входить до оксиду, склад якого має найпростішу формулу Е2О3. Цей елемент має назву:

 • а) Бор;
 • б) Ферум;
 • в) Нітроген;
 • г) Манган.

8. Найпростішою формулою нітроген оксиду, у якому масова частка Нітрогену в 1,75 раза більша за масову частку Оксигену, є:

 • а) Ν2O5;
 • б) NO;
 • в) ΝΟ2;
 • г) Ν2Ο.

*9. Узято порцію речовини масою 100 г, у якій масова частка Феруму становить 72,4 %, решта — Оксиген. Скільки атомів Феруму містить формульна одиниця речовини?

*10. Складіть найпростіші формули двоелементних сполук складу ЕxВy та обчисліть їхні молярні, а де потрібно — формульні маси за такими даними:

Варіант

А

Б

В

Г

Ґ

Д

Елементи

С, Сl

Al, F

Si, Н

Mg, I

Fe, S

Сu, О

w(В), %

92,21

67,86

12,5

91,37

26,67

11,11

*11. Деякий елемент в оксиді, де його масова частка складає 50 %, виявляє валентність, що дорівнює IV. Яка найпростіша формула цього оксиду та назва елемента, що його утворює?

*12. Унаслідок розкладання 20 г деякої солі за температури 1000 °С утворилося 4,48 л (н. у.) карбон(ІV) оксиду СО2 та 0,2 моль кальцій оксиду СаО. Якою є найпростіша формула та формульна маса цієї солі?

13. Речовина містить (за масою) 26,53 % Калію, 35,37 % Хрому, 38,10 % Оксигену. Складіть її найпростішу формулу.