Хімія. Поглиблений рівень. Повторне видання. 8 клас. Бутенко

§ 42. Назви кислот

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

  • що таке кислотоутворюючий елемент;
  • як утворюють назви безоксигенових і оксигеновмісних кислот.

Чим відрізняється якісний склад кислот: карбонатної Н2СО3 й ортофосфатної Н3РО4? Лише одним: елементом, від якого ці кислоти утворилися. Наприклад, для карбонатної та ортофосфатної кислот можна записати такі ланцюжки послідовних перетворень:

С → СО2 → Н2СО3

Р → Р2О5 → Н3РО4

Елементом, який утворює кислоту, — кислотоутворюючим елементом, — у першому випадку є Карбон, у другому — Фосфор. Саме від їхніх назв і походять корені в назвах кислот — карбонатна Н2СО3 й ортофосфатна Н3РО4. Отже, назви будь-яких кислот походять від назв відповідних кислотоутворюючих елементів:

H2SO4 — сульфатна кислота, HNO3 — нітратна кислота, HNO2 — нітратна кислота.

Корені в словах «нітратна» й «нітритна» однакові, тому що вони походять від назви одного й того самого кислотоутворюючого елемента — Нітрогену, а суфікси — різні. Чому?

Назви безоксигенових кислот складають із кореня назви кислотоутворюючого елемента та суфікса -идн чи -ідн і додають слово «кислота». Наприклад, якщо кислотоутворюючим елементом є Хлор або Бром, то назви відповідних кислот такі: НСl — хлоридна кислота, НВr — бромідна кислота.

Наведемо формули й назви найпоширеніших кислот та їхніх кислотних залишків за раціональною номенклатурою. У дужках наведено тривіальні назви деяких кислот (табл. 15).

Таблиця 15

Найпоширеніші кислоти

Приклад розв’язування задач

Унаслідок нагрівання карбонатна кислота кількістю речовини 0,075 моль розкладається з виділенням газуватого карбон(ІV) оксиду. Визначте об’єм газу, який утвориться (н. у.), та масу натрій гідроксиду, що необхідно витратити для його поглинання з утворенням солі Na2CO3.

Запитання та завдання

°1. Який елемент, що входить до складу кислот, називають кислотоутворюючим?

°2. Як утворюють назви кислот?

3. У яких випадках у назвах кислот, утворених одним і тим самим елементом, застосовують різні суфікси?

4. Чому до назв кислот, утворених одним і тим самим елементом з тією ж валентністю, додають префікси орто- або мета-?

5. Як утворюють назви безоксигенових кислот?

6. Назвіть кислоти: H2SO4, HNO2, H2SiO3, НРО3. Укажіть відповідно валентність елементів Cr, N, Si і Р у цих сполуках. Обчисліть масову частку кожного із цих елементів у відповідній кислоті.

7. Яку назву мають кислотні залишки складу:

Складіть формули кислот, що відповідають цим залишкам, і визначте валентність кислотоутворюючого елемента.

8. Користуючись таблицею 15, випишіть формули кислот: а) оксигеновмісних; б) безоксигенових. Назвіть їх.

9. Обчисліть масу нітратної кислоти, необхідної для реакції з магній оксидом масою 5 г.

*10. Карбонатна кислота досить легко розкладається, навіть за кімнатної температури, на газуватий кислотний оксид і воду. Складіть рівняння відповідної реакції та обчисліть об’єм (н. у.) газу, що може виділитися з розчину кислоти кількістю речовини 0,2 моль.