Хімія. Поглиблений рівень. Повторне видання. 8 клас. Бутенко

Передмова

Любі восьмикласники та восьмикласниці!

У 7 класі ви ознайомилися з новою навчальною дисципліною хімією. Вона, як і всі інші науки, достатньо складна, але водночас цікава й захоплива. У цьому ви могли переконатися під час демонстрації дослідів, спостерігаючи появу диму без вогню, зміну забарвлення розчинів різних речовин, а також металів на повітрі. Після закінчення 7 класу ви зрозуміли, чим відрізняються чисті речовини від їхніх сумішей, атоми — від молекул; з’ясували, що таке атом, молекула, хімічний елемент. Ви дізналися, які назви мають хімічні елементи та якими символами їх позначають, яку властивість вони виявляють під час утворення бінарних сполук і як складати формули цих сполук. Усе це дало вам можливість зрозуміти, що хімія — це дуже важлива галузь знань, без яких неможливо обійтися ні лікарю, ні інженеру, ні агроному, ні будівельнику.

Спостереження за перебігом деяких хімічних реакцій і фізичними явищами, що їх супроводжують, неодмінно наштовхувало вас на думку, що вивчення їхніх таємниць допоможе краще розуміти навколишній світ, відрізняти шкідливі процеси від корисних, уникати небезпеки, свідомо користуватися тим, що дає сприятливий результат.

У 8 класі ви засвоїте такі поняття, як «кількість речовини», «молярна маса», «молярний об’єм газів», ознайомитеся з основними класами неорганічних сполук, періодичним законом Д. І. Менделєєва і періодичною системою хімічних елементів, будовою атомів та типами хімічного зв’язку між ними, що реалізуються під час утворення молекул, кристалів тощо.

Як бачите, цього року навчальний матеріал із хімії дещо складніший. Щоб ним успішно оволодіти, необхідно пам’ятати:

  • засвоєння знань відбувається тільки в процесі власної діяльності: чим більше ви виявите самостійності, тим краще опануєте необхідний матеріал;
  • на уроках хімії, так само як і на уроках з інших шкільних дисциплін, необхідно брати активну участь в обговоренні нового матеріалу, пов’язаного із закономірностями перебігу хімічних процесів;
  • ще більше самостійності потрібно виявляти, виконуючи домашні завдання. Намагайтеся розібратися в логіці викладення навчального матеріалу, зрозуміти її, пояснити суть хімічних явищ;
  • самостійне виконання домашнього завдання сприяє швидкому розвитку інтелекту. Це — запорука вашого майбутнього успіху не лише в хімії, але й загалом у житті.

Нагадаємо, як правильно користуватися підручником.

Викладення матеріалу в підручнику послідовне: не вивчивши матеріал попереднього параграфа, вам буде надто важко опанувати наступний.

Після вивчення параграфа потрібно виконати запропоновані до нього завдання й відповісти на запитання. Спочатку проаналізуйте алгоритм розв’язування задач даного типу. Номери найскладніших завдань позначено зірочкою. У разі труднощів прочитайте параграф ще раз. Обов’язково виконуйте завдання: тільки так ви зможете краще вивчити та зрозуміти хімічні процеси, а також розвинути свої навички та вміння.

Якщо ви зумієте відповісти на всі запитання, виконати завдання та розв’язати всі задачі, наведені в підручнику, то хімія стане для вас не тільки зрозумілою, але й найулюбленішою навчальною дисципліною.

Бажаю вам успіхів у навчанні, і в хімії зокрема!

Автор

Умовні позначення

° Прості запитання, для відповіді на які необхідно уважно прочитати текст підручника

Складніші запитання й завдання подано без позначки

* Найскладніші завдання

Розділ 1. Повторення та поглиблення основних хімічних понять курсу хімії 7 класу

§ 1. Хімія — наука про речовини та їхні перетворення. Структурні частинки речовини

У цьому параграфі ви повторите:

  • що вивчає хімія;
  • із чого складаються всі речовини.

Хімія — це наука про склад, властивості, будову та перетворення речовин, що супроводжуються зміною їхнього складу, структури, а отже, і властивостей.

Речовини — це те, із чого складаються фізичні тіла.

Усі речовини складаються зі структурних частинок. Так, більшість органічних речовин, наприклад метан СН4, етиловий спирт С2Н5ОН, оцтова кислота СН3СООН, а також деякі прості неорганічні речовини, перш за все неметали, наприклад азот Ν2, кисень О2, фтор F2, хлор Сl2, складаються з молекул. Інші неметали, зокрема бор В, вуглець (алмаз, графіт) С, силіцій Si, мають немолекулярну (атомну) структуру.

Молекули складаються з атомів, число яких може коливатися від двох (N2, НСl) до декількох тисяч (білки, вітаміни). Винятком із цього правила можна вважати благородні гази (Не, Ne, Ar, Kr, Хе, Rn).

Молекула — це найменша частинка речовини, що зберігає хімічні властивості цієї речовини.

Під час хімічних реакцій одні речовини перетворюються на інші — прості або складні. Так, у результаті зовнішньої дії, наприклад нагрівання, молекули багатьох складних речовин можуть перетворюватися на молекули простих речовин:

а молекули деяких простих речовин — на молекули складних речовин:

Тому молекули відносять до хімічно подільних частинок.

Атоми одних елементів не можуть перетворюватися на атоми інших елементів під час хімічних реакцій.

Атом — це найменша хімічно неподільна електронейтральна частинка речовини.

Атоми деяких хімічних елементів легко втрачають або приєднують електрони, перетворюючись на заряджені частинки. Якщо атоми втрачають електрони, то перетворюються на позитивно заряджені йони — катіони, наприклад Na+, Mg2+, Аl3+. Якщо атоми приєднують до себе електрони, то перетворюються на негативно заряджені йони — аніони, наприклад Сl-, S2-.

Йон — заряджена частинка, яка утворюється внаслідок втрати атомом або приєднанням до нього одного чи кількох електронів.

Запитання та завдання

°1. Що вивчає хімія?

°2. Що таке речовина? Наведіть приклади.

3. З наведеного переліку випишіть окремо речовини та фізичні тіла: скло, кухонна сіль, труба, вода, крейда, мідний дріт, цинк, олівець, бензин, крижина, графіт.

4. Складіть у зошиті таблицю.

Речовина

Вироби (фізичні тіла)

Мідь

Золото

Графіт

У правій графі таблиці напишіть назви виробів, які можна виготовити з наведених речовин.

5. Складіть у зошиті таблицю.

Вироби (фізичні тіла)

Речовина

Кран

Труба

Ложка

У правій графі таблиці напишіть назви речовин, з яких можна виготовити наведені вироби.

°6. Чим відрізняються поняття «атом», «молекула»?

7. З яких структурних частинок складається: вода, вуглекислий газ, мідний дріт, кисень та азот, що є складовими повітря?

*8. З яких структурних частинок складається сахароза С12Н22О11? Скільки атомів кожного елемента входить до складу її молекули? Скільки всього атомів у складі молекули сахарози?

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст