Хімія. Поглиблений рівень. Повторне видання. 8 клас. Бутенко

§ 40. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій

Приклади розв’язування задач

Приклад 1. Унаслідок реакції між порцією сірки масою 9,6 г і киснем утворився сульфур(ІV) оксид. Обчисліть об’єм (н. у.) утвореного SO2 і кількість речовини кисню, яку потрібно взяти для цієї реакції.

Приклад 2. Обчисліть масу порошкоподібного алюмінію, який згоряє в кисні об’ємом 20,16 л (н.у.). Яка кількість речовини Аl2О3 внаслідок цього утвориться?

Запитання та завдання

°1. За якими формулами обчислюють кількість речовини, якщо з-поміж даних є: а) маса речовини; б) об’єм (н. у.) речовини; в) число структурних частинок речовини?

°2. Що таке молярний об’єм газуватої речовини за нормальних умов? У яких одиницях його виражають?

°3. Що означає поняття стала Авогадро? У якій одиниці виміру виражають її значення?

4. Що таке масова частка елемента в сполуці? У яких одиницях її виражають і за якою загальною формулою обчислюють?

5. Укажіть рядок, у якому записано формули кислот, що утворюються внаслідок взаємодії оксидів В2О3, SO2, Сl2О7, СrО3 з водою:

 • а) НВО2, H2SO4, НСlО3, НСrО2;
 • б) Н3ВО3, H2SO3, НСlО2, Н2СrО4;
 • в) Н3ВО3, H2SO3, НСlО4, Н2СrО4;
 • г) Н2В4О7, H2SO4, НСlO, Н2СrО4.

Яка кількість речовини кислот при цьому утворилася, якщо в реакцію вступило по 0,5 моль цих оксидів?

6. Узяли порції цинку, калію, хрому та кальцію масою відповідно 13 г, 26 г, 39 г і 20 г. Обчисліть кількість речовин ZnO, KOH, Сr2О3, Са(ОН)2, що утворилися внаслідок взаємодії цих металів з водою. Оксиди ZnO та Сr2О3 утворюються за підвищених температур.

7. З-поміж наведених оксидів до основного слід віднести:

 • a) SO2;
 • б) MgO;
 • в) N2O5;
 • г) СО2.

8. З-поміж наведених оксидів до кислотного слід віднести:

 • a) Fe2O3;
 • б) ВаО;
 • в) Р2O5;
 • г) Na2O.

9. У якому з оксидів масова частка Оксигену найбільша:

 • а) хром(ІІ) оксид;
 • б) аргентум(І) оксид;
 • в) сульфур(VІ) оксид;
 • г) бісмут(IIІ) оксид?

*10. Обчисліть масу фосфор(V) оксиду, що необхідна для одержання:

 • а) 16 г НРО3 внаслідок реакції Р2О5 з водою за температури 10 °С;
 • б) 9,8 г Н3РО4 внаслідок реакції Р2О5 з водою за температури кипіння;
 • в) 8,2 г Na3PO4 внаслідок реакції Р2О5 з Na2O;
 • г) 42,4 г К3РО4 внаслідок реакції Р2О5 з КОН.

Складіть рівняння всіх запропонованих реакцій.

*11. Обчисліть масу барій оксиду, яка необхідна для одержання:

 • а) 34,2 г Ва(ОН)2 внаслідок реакції ВаО з водою;
 • б) 7,88 г ВаСО3 внаслідок реакції ВаО з СО2;
 • в) 3,38 г BaS унаслідок реакції ВаО з H2S;
 • г) 10,4 г ВаСl2 внаслідок реакції ВаО з НСl.

*12. Для повного згоряння 8 г деякої простої речовини витратили 5,6 л (н.у.) кисню О2. В утвореному оксиді елемент має валентність, яка дорівнює IV. Що це за елемент?