Хімія. Поглиблений рівень. Повторне видання. 8 клас. Бутенко

Найважливіше в розділі 1. Повторення та поглиблення основних хімічних понять курсу хімії 7 класу

• Хімія — це наука про склад, будову та властивості речовин і взаємні перетворення.

• Атом — це хімічно неподільна частинка речовини. Атоми з однаковим зарядом ядра називають хімічним елементом. Прості речовини складаються з атомів одного виду, а складні — з атомів декількох видів.

• Молекула — найменша частинка речовини, яка має її хімічні властивості та складається з атомів, сполучених між собою хімічними зв’язками.

• Відносні маси атомів (Ar) і молекул (Мr) показують, у скільки разів маса даної частинки більша за 1/12 маси атома Карбону з атомною масою 12. Відносна молекулярна або формульна маса сполуки дорівнює сумі відносних атомних мас хімічних елементів, що її утворюють, узятих з урахуванням числа атомів кожного з них.

• Якісний і кількісний склад речовини записують у вигляді хімічної формули, до якої входять символи хімічних елементів та індекси, що вказують на число атомів кожного елемента.

• Масова частка (w) хімічного елемента (Е) в речовині (X) показує, яка частина відносної молекулярної маси припадає на даний елемент:

де n — індекс елемента в речовині.

Сума масових часток усіх хімічних елементів у сполуці дорівнює 1 (100 %).

• Масову частку розчиненої речовини в розчині визначають за формулою

якщо замість маси розчину m(р-ну) наведено значення його об’єму V(р-ну) та густини ρ(р-ну).

• Зміни, що відбуваються з речовинами та тілами, називають явищами. Унаслідок фізичних явищ змінюється тільки форма тіла або агрегатний стан речовини, а склад речовини залишається незмінним. Хімічні явища, або хімічні реакції, супроводжуються перетворенням одних речовин на інші, які мають нові властивості.

• Про перебіг реакцій можна дізнатися за такими явищами, як виділення або поглинання енергії, зміна забарвлення, утворення осаду, виділення газу, поява запаху. Речовини реагують між собою в певному масовому співвідношенні.

• У результаті хімічної реакції загальна маса речовин залишається незмінною (закон збереження маси речовин); умовно хімічні реакції записують у вигляді хімічних рівнянь.

• За хімічним складом і хімічними властивостями виділяють чотири найважливіших класи складних речовин: оксиди, основи, кислоти, солі. Для розпізнавання кислот і лугів (розчинних гідроксидів) застосовують речовини-індикатори.