Хімія. Поглиблений рівень. Повторне видання. 8 клас. Бутенко

§ 30. Розрахункові задачі: обчислення числа атомів (молекул) у певній кількості речовини

У цьому параграфі ви навчитеся

  • обчислювати число атомів (молекул) у певній кількості речовини.

З викладеного вище теоретичного матеріалу можна зробити висновок: кожна речовина складається з величезного числа сполучених між собою структурних частинок (атомів, молекул, формульних одиниць тощо), які мають певну відносну атомну (Ar) чи молекулярну або формульну масу (Мr). Кожну порцію речовини можна охарактеризувати її масою m (г), у випадку газів — об’ємом V (л або дм3), кількістю речовини n (моль), числом частинок N (атомів, молекул тощо), а також сталими величинами — молярною масою М (г/моль), густиною ρ (г/см3 — у випадку твердих або рідких речовин, г/дм3 — у випадку газуватих речовин) (схема 3).

Схема 3

Математичний зв’язок між цими характеристиками, наведений відповідними формулами, дає можливість за допомогою деяких відомих величин обчислити третю.

Приклади розв’язування задач

Приклад 1. Визначте число атомів Карбону в алмазі, якщо взяли його порцію кількістю речовини 15 моль.

Приклад 2. Обчисліть кількість речовини та число атомів Силіцію й Оксигену в сполуці SiO2, узятій кількістю речовини 3 моль.

Приклад 3 (пряма задача). Визначте число атомів Аргентуму, що містяться в порції срібла масою 36 г. Яку кількість речовини це становить?

Приклад 4 (обернена задача). Обчисліть масу 1,204 · 1026 атомів Цинку та кількість речовини, якій вона дорівнює.

Запитання та завдання

1. Обчисліть масу: а) 1018 молекул гідроген сульфіду H2S; б) 6 · 1012 атомів Феруму; в) 26 моль атомів Мангану; г) 2700 молекул азоту N2.

2. Визначте кількість речовини сульфатної кислоти H2SO4, яку можна одержати з 15,05 · 1033 атомів Сульфуру.

3. У якій масі дихроматної кислоти Н2Сr2О7 міститься 28 моль атомів Оксигену?

4. Скільки атомів Бору міститься в 1010 г натрій тетраборату Na2B4O7?

5. Скільки молекул водню Н2 і скільки молекул кисню О2 необхідно для добування 10 моль води?

6. Обчисліть масу порції метану СН4, у якій міститься стільки ж молекул, скільки їх міститься у 28 г азоту.

7. У якій масі заліза міститься стільки ж атомів, скільки їх міститься в 21,6 г срібла?

8. Відомо, що 6 моль двохатомних молекул деякого неметалічного елемента мають масу 192 г. Про яку речовину йдеться?

9. Відомо, що 324 г деякого металу містять 3 моль атомів цього металічного елемента. Визначте, що це за метал.

*10. Визначте масу порції калій ортофосфату К3РО4, у якій міститься: а) 10-4 моль атомів Калію; б) 3,5 моль атомів Фосфору; в) 1029 атомів Оксигену.