Хімія. Поглиблений рівень. Повторне видання. 8 клас. Бутенко

Найважливіше в розділі 4. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

• Кількість речовини — фізична величина, яка відображає кількість структурних частинок (атомів, молекул, формульних одиниць тощо) у певній порції речовини.

• Одиниця виміру кількості речовини — моль.

• 1 моль — це така кількість речовини (або її порція), яка містить 6,02 · 1023 частинок (атомів, молекул тощо).

• Молярною масою називають масу одного моля речовини.

• Маса речовини, число структурних частинок (атомів, молекул, формульних одиниць тощо), молярна або формульна маса зв’язані співвідношеннями, на підставі яких можна обчислити будь-яку із цих величин, якщо відомо дві інші:

• Газувата речовина кількістю 1 моль незалежно від її природи за нормальних умов займає об’єм 22,4 л. Цей об’єм називають молярним об’ємом газу.

• Молярний об’єм газу — це об’єм 1 моль даного газу.

• Закон Авогадро: в однакових об’ємах різних газів за однакових умов (температури та тиску) міститься однакове число молекул.

• Відносна густина газу за іншим газом є відношенням молярних або відносних молекулярних мас цих газів.