Хімія. Поглиблений рівень. Повторне видання. 8 клас. Бутенко

§ 5. Масова частка хімічного елемента в складній речовині та розчиненої речовини в розчині

У цьому параграфі ви повторите:

  • що таке масова частка хімічного елемента в сполуці та як її обчислюють;
  • як визначають масову частку й масу розчиненої речовини в розчині.

Масова частка хімічного елемента в складній речовині показує, яка частка маси речовини припадає на даний елемент.

Її обчислюють за формулою

де w(Χ) — масова частка хімічного елемента X, виражена в частках одиниці; n — число атомів даного елемента, позначене індексом у формулі сполуки; Ar — відносна атомна маса X; Мr — відносна молекулярна або відносна формульна маса сполуки.

Сума всіх часток дорівнює одиниці або 100 %.

Приклади розв'язування задач

Приклад 1. Обчисліть масові частки хімічних елементів у хлор(VІІ) оксиді Сl2О7.

Приклад 2. Масова частка Нітрогену в його оксиді дорівнює 36,84 %, а відносна молекулярна маса — 76. Якою може бути хімічна формула цієї сполуки: N2O, NO, N2O3 чи N2O5?

Обчислення масової частки й маси розчиненої речовини в розчині.

Масовою часткою розчиненої речовини (w) називають відношення маси розчиненої речовини до загальної маси розчину:

Масову частку ще виражають у відсотках:

де m(розчину) = m(речовини) + m(розчинника).

Якщо замість маси розчину m(р-ну) наведено значення його об’єму V(р-ну) та густини ρ(р-ну), то використовують іншу формулу:

Таким чином, уміст розчиненої речовини в розчині виражають у частках одиниці або у відсотках.

Приклади розв'язування задач

Приклад 3. У порції води масою 180 г розчинили 60 г цукру. Обчисліть масову частку (%) розчиненого цукру в розчині.

Приклад 4. Обчисліть маси натрій хлориду та води, які потрібно взяти для приготування 460 г розчину з масовою часткою NaCl 15 %.

Приклад 5. Обчисліть масову частку (%) натрій гідроксиду у випареному розчині, якщо 300 г його розчину з масовою часткою NaOH 5 % випарили до 200 г.

Запитання та тестові завдання

°1. За якою формулою обчислюють масову частку елемента в його сполуці? У яких одиницях виміру її виражають?

°2. Чому дорівнює сума масових часток усіх елементів у сполуці?

3. Масова частка Мангану має найбільше значення в сполуці: а) МnО2; б) Мn2О3; в) Мn3О4; г) Мn2О7.

4. Масова частка Хлору має найбільше значення в сполуці: а) НСlO; б) НСlО2; в) НСlО3; г) НСlО4.

5. Масова частка Нітрогену в певному оксиді дорівнює 30,43 %. Його назва: а) нітроген(ІІІ) оксид; б) нітроген(І) оксид; в) нітроген(ІV) оксид; г) нітроген(V) оксид.

б. Масова частка Сульфуру в алюміній сульфаті Al2(SO4)3 дорівнює: а) 29,16 %; б) 28,07 %; в) 27,91 %; г) 30,52 %.

7. Масова частка Оксигену в оксиді чотиривалентного елемента дорівнює 39,5 %. Назва цього елемента: а) Силіцій; б) Станум; в) Германій; г) Титан.

°8. Яке поняття використовують для точнішої кількісної оцінки розчинів?

9. За якими формулами визначають масову частку розчиненої речовини? Назвіть одиниці виміру масової частки.

10. За якою формулою визначають масову частку розчиненої речовини, якщо відомо об’єм розчину, його густину та масу розчиненої речовини?

11. Визначте масову частку (%) алюміній хлориду АlСl3 у розчині, одержаному змішуванням 200 г розчину АlСl3 з масовою часткою 8 % і 100 г розчину АlСl3 з масовою часткою 12 %.

12. Які маси кальцій нітрату Ca(NO3)2 і води потрібно взяти, щоб одержати 2 кг розчину з масовою часткою 10 %?

13. До 300 г води додали 300 г розчину з масовою часткою нітратної кислоти 30 %. Якою стала масова частка нітратної кислоти в отриманому розчині?

14. Які маси солі та води потрібно взяти для приготування 200 г розчину з масовою часткою 25 %?

15. Визначте масову частку (%) солі у випареному розчині, якщо 1800 г розчину солі з масовою часткою 30 % випарили до 1200 г.