Хімія. Поглиблений рівень. Повторне видання. 8 клас. Бутенко

§ 39. Загальні способи добування оксидів

У цьому параграфі ви дізнаєтеся,

  • як можна отримати оксиди.

Способи добування оксидів базуються на їхніх хімічних властивостях.

1. Оксиди утворюються внаслідок взаємодії простих речовин із киснем О2.

Деякі із цих речовин вступають у реакцію з киснем О2 під час нагрівання, наприклад:

2Са + О2 = 2СаО (за температури, вищої за 300 °С),

Ν2 + О2 = 2ΝΟ (за температури, вищої за 2000 °С),

2Ζn + О2 = 2ΖnΟ (за температури, вищої за 225 °С),

4Аl(порошок) + 3О2 = 2Аl2О3 (згоряння на повітрі),

а деякі навіть на холоді:

4Rb + О2 = 2Rb2O

Цей спосіб добування оксидів ще називають прямим.

2. У результаті взаємодії складних речовин із киснем О2, як правило за високих температур, утворюються переважно оксиди тих елементів, з яких складається реагент, наприклад:

2H2S + 3О2 = 2Н2О + 2SO2 (за температури 300 °С)

3. Оксиди можна отримати і в результаті розкладання оксигеновмісних сполук.

Під час нагрівання деяких переважно нерозчинних основ та амфотерних гідроксидів утворюються оксид відповідного металічного елемента й вода:

Такий спосіб одержання оксидів називають непрямим.

Унаслідок нагрівання деяких кислот теж можливе утворення оксиду відповідного неметалічного елемента й води:

Подібний тип хімічних реакцій часто називають реакціями дегідратації, тобто реакціями, протилежними реакціям гідратації — приєднання води.

Деякі солі розкладаються під час нагрівання на оксиди відповідних металічного і неметалічного елементів:

Нагрівання деяких оксидів супроводжується утворенням оксиду, у якому елемент виявляє нижчу валентність, і виділенням кисню:

В інших випадках, навпаки, нагрівання оксидів деяких елементів на повітрі спричиняє утворення оксиду, у якому елемент виявляє вищу валентність:

Запитання та завдання

°1. Який спосіб одержання оксидів називають прямим? Наведіть приклади.

2. Оксиди можуть утворюватися внаслідок взаємодії з киснем: а) тільки простих речовин; б) тільки складних речовин; в) як простих, так і складних речовин. Наведіть приклади.

3. Який спосіб одержання оксидів відносять до реакції дегідратації? Наведіть приклади.

4. Чи можна одержати оксиди: а) термічним розкладанням солей оксигеновмісних кислот; б) термічним розкладанням оксидів елементів із високою або найвищою валентністю; в) окисненням оксидів із низькою валентністю до оксидів, у яких елемент виявляє більш високу валентність? Наведіть приклади.

5. Обчисліть масу оксиду, що утвориться внаслідок термічного розкладання алюміній гідроксиду, узятого кількістю речовини 0,04 моль.

6. На оксиди яких елементів розкладається за високої температури магній карбонат? Яку масу цієї речовини потрібно взяти, щоб одержати 16 г оксиду, який за звичайних умов є твердою речовиною? Який об’єм (н. у.) займатиме оксид другого елемента?

7. Обчисліть масову частку (%) неметалічного елемента в оксиді, який утворюється внаслідок дегідратації метасилікатної кислоти H2SiO3?

8. Унаслідок згоряння арсину AsH3, як і внаслідок згоряння H2S, утворюються оксид неметалічного елемента (As2O3) і вода. У якому мольному співвідношенні утворяться арсен(ІII) оксид і сульфур(ІV) оксид унаслідок згоряння AsH3 і H2S, якщо в обох випадках в реакцію вступило 0,6 моль кисню?