Хімія. Поглиблений рівень. Повторне видання. 8 клас. Бутенко

§ 58. Назви солей та їхні фізичні властивості

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

 • як складають назви середніх, кислих та основних солей;
 • які фізичні властивості солей;
 • солі яких металічних елементів безбарвні, а яких — забарвлені.

Назви солей. Назви середніх солей утворюють від назви кислотного залишку (див. табл. 15, § 42). Причому спочатку називають металічний елемент у називному відмінку, а потім кислотний залишок, наприклад:

Ba(NO3)2 — барій нітрат, Na2CO3 — натрій карбонат.

Якщо металічний елемент виявляє змінне значення валентності, то її значення вказують римською цифрою в круглих дужках, наприклад:

FeSO4 — ферум(ІІ) сульфат, Fe2(SO4)3 — ферум(ІІІ) сульфат.

Назви солей безоксигенових кислот завжди мають суфікс -ид або -ід, наприклад:

Назви солей оксигеновмісних кислот мають суфікси -ит або -aт, наприклад:

Назви кислих солей утворюють так само, як і середніх, тільки при цьому до назви кислотного залишку додають префікс гідроген-, який вказує на наявність у молекулі солі незаміщених атомів Гідрогену:

Na2CO3 — натрій карбонат, NaHCO3 — натрій гідрогенкарбонат.

Якщо в молекулі кислої солі з одним кислотним залишком сполучені два атоми Гідрогену, то додають ще й числовий префікс ди-:

КН2РО4 — калій дигідрогенортофосфат, Са(Н2РО4)2 — кальцій дигідрогенортофосфат, NaHS — натрій гідрогенсульфід. Назви основних солей утворюють так само, як і середніх, тільки до назви кислотного залишку додають префікс гідроксо-.

Фізичні властивості. За звичайних умов солі — тверді речовини. Їхня розчинність у воді залежить як від природи самої солі (тобто яким металічним елементом та яким кислотним залишком її утворено), так і від температури її розчинення.

Солі дуже активних металічних елементів Натрію, Калію, Літію, Кальцію, Барію безбарвні, а солі, утворені такими металічними елементами, як Ферум(ІІІ), Кобальт(ІІ), Нікель(ІІ), Купрум(ІІ), — забарвлені (рис. 55). Солі ж, утворені такими металічними елементами, як Аргентум і Меркурій, бувають і забарвленими (Ag2S, AgI, HgS, HgI2), і безбарвними (AgCl, HgCl2).

Рис. 55. Середні солі різних металічних елементів та їхні водні розчини: а — манган(ІІ) сульфат MnSO4; б — ферум(ІІ) сульфат FeSO4; в — кобальт(ІІ) сульфат CoSO4; г — нікель(ІІ) нітрат Ni(NO3)2; Ґ — купрум(ІІ) сульфат CuSO4; д — цинк хлорид ZnCl2

Запитання та завдання

°1. Як утворюють назви середніх солей оксигеновмісних і безоксигенових кислот? Наведіть приклади.

°2. Який префікс додають до назв середніх солей для утворення назв кислих солей? Наведіть приклади.

°3. У якому агрегатному стані перебувають солі за звичайних умов: а) тільки у твердому; б) тільки в рідкому; в) тільки в газуватому?

4. Розставте індекси та дайте назви сполукам: Zn..Cl.., Mg..NO3, Са..РО4, Al..S.., Na..SiO3, Na..NO3.

5. Випишіть формули солей зі спільним кислотним залишком: Na3PO4, Cu(NO3)2, AlCl3, MgSO4, CaCl2, K2SO4, Ca(NO3)2, Li2SO4, K3PO4, ZnCl2, Ca3(PO4)2, Ba(NO3)2. З якими кислотами мають спільний кислотний залишок ці солі? Напишіть формули цих кислот. Дайте назви солям і кислотам.

6. До яких класів неорганічних сполук належать речовини, формули яких наведено нижче: ZnO, КСl, MgSO4, Са(ОН)2, H2S, Fe(NO3)2, Mg(OH)2, Al2(SO4)3? Дайте назви цим речовинам.

7. Назвіть такі солі: K2SO4, Al(NO3)3, MgS, CuSO4, SnCl2, AgNO3, AlPO4, BaSO3, BaS, BaSO4, Na2SiO3, NaCl, MnSO4, Ag2S, Mg3(PO4)2.

8. Від чого головним чином залежить колір солі?

 • а) Від забарвлення катіона;
 • б) від забарвлення аніона;
 • в) як від забарвлення аніона, так і від забарвлення катіона.

9. Запишіть хімічні формули таких солей: магній гідроксонітрат, барій гідрогенкарбонат, ферум(ІІІ) сульфід, натрій гідрогенортофосфат, кальцій гідроксохлорид, хром(ІІІ) гідроксосульфат.

10. Наведені нижче формули запишіть в один із стовпців таблиці, дайте назви речовинам:

 • а) Н3РО4, Са(Н2РО4)2, Са3(РО4)2, CaOHNO3, Са(ОН)2, СаНРО4;
 • б) Mg(OH)2, Mg(NO3)2, Mg(HSO4)2, H2SO4, (MgOH)2SO4.

Основи

Кислоти

Середні солі

Кислі солі

Основні солі

11. Чи можуть існувати солі натрій гідрогеннітрат, калій гідрогенхлорид, літій гідроксокарбонат? Відповідь обґрунтуйте.

*12. Обчисліть, у яких мольних відношеннях мають прореагувати магній гідроксид і сульфатна кислота, щоб утворилася сіль: а) середня; б) кисла; в) основна.

*13. У яких масових співвідношеннях мають прореагувати кальцій гідроксид і карбон(ІV) оксид, щоб утворилася сіль: а) середня; б) кисла; в) основна?

*14. За допомогою яких рівнянь реакцій можна здійснити такі перетворення:

 • а) Ва → Ва(ОН)2 → ВаО → Ba(HSO4)2;
 • б) Сr2О3 → СrСl3 → Сr(ОН)3 → Сr2О3;
 • в) С → СО2 → Mg(HCO3)2 → Mg(NO3)2;
 • г) Р2О5 → Н3РО4 → NaH2PO4 → Na3PO4?