Хімія. Поглиблений рівень. Повторне видання. 8 клас. Бутенко

§ 45. Хімічні властивості кислот: взаємодія із солями

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

  • у чому полягають особливості взаємодії кислот із солями;
  • які реакції називають реакціями обміну.

Взаємодія кислот із солями. У результаті цієї реакції утворюються нова кислота й нова сіль.

Реакції кислот із солями мають такі особливості:

а) кислота, яка утворилася внаслідок реакції, має бути більш леткою, ніж кислота, що вступила в реакцію:

2НСl + FeS = FeCl2 + H2S↑

Сульфідна кислота H2S — більш летка, ніж хлоридна кислота НСl. З розчину продуктів реакції виділяється газ — гідроген сульфід (сірководень) H2S;

б) реакція між кислотою та сіллю відбувається, якщо при цьому утворюється слабка або нестійка кислота, тобто така, яка легко розкладається на кислотний оксид і воду:

2HNO3 + Na2CO3 = 2NaNO3 + Н2СО3

2НСl + K2SO3 = 2КСl + H2SO3

Карбонатна кислота Н2СО3 є слабкішою порівняно з нітратною кислотою HNO3 і розкладається з виділенням карбон(ІV) оксиду, а сульфітна кислота є слабкішою за хлоридну й повністю розкладається в момент утворення з виділенням сульфур(ІV) оксиду:

Н2СО3 = СО2↑ + Н2О

H2SO3 = SO2↑ + Н2О

в) якщо утворена кислота ані летка, ані слабка, тоді утворена сіль має бути нерозчинною, тобто випадати в осад на дно посудини:

H2SO4 + ВаСl2 = BaSO4↓ + 2НСl

Реакції обміну. У процесі ознайомлення з взаємодією кислот з оксидами металічних елементів, основами та солями ви спостерігали, як із двох складних речовин, які взаємодіють, у результаті перебігу реакції утворюються дві інші складні речовини. Наприклад:

Mg(OH)2 + 2HNO3 = Mg(NO3)2 + 2Н2О

HCl + AgNO3 = HNO3 + AgCl↓

З рівняння реакції нітратної кислоти з основою Mg(OH)2 видно, що дві складні речовини — основа та кислота — обмінюються своїми складовими: атоми металічного елемента Магнію замінюються на атоми Гідрогену, гідроксильні групи — на кислотні залишки.

У реакції хлоридної кислоти із сіллю атоми металічного елемента Аргентуму обмінюються на атоми Гідрогену в молекулі кислоти.

Реакції між двома складними речовинами, під час перебігу яких ці речовини обмінюються між собою своїми складовими, унаслідок чого утворюються дві нові складні речовини (хоча б одна з яких — вода, газувата речовина або осад), називають реакціями обміну.

У загальному вигляді рівняння реакції обміну можна записати в такий спосіб:

Приклади розв’язування задач

Приклад 1. Визначте масу Карбону в кальцій карбонаті, якщо внаслідок його взаємодії з нітратною кислотою утворився газуватий оксид масою 8,8 г.

Приклад 2. На суміш магній сульфіту з магній оксидом масою 43 г подіяли хлоридною кислотою. Унаслідок реакції отримали газувату речовину складу SO2 об’ємом 8,96 л (н. у.). Обчисліть маси солі й оксиду в суміші.

Запитання та завдання

1. У чому полягають особливості взаємодії кислот із солями: а) безоксигенових кислот; б) оксигеновмісних кислот? Наведіть приклади.

°2. Дайте визначення реакцій обміну. Наведіть приклади.

3. У якому випадку внаслідок реакції обміну між кислотою та сіллю з двох реагентів утворюються три інші складні речовини? Наведіть приклади.

4. Якими рівняннями реакцій можна передати такі перетворення:

*5. Якими рівняннями можна подати перебіг реакцій обміну:

  • а) між ортофосфатною кислотою й аргентум(І) нітратом AgNO3;
  • б) між сульфатною кислотою й барій хлоридом ВаСl2;
  • в) між нітратною кислотою й калій карбонатом К2СО3;
  • г) між хлоридною кислотою й натрій сульфідом Na2S?

6. Дано такі речовини: кальцій гідроксид, хлоридна кислота, сульфур(VІ) оксид, кальцій оксид. Які з них реагуватимуть між собою? Складіть рівняння відповідних реакцій.

*7. Обчисліть кількість речовини сульфатної кислоти, яку потрібно взяти для нейтралізації розчину, що містить 28 г калій гідроксиду.

8. На суміш кальцій оксиду з кальцій карбонатом масою 3 г подіяли хлоридною кислотою. Унаслідок цього виділився газ об’ємом 0,56 л (н. у.). Визначте масу солі в суміші.

9. Обчисліть масу сульфатної кислоти, що вступила в реакцію з барій хлоридом, якщо внаслідок її перебігу виділився осад кількістю речовини 0,0601 моль.

10. Визначте масу Нітрогену в аргентум нітраті, якщо внаслідок його взаємодії з хлоридною кислотою утворився осад масою 28,7 г.