Фізика. Рівень стандарту. 11 клас. Бар’яхтар

Фізика. Рівень стандарту. 11 клас. Бар’яхтар

Цього року ви закінчуєте шкільний курс фізики. Сподіваємося, ви зуміли належно оцінити цю дивовижну науку про природу і намагаєтесь, використовуючи набуті знання, усвідомлювати й пояснювати явища та процеси, що відбуваються навколо. І знову з вами ваш помічник — підручник фізики.

Розділ І. Електродинаміка

Частина 1. Постійний електричний струм

§ 1. Електричний струм

§ 2. Послідовне і паралельне з'єднання провідників. Шунти і додаткові опори

§ 3. Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля — Ленца

§ 4. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола

§ 5. Електричний струм у металах

§ 6. Електричний струм в електролітах. Електроліз

§ 7. Електричний струм у газах

§ 8. Електричний струм у вакуумі. Електровакуумні прилади

§ 9. Електричний струм у напівпровідниках

Експериментальна робота № 1. Перевірка законів послідовного і паралельного з'єднань провідників

Експериментальна робота № 2. Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору джерела струму

Експериментальна робота № 3. Вимірювання температурного коефіцієнта опору металу

Підбиваємо підсумки розділу I «Електродинаміка». Частина 1. Електричний струм

Частина 2. Електромагнетизм

§ 10. Магнітне поле

§ 11. Сила Ампера

§ 12. Сила Лоренца

§ 13. Досліди М. Фарадея. Закон електромагнітної індукції

§ 14. Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля

§ 15. Магнітні властивості речовин. Діа-, пара- і феромагнетики

§ 16. Електромагнітне поле

Підбиваємо підсумки розділу І «Електродинаміка». Частина 2. Електромагнетизм

Розділ ІІ. Електромагнітні коливання і хвилі

§ 17. Коливання. Види коливань. Фізичні величини, які характеризують коливання

§ 18. Вільні електромагнітні коливання в ідеальному коливальному контурі. Формула В. Томсона

§ 19. Змінний струм. Генератори змінного струму

§ 20. Активний, ємнісний та індуктивний опори в колі змінного струму

§ 21. Передача та використання енергії змінного струму. Трансформатор

§ 22. Електромагнітні хвилі. Властивості електромагнітних хвиль. Досліди Г. Герца

§ 23. Принципи радіотелефонного зв'язку. Радіомовлення і телебачення

Експериментальна робота № 4. Вимірювання індуктивності котушки

Підбиваємо підсумки розділу II «Електромагнітні коливання і хвилі»

Розділ ІІІ. Оптика

§ 24. Розвиток уявлень про природу світла

§ 25. Відбивання світла. Закони відбивання світла

§ 26. Заломлення світла. Закони заломлення світла. Повне відбивання світла

§ 27. Лінзи. Побудова зображень у лінзах. Формула тонкої лінзи

§ 28. Оптичні системи. Кут зору

§ 29. Дисперсія світла. Спектроскоп

§ 30. Інтерференція світла

§ 31. Дифракція світла

§ 32. Поляризація світла. Поляроїди

§ 33. Формула Планка. Світлові кванти

§ 34. Фотоефект. Закони фотоефекту

§ 35. Шкала електромагнітних хвиль. Електромагнітні хвилі в природі і техніці

Експериментальна робота № 5. Дослідження заломлення світла

Експериментальна робота № 6. Вимірювання оптичної сили лінзи та системи лінз

Експериментальна робота № 7. Вимірювання довжини світлової хвилі

Підбиваємо підсумки розділу ІІІ «Оптика»

Розділ ІV. Атомна та ядерна фізика

§ 36. Дослід Е. Резерфорда. Постулати Н. Бора. Енергетичні рівні атома

§ 37. Види спектрів. Основи спектрального аналізу

§ 38. Квантово-оптичні генератори (лазери)

§ 39. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Ядерні сили. Енергія зв'язку

§ 40. Радіоактивність. Основний закон радіоактивного розпаду

§ 41. Отримання та застосування радіонуклідів. Методи реєстрації йонізуючого випромінювання

§ 42. Ланцюгова реакція поділу ядер Урану. Термоядерні реакції

§ 43. Елементарні частинки

Експериментальна робота № 8. Моделювання радіоактивного розпаду

Експериментальна робота № 9. Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями

Підбиваємо підсумки розділу IV «Атомна та ядерна фізика»

Орієнтовні теми проектів, рефератів і повідомлень, експериментальних досліджень

Додаток 1

Додаток 2

Відповіді до вправ і завдань для самоперевірки