Фізика. Рівень стандарту. 11 клас. Бар’яхтар

Підбиваємо підсумки розділу I «Електродинаміка». Частина 1. Електричний струм

1. Ви поглибили свої знання про електричний струм — напрямлений рух вільних заряджених частинок.

2. Ви згадали, що дізнатися про наявність електричного струму можна за його діями, а електричне поле створюється джерелами струму.

3. Ви вивчили фізичні величини, які застосовують для характеристики електричного кола, і простежили зв’язок між ними.

4. Ви згадали закономірності послідовного і паралельного з’єднань споживачів.

6. Ви згадали формули для визначення роботи і потужності струму та кількості теплоти, яка завжди виділяється під час проходження струму.

7. Ви дізналися про особливості електричного струму в різних середовищах.

Завдання для самоперевірки до розділу І «Електродинаміка». Частина 1. Електричний струм

Завдання 1. Опір кожного резистора на ділянці кола однаковий і дорівнює 20 Ом (рис. 1).

Рис. 1

1. (2 бали) Визначте опір ділянки кола в разі, коли буде замкненим тільки ключ К2:

 • а) 20 Ом;
 • б) 40 Ом;
 • в) 10 Ом;
 • г) 30 Ом.

2. (3 бали) Який ключ необхідно замкнути, щоб опір ділянки кола склав 60 Ом?

3. (3 бали) До ділянки кола прикладено напругу 120 В. Які ключі необхідно замкнути, щоб амперметр показав 12 А? Обґрунтуйте свою відповідь.

Завдання 2. Спіраль електроплити виготовлена з ніхромового дроту перерізом 0,15 мм2 і довжиною 10 м. Плиту увімкнено в мережу напругою 220 В.

1. (2 бали) Обчисліть кількість теплоти, що виділиться в спіралі електроплити за 20 хв роботи.

2. (3 балів) Обчисліть об’єм води, узятої за температури 15 °С, яку електроплита може довести до кипіння за 20 хв. ККД електроплити — 80 %.

Завдання 3. До джерела струму з ЕРС 1,5 В і внутрішнім опором 1 Ом приєднано резистор опором 4 Ом.

1. (2 бали) Якою є сила струму в колі?

 • а) 0,3 А;
 • б) 4,4 А;
 • в) 1,5 А;
 • г) 7,5 А.

2. (3 бали) Обчисліть опір шунта, який необхідно приєднати до міліамперметра з межею вимірювання 10 мА, щоб цим міліамперметром можна було виміряти силу струму в колі. Опір міліамперметра — 9,9 Ом.

Завдання 4. На рис. 2 наведено схему електричного кола, до складу якого входить дві електролітичні ванни: з розчином CuSO4 (ванна 1) і з розчином AgNO3 (ванна 2).

Рис. 2

1. (1 бал) Які носії струму в електроліті?

 • а) дірки;
 • б) електрони;
 • в) негативні йони;
 • г) позитивні та негативні йони.

2. (3 бали) Визначте масу срібла, що виділилося на катоді ванни 2, якщо на катоді ванни 1 виділилося 0,36 г міді. Скільки часу тривав електроліз?

Завдання 5. Сила струму у вольфрамовій нитці лампи розжарювання в момент увімкнення лампи у 12,5 разу перевищує силу робочого струму.

1. (1 бал) Опір нитки розжарення під час нагрівання:

 • а) не змінюється;
 • б) увесь час збільшується;
 • в) увесь час зменшується;
 • г) спочатку зменшується, а потім збільшується.

2. (2 бали) Обчисліть температуру нитки розжарення лампи в робочому стані, якщо в момент увімкнення її температура становить 20 °С.

Звірте ваші відповіді з наведеними наприкінці підручника. Позначте завдання, які ви виконали правильно, і полічіть суму балів. Поділіть суму на два. Одержане число відповідатиме рівню ваших навчальних досягнень.