Хімія. Повторне видання. 9 клас. Ярошенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Хімія. Повторне видання. 9 клас. Ярошенко

За цим підручником ви продовжите вивчати хімію. Набуті предметна й ключові компетентності знадобляться вам у повсякденному житті та подальшому особистісному розвитку.

Навчальний матеріал підручника охоплює повторення основних питань курсу хімії 8 класу й чотири нові теми.

Повторення найважливіших понять курсу хімії 8 класу

§ 1. Склад, класифікація та номенклатура основних класів неорганічних сполук

§ 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

§ 3. Властивості основних класів неорганічних сполук

Тема 1. Розчини

§ 4. Істинні та колоїдні розчини

§ 5. Поняття про дисперсні системи

§ 6. Будова молекули води. Поняття про водневий зв’язок і розчинність речовин

§ 7. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин, їхня природа

§ 8. Кристалогідрати. Розв’язування задач на приготування розчинів із кристалогідратів

§ 9. Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти

§ 10. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах

§ 11. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти. Поняття про pH розчину

§ 12. Реакції обміну між розчинами електролітів, умовою перебігу яких є утворення осаду. Поняття про молекулярні та йонні рівняння хімічних реакцій

§ 13. Реакції обміну між розчинами електролітів, що супроводжуються виділенням газу й утворенням води. Їхні йонно-молекулярні рівняння

§ 14. Виявлення деяких йонів у розчині

§ 15. Практичне використання знань про реакції йонного обміну. Практична робота 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах

§ 16. Практична робота 2. Розв'язування експериментальних задач

§ 17. Завдання різних рівнів складності з теми «Розчини»

Тема 2. Хімічні реакції

§ 18. Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакції

§ 19. Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення та відновлення

§ 20. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Значення окисно-відновних процесів

§ 21. Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції

§ 22. Швидкість хімічної реакції. Залежність швидкості хімічної реакції від різних чинників

§ 23. Експериментальне дослідження впливу різних чинників на швидкість хімічних реакцій. Практична робота 3

§ 24. Оборотні й необоротні реакції

§ 25. Значення хімічних реакцій у природі, промисловості, побуті. Завдання різних рівнів складності з теми «Хімічні реакції»

Тема 3. Поняття про органічні сполуки

§ 26. Особливості органічних сполук (порівняно з неорганічними)

§ 27. Метан, його будова та властивості. Гомологи метану

§ 28. Етен й етин ж представники ненасичених вуглеводнів

§ 29. Горіння вуглеводнів

§ 30. Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями

§ 31. Поняття про полімери на прикладі поліетилену

§ 32. Поширення вуглеводнів у природі. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля

§ 33. Поняття про спирти на прикладі метанолу, етанолу та гліцеролу

§ 34. Етанова (оцтова) кислота

§ 35. Експериментальне дослідження властивостей етанової кислоти. Практична робота 4. Властивості етанової кислоти

§ 36. Поняття про вищі карбонові кислоти та жири

§ 37. Вуглеводи: глюкоза, сахароза

§ 38. Крохмаль, целюлоза — природні полімери

§ 39. Білки: склад і будова. Біологічна роль амінокислот і білків

§ 40. Експериментальне дослідження деяких харчових продуктів. Практична робота 5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах

§ 41. Природні й синтетичні органічні сполуки. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів

§ 42. Завдання різних рівнів складності з теми «Найважливіші органічні сполуки»

Тема 4. Роль хімії в житті суспільства

§ 43. Багатоманітність речовин

§ 44. Багатоманітність хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення

§ 45. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу

§ 46. Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства

§ 47. Хімічна наука та виробництво в Україні. Видатні вчені — творці хімічної науки

Відповіді до розрахункових задач