Хімія. Повторне видання. 9 клас. Ярошенко

ЮНІ ДРУЗІ Й ПОДРУГИ!

За цим підручником ви продовжите вивчати хімію. Набуті предметна й ключові компетентності знадобляться вам у повсякденному житті та подальшому особистісному розвитку.

Навчальний матеріал підручника охоплює повторення основних питань курсу хімії 8 класу й чотири нові теми: «Розчини», «Хімічні реакції», «Початкові поняття про органічні сполуки», «Роль хімії в житті суспільства».

Перші дві теми стосуються винятково важливих хімічних понять про розчини та хімічні реакції. Третя тема ознайомить вас із найважливішими органічними сполуками. У повсякденному житті органічні речовини вам трапляються частіше, ніж неорганічні, оскільки їх значно більше, вони є компонентами їжі й відіграють важливу біологічну роль.

Щоб хімія в 9 класі була для вас зрозумілою й доступною, підручник структуровано таким чином: текст параграфа — учнівський експеримент — сторінка ерудованих — стисло про основне — знаємо, розуміємо — застосовуємо.

Тексту параграфа передує анонс «Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете...». З нього ви дізнаватиметесь, який внесок у скарбничку вашої предметної компетентності в хімії робить кожний параграф, за умови, що ви будете працювати систематично й наполегливо. Текст поділено на логічно завершені порції нового матеріалу, які мають підзаголовки. Зроблено це для того, щоб сприяти вашій самостійній роботі з підручником. Рубрика «Учнівський експеримент» містить завдання, виконуючи які, ви будете здобувати й закріплювати нові знання. У рубриці «Стисло про основне» кількома реченнями узагальнено основний зміст параграфа. «Інформаційна сторінка» містить додаткові відомості про видатних учених-хіміків. «Сторінка ерудованих» — це слушна нагода розширити й поглибити світогляд додатковими відомостями про речовини та явища. У рубриці «Знаємо, розуміємо» вміщено запитання, складені з дотриманням державних вимог до очікуваних результатів навчальної діяльності. У рубриці «Застосовуємо» запропоновано завдання для письмового виконання, що потребують практичного використання набутих знань у змінених чи нових умовах та обов’язково — творчого підходу. Успішному навчанню сприяють уміння працювати в групі (команді). Для їхнього вдосконалення до тексту параграфів включено рубрику «Попрацюйте групами».

Ви завжди зможете самостійно здобути знання, скориставшись додатковими джерелами інформації, на які вас зорієнтує рубрика «Працюємо з медійними джерелами». А якщо забажаєте самостійно вивчати хімію в позаурочний час і виявляти свою творчість, скористайтеся поданою в підручнику тематикою навчальних проєктів.

Наприкінці підручника вміщено «Предметний покажчик», «Іменний покажчик» і «Відповіді до розрахункових задач».

Зверніть увагу на те, що зміст параграфів взаємопов’язаний. І якщо ви не опрацюєте хоча б один з них, виникнуть труднощі у вивченні наступних.

Сподіваюся, що підручник створить надійне підґрунтя для подальшого набуття хімічних знань.

Успішного вам навчального року й вагомих навчальних досягнень з хімії!

З повагою та впевненістю в тому,

що хімічні знання допоможуть вам у житті, —

авторка.

Повторення найважливіших понять курсу хімії 8 класу

Формуванню ваших предметної та ключових компетентностей у цьому навчальному році сприятиме повторення навчального матеріалу з хімії 8 класу:

 • склад, класифікація та номенклатура основних класів неорганічних сполук;
 • хімічний зв’язок і будова речовини;
 • властивості основних класів неорганічних сполук.

Подані в цих параграфах запитання й завдання актуалізують знання, збережені в довготривалій пам’яті, які стануть підґрунтям для вивчення нових тем.

§ 1. Склад, класифікація та номенклатура основних класів неорганічних сполук

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете:

 • актуалізувати знання про склад неорганічних речовин;
 • пригадати номенклатуру сполук, що належать до різних класів;
 • удосконалити вміння щодо класифікації сполук за класами, складання формул речовин за назвами та назв речовин за їхніми формулами;
 • наводити приклади речовин, що належать до різних класів.

КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЧОВИН, ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН. Пригадайте, що менш ніж 100 хімічних елементів утворюють понад 20 мільйонів речовин, загальний поділ яких здійснено на неорганічні та органічні. Неорганічних речовин менше 1 млн, решта — органічні.

Неорганічні речовини за своїм складом поділяються на дві групи — прості й складні. Серед простих речовин розрізняють метали й неметали.

Неорганічні речовини об’єднують у такі основні класи: оксиди, основи, амфотерні гідроксиди, кислоти, солі.

Оксиди — бінарні сполуки елементів з Оксигеном, у яких його ступінь окиснення дорівнює -2.

Кислоти — речовини, що складаються з атомів Гідрогену, здатних заміщуватися на йони металічного елемента, і кислотного залишку.

Основи — речовини, утворені катіонами металічних елементів і гідроксид-аніонами.

Амфотерні гідроксиди, як і основи, утворені катіонами металічних елементів й аніонами гідроксильних груп. На відміну від основ вони взаємодіють як з кислотами, так і з лугами (розчинними у воді основами), утворюючи сіль і воду.

Солі — складні речовини, утворені катіонами металічних елементів й аніонами кислотних залишків.

НОМЕНКЛАТУРА ОСНОВНИХ КЛАСІВ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН. Кожна речовина має індивідуальну назву. Щоб не помилятися і правильно називати речовини, а також складати їхні формули за назвами, дотримуються правил номенклатури.

Номенклатура оксидів. Назва кожного оксиду складається з двох слів, ужитих у називному відмінку. Перше слово — це назва хімічного елемента, друге — слово «оксид».

Якщо елемент має змінну валентність, її зазначають у круглих дужках після назви елемента. Обидва слова пишуться з малої літери, за винятком початку речення.

Між назвою елемента та записом числа валентності не роблять відступ.

Відповідно до зазначених правил оксид з формулою Fe2O3 має назву «ферум(ІІІ) оксид», оксид з формулою FeO — «ферум(ІІ) оксид», а оксид з формулою СаО — «кальцій оксид».

Номенклатура кислот. Індивідуальна назва кожної кислоти складається з двох слів, ужитих у називному відмінку, — назви кислотного залишку та слова «кислота».

Таблиця 1

Формули й назви кислот

КИСЛОТА

КИСЛОТНИЙ ЗАЛИШОК

Формула

Сучасна українська назва

Склад

Валентність

Назва

HCl

хлоридна

Сl

I

хлорид

HNO3

нітратна

3

I

нітрат

H2SO4

сульфатна

SO4

II

сульфат

H2SO3

сульфітна

SO3

II

сульфіт

H2S

сульфідна

S

II

сульфід

H2SiO3

силікатна

SiO3

II

силікат

H2CO3

карбонатна

CO3

II

карбонат

H3PO4

ортофосфатна

PO4

III

ортофосфат

З таблиці 1 ви пересвідчилися в тому, що сучасна назва кислот відповідає назві кислотних залишків. Ця важлива відповідність допоможе вам легко складати хімічні формули речовин іншого класу — солей.

Номенклатура основ. Назва основ складається з двох слів: назви металічного елемента та слова «гідроксид», ужитих у називному відмінку, наприклад: КОН — калій гідроксид.

Якщо металічний елемент має змінну валентність, її зазначають у круглих дужках після назви металічного елемента без проміжку: Сr(ОН)2 — хром(ІІ) гідроксид. Обидва слова пишуться з малої літери, за винятком початку речення.

У деяких основ збереглися також історичні назви: КОН — їдке калі, NaOH — їдкий натр.

Номенклатура амфотерних оксидів і гідроксидів аналогічна номенклатурі основних оксидів й основ.

Амфотерний у перекладі з грецької означає «і той, і інший»; «обидва». Амфотерними є: берилій оксид ВеО, цинк оксид ZnO, алюміній оксид Аl2О3, плюмбум(II) оксид РbО, хром(ІII) оксид Сr2О3 та деякі інші. Амфотерні гідроксиди називають аналогічно основам, наприклад: алюміній гідроксид Аl(ОН)3.

Номенклатура солей. (Йтиметься лише про середні солі, які є продуктами повного заміщення атомів Гідрогену на атоми металічного елемента.)

Назва солей складається з двох слів: назви металічного елемента та назви кислотного залишку в називному відмінку: NaCl — натрій хлорид.

Якщо металічний елемент має змінну валентність, її зазначають у круглих дужках після його символу без відступу, наприклад: FeSO4 — ферум(ІІ) сульфат. Читається так: «Ферум-два-сульфат».

Назви солей пишуться з малої літери. За відмінками змінюється друге слово назви, наприклад:

«Для реакції було взято 10 г натрій хлориду».

«При проведенні досліду скористалися калій сульфатом».

Окрім сучасних назв солей, що відповідають зазначеним правилам, за деякими солями збереглись історичні назви, наприклад: NaCl — кухонна сіль, NaHCO3 — питна сода.

Попрацюйте групами

За поданою інформацією складіть схему «Класифікація речовин». До кожної з класифікаційних груп наведіть:

 • загальні формули речовин кожного класу;
 • приклади речовин (зазначивши їхні формули й назви та не повторюючи ті, про які йшлося в тексті параграфа).

Існують класифікації неорганічних речовин у межах кожного класу. Зокрема, оксиди поділяють на основні, кислотні, амфотерні (схема 1).

Схема 1. Класифікація оксидів

За наявністю чи відсутністю Оксигену розрізняють оксигеновмісні й безоксигенові кислоти, а за кількістю атомів Гідрогену в їхніх молекулах — одноосновні та багатоосновні.

Основи поділяють на дві групи за розчинністю у воді — луги (розчинні у воді) й нерозчинні основи.

Серед солей найбільш поширеними є середні та кислі солі. Середня сіль — це продукт повного заміщення металічними елементами атомів Гідрогену в молекулах кислот. Наприклад, натрій карбонат Na2CO3 — середня сіль. Кислі солі є продуктами неповного заміщення атомів Гідрогену в молекулах кислот. Наприклад, натрій гідрогенкарбонат NaHCO3, калій гідрогенсульфат KHSO4.

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧОВИНИ ЗА ЇЇ ХІМІЧНОЮ ФОРМУЛОЮ. Склад речовини передає її хімічна формула, тому за нею легко визначити клас, до якого належить сполука. Крім цього, речовину можна характеризувати за її якісним і кількісним складом, а за потреби — обчислити відносну молекулярну (формульну) або молярну маси, масову частку певного елемента в речовині.

За формулою газоподібної речовини обчислюють її густину чи відносну густину.

Узявши до уваги, що відносна густина газу показує, у скільки разів один газ важчий або легший за інший, її обчислюють за формулами:

Попрацюйте групами

1. Порівняйте якісний і кількісний склад речовин у кожній парі:

 • а) купрум(ІІ) оксид, купрум(І) гідроксид;
 • б) сульфатна кислота, сульфітна кислота;
 • в) алюміній гідроксид, нітратна кислота;
 • г) кальцій карбонат, карбонатна кислота.

2. Обчисліть відносну густину вуглекислого газу за воднем і повітрям.

Знаємо, розуміємо

1. Не користуючись підручником, сформулюйте визначення оксидів, кислот, основ, амфотерних гідроксидів, солей.

2. Проаналізувавши формули речовин Н3РО4, Fe2(SO4)3, Cu(OH)2, Na2O, SiO2, HNO3, Fe(OH)2, ZnS, BaO, K2CO3, Al2O3, Fe(OH)3, Ca3(PO4)2, Ca(HCO3)2, зазначте:

 • а) назву речовини;
 • б) клас, до якого вона належить;
 • в) речовини, які мають однаковий якісний склад;
 • г) речовини з однаковим кількісним складом.

3. Назвіть якомога більше ознак, за якими укладено такі ряди:

 • а) барій сульфат, барій силікат, барій карбонат;
 • б) H2SO3, H2SO4, Н2СО3;
 • в) ферум(IІІ) гідроксид, алюміній гідроксид, хром(ІІІ) гідроксид;
 • г) К2О, СаО, ВаО.

Застосовуємо

1. Складіть формули речовин заїхніми назвами: барій гідроксид, купрум(ІІ) сульфат, ортофосфатна кислота, нітроген(ІV) оксид, цинк гідроксид, алюміній сульфат.

2. У якій з речовин — ферум (ІІІ) оксиді чи ферум (ІІІ) хлориді — масова частка Феруму більша?

3. Розподіліть зазначені в переліку формули речовин за відомими вам класифікаціями: H2S, Al2О3, HNO3, Pb(OH)2, ZnO, H2SiO3, MgO, Mn2O7, Fe(OH)2, MgCl2, CO2, CO, LiOH.

4. Відносна густина карбон(IІ) оксиду дорівнює 1. За якою речовиною вона визначена?

 • А воднем
 • Б повітрям
 • В вуглекислим газом
 • Г азотом

5. Складіть формулу оксиду Нітрогену, відносна густина якого за воднем дорівнює 23.

6. Чи будуть бінарні сполуки, формули яких Н2О2, OF2, КО2, оксидами? Відповідь обґрунтуйте.

7*. Під час реакції нейтралізації утворилися: а) калій гідроген сульфат; б) калій сульфат. Складіть рівняння відповідних реакцій. Чим зумовлене утворення різних солей у результаті взаємодії однакових реагентів?

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст