Хімія. Повторне видання. 9 клас. Ярошенко

§ 17. Завдання різних рівнів складності з теми «Розчини»

1. Укажіть характеристику істинних розчинів.

 • А однорідні суміші змінного складу, утворені кількома компонентами
 • Б гетерогенні системи, у яких частинки однієї з речовин можна побачити у промені світла
 • В гетерогенні системи, у яких частинки однієї з речовин можна побачити візуально
 • Г суміш двох рідин, що не змішуються між собою

2. Уставте в тексті замість крапок пропущені слова.

 • а) розчинником прийнято називати компонент розчину, який має ... масу
 • б) розчиненою речовиною прийнято називати компонент розчину, який має ... масу
 • в) щоб обчислити масову частку речовини в розчині, слід масу розчиненої речовини ... на масу ...

3. Як зміниться масова частка розчиненої речовини у водному розчині за кожної умови?

 • а) до розчину долили воду
 • б) до розчину додали розчинену речовину
 • в) провели часткове випарювання розчину
 • г) у розчин, виготовлений з мідного купоросу, помістили додаткову кількість цього кристалогідрату

4. Укажіть розчини, що проводять електричний струм.

 • А розчин кухонної солі
 • Б розчин гідроген хлориду у воді
 • В розчин йоду в спирті
 • Г розчин цукру у воді

5. Укажіть сильні електроліти і складіть рівняння їхньої електролітичної дисоціації.

 • А силікатна кислота
 • Б сульфатна кислота
 • В хлоридна кислота
 • Г сульфітна кислота

6. Укажіть сильні електроліти і складіть рівняння їхньої електролітичної дисоціації.

 • А аргентум(І) хлорид
 • Б аргентум(І) нітрат
 • В магній хлорид
 • Г барій сульфат

7. Укажіть сильні електроліти і складіть рівняння їхньої електролітичної дисоціації.

 • А ферум(ІІІ) гідроксид
 • Б ферум(ІІ) гідроксид
 • В калій гідроксид
 • Г барій гідроксид

8. Увідповідніть назви груп речовин та приклади.

Здатність проводити електричний струм

Назва речовини

А

електроліти

1

глюкоза

2

нітратна кислота

Б

неелектроліти

3

рідкий азот

4

калій хлорид

9. Укажіть, як змінюється розчинність більшості твердих речовин з підвищенням температури.

 • А збільшується
 • Б зменшується
 • В залишається без змін
 • Г спочатку зменшується, а потім збільшується

10. Укажіть, як змінюється розчинність газів зі зниженням температури.

 • А збільшується
 • Б зменшується
 • В залишається без змін
 • Г спочатку зменшується, а потім збільшується

11. Укажіть, як змінюється розчинність газів з підвищенням тиску.

 • А збільшується
 • Б зменшується
 • В залишається без змін
 • Г спочатку зменшується, а потім збільшується

12. Оберіть пару речовин, взаємодію яких характеризує скорочене йонне рівняння Cu2+ + 2ОН- = Сu(ОН)2.

 • А купрум(ІІ) оксид і хлоридна кислота
 • Б купрум(ІІ) хлорид і натрій гідроксид
 • В мідь і нітратна кислота
 • Г купрум(ІІ) хлорид й аргентум(І) нітрат

13. Розташуйте електроліти за ЗБІЛЬШЕННЯМ загальної кількості йонів, на які дисоціює одна формульна одиниця кожної речовини.

 • А калій гідроксид
 • Б алюміній хлорид
 • В ферум(ІІІ) сульфат
 • Г ортофосфатна кислота

14. Укажіть пари йонів, які не можуть одночасно перебувати в розчині у значній кількості.

 • A Fe2+ і Сl-
 • Б Fe2+ і ОН-
 • В Fe2+ і СО32-
 • Г Fe3+ і SO42-

15. Укажіть пари речовин, між якими реакція йонного обміну в розчині відбуватиметься до кінця.

 • А цинк нітрат і натрій сульфат
 • Б магній хлорид і калій сульфат
 • В натрій сульфат і барій хлорид
 • Г натрій карбонат і хлоридна кислота

16. Укажіть пару речовин, що взаємодіють з утворенням осаду.

 • А барій гідроксид і сульфатна кислота
 • Б барій гідроксид і натрій нітрат
 • В калій карбонат і нітратна кислота
 • Г калій гідроксид і ферум(ІІІ) сульфат

17. Укажіть пару речовин, між якими відбуватиметься реакція йонного обміну.

 • а) алюміній сульфат і барій хлорид
 • б) алюміній нітрат і барій хлорид

Яке фізичне явище супроводжує цю реакцію?

18. Складіть план розпізнавання розчинів аргентум(I) нітрату й барій хлориду, що містяться в пробірках без етикеток. Запишіть відповідні рівняння реакцій.

19. Складіть план розпізнавання розчинів калій карбонату та калій сульфату, що містяться в пробірках без етикеток. Запишіть відповідні рівняння реакцій.

20. Складіть молекулярні рівняння реакцій за схемами перетворень.

 • a) Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 → CuSO4 → СuСl2
 • б) Na → NaOH → Na2SO4 → NaNO3

Для реакцій йонного обміну складіть повні й скорочені йонні рівняння.

21. Укажіть масову частку розчиненої речовини в розчині, виготовленому з натрій хлориду масою 60 г і води об’ємом 440 мл.

 • А 4,4 %
 • Б 6 %
 • В 10 %
 • Г 12 %

22. Укажіть масу води в розчині масою 200 г з масовою часткою натрій гідроксиду 16 %.

 • А 8 г
 • Б 16 г
 • В 32 г
 • Г 168 г

23. Укажіть масу розчиненої речовини в розчині масою 400 г з масовою часткою алюміній нітрату 8 %.

 • А 4 г
 • Б 8 г
 • В 32 г
 • Г 40 г

24. Розташуйте кристалогідрати за ЗБІЛЬШЕННЯМ кількості молекул води в їхніх формулах.

 • А залізний купорос
 • Б гіпс
 • В глауберова сіль
 • Г мідний купорос

25. Учасники хімічної олімпіади одержали завдання виготовити три розчини з масовою часткою 0,5 таких речовин: кальцій гідроксиду, натрій гідроксиду, гідроген хлориду. Перемогли ті учасники, які виготовили лише один розчин. Як ви вважаєте, чому?

26. Обчисліть масу хлоридної кислоти з масовою часткою гідроген хлориду 20 % і масу хлоридної кислоти з масовою часткою гідроген хлориду 30 %, необхідних для виготовлення 400 г кислоти з масовою часткою гідроген хлориду 25 %.

27. Обчисліть масову частку розчиненої речовини у хлоридній кислоті, якщо для її виготовлення у воді об’ємом 817,5 мл розчинили 112 л гідроген хлориду (н.у).

28. У розчині масою 250 г з масовою часткою натрій сульфату 10% розчинили 50 г глауберової солі. Обчисліть масову частку натрій сульфату у виготовленому розчині.

29*. Обчисліть масу мідного купоросу, необхідного для виготовлення розчину купрум(ІІ) сульфату масою 200 г з масовою часткою розчиненої речовини 16%.

30*. До розчину натрій сульфату масою 25 г з масовою часткою солі 10 % додали 5 г глауберової солі (декагідрат натрій сульфату). Якою стала масова частка натрій сульфату у виготовленому розчині?

31*. Обчисліть масу води й кальцій хлорид гексагідрату, необхідних для виготовлення 500 мл розчину з масовою часткою кальцій хлориду 15 % і густиною 1,18 г/мл.

32*. Літій масою 14 г помістили в посудину з водою об’ємом 186 мл. Обчисліть масову частку лугу в утвореному розчині (н.у.).