Хімія. Повторне видання. 9 клас. Ярошенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 14. Виявлення деяких йонів у розчині

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете:

  • повторити матеріал про реакції обміну між електролітами в розчині;
  • з’ясувати хімічні способи (якісні реакції) виявлення хлорид-, сульфат-, ортофосфат-, карбонат-іонів у розчині;
  • описувати якісні реакції на зазначені йони;
  • виявляти за допомогою якісних реакцій галогенід-, сульфат-, ортофосфат-, карбонат-іони в розчині, записувати рівняння в молекулярній та йонній формах.

Попрацюйте групами

1. Що спільного в скорочених йонних рівняннях реакцій:

  • а) барій хлориду із сульфатною кислотою;
  • б) натрій сульфату з барій гідроксидом?

2. Для скороченого йонного рівняння реакції

Сr3+ + РО43- = СrРО4

складіть два повні йонні та молекулярні рівняння реакцій.

ПОНЯТТЯ ПРО ЯКІСНІ РЕАКЦІЇ. У процесі групової роботи ви ще раз переконалися в тому, що одному скороченому йонному рівнянню реакції може відповідати кілька молекулярних рівнянь. Вам також відомо, що всі кислоти однаково діють на індикатори. Це відбувається тому, що всі кислоти дисоціюють з утворенням лише одного виду катіонів — катіонів Гідрогену Н+.

Подані та інші факти дозволили дослідникам сформулювали поняття про якісні реакції.

Якісні реакції — це реакції, за допомогою яких на основі спостережень за явищами, що їх супроводжують, виявляють (доводять) наявність речовини чи її структурних частинок.

Оскільки кислота та її солі завжди мають у своєму складі однакові йони — аніони кислотного залишку, то можемо передбачити існування речовини чи кількох речовин, які можна використовувати для виявлення певного аніона у складі кількох речовин.

СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ХЛОРИД-ІОНІВ Сl-. За таблицею розчинності з’ясуємо, що серед речовин, до складу яких входять аніони Хлору, нерозчинною є сіль аргентум(І) хлорид AgCl.

Здійснимо реакцію йонного обміну між аргентум(І) нітратом у розчині й хлоридною кислотою (дослід 1). При зливанні розчинів миттєво утворюється білий сирнистий осад. Цим осадом є аргентум(І) хлорид AgCl.

AgNO3 + НСl = AgCl↓ + HNO3

Ag+ + NO3- + Н+ + Сl- = AgCl↓ + Н+ + Сl-

Ag+ + Cl- = AgCl↓ (білий сирнистий осад)

Використаємо для взаємодії з аргентум(І) нітратом розчин цинк хлориду (дослід 2). Як і в першому досліді, миттєво утворюється білий сирнистий осад. Його утворення ілюструють молекулярне та йонні рівняння.

2AgNO3 + ZnCl2 = 2AgCl + Zn(NO3)2

2Ag+ + 2NO3- + Zn2+ + 2Сl- = 2AgCl↓ + Ζn2+ + 2Cl-

Ag+ + Сl- = AgCl↓

Хоча взаємодіяли з аргентум(І) нітратом різні хлориди, під час обох реакцій відбувалося зв’язування катіонів Аргентуму та хлорид-аніонів у нерозчинну сполуку аргентум(І) хлорид. Тому в обох дослідах взаємодію речовин відображає одне скорочене йонне рівняння:

Ag+ + Сl- = AgCl↓.

Якісна реакція на хлоридну кислоту та її солі — це взаємодія з розчином аргентум(І) нітрату. Одним із продуктів реакції є білий сирнистий осад аргентум(І) хлориду AgCl, що не розчиняється у воді та сильних кислотах (нітратній, сульфатній).

На цьому базується якісне визначення хлорид-аніонів Сl- у розчині.

СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ СУЛЬФАТ-ІОНІВ SO42-. Якісною реакцією на сульфатну кислоту та сульфати, що перебувають у розчині, є взаємодія з електролітами, що у водному розчині дисоціюють з утворенням катіонів Барію Ва2+. Скористаємося таблицею розчинності та з’ясуємо, що такими електролітами можуть бути барій гідроксид Ва(ОН)2, барій хлорид ВаСl2, барій нітрат Ba(NO3)2.

Ва(ОН)2 = Ва2+ + 2ОН-

ВаСl2 = Ва2+ + 2Сl-

Ba(NO3)2 = Ва2+ + 2NO3-

Реакція обміну в усіх випадках описуватиметься скороченим йонним рівнянням:

Ва2+ + SO42- = ВаSO4↓ (білий осад).

За наявності в одному розчині катіонів Барію, а в іншому — сульфат-аніонів відбувається реакція йонного обміну, в ході якої ці йони сполучаються та вилучаються зі сфери реагування у вигляді осаду барій сульфату BaSO4. Цей осад, подібно до осаду аргентум(І) хлориду AgCl, не розчиняється ані у воді, ані в хлоридній чи нітратній кислотах.

СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ КАРБОНАТ-ІОНІВ СО32-. Карбонати (як розчинні, так і нерозчинні) легко виявити за допомогою будь-якої кислоти, сильнішої за карбонатну. Це можливо тому, що карбонатна кислота — нестійка сполука й при утворенні одразу розпадається на вуглекислий газ і воду. Взаємодію між розчиненою у воді сіллю карбонатної кислоти і сильнішою за неї кислотою описує скорочене йонне рівняння реакції:

+ + СО32- = Н2О + CO2↑.

СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ОРТОФОСФАТ-ІОНІВ. Ортофосфатну кислоту та її середні солі ортофосфати в розчині можна виявити за допомогою розчину аргентум(І) нітрату AgNO3. Внаслідок реакції утворюється осад жовтого кольору.

3Ag+ + РО43- = Ag3PO4↓ (жовтий осад)

Проте аргентум(І) ортофосфат розчиняється в нітратній кислоті.

Ag3PO4↓ + 3HNO3 = 3AgNO3 + Н3РО4

Попрацюйте групами

Способи виявлення бромід-іонів, йодид-іонів, сульфат-іонів, карбонат-іонів, ортофосфат-іонів проілюстровано в параграфі лише скороченими йонними рівняннями. Запропонуйте речовини, між якими можна провести реакцію для виявлення кожного з розглянутих у параграфі аніонів, напишіть молекулярні й повні йонні рівняння цих реакцій.

Учнівський експеримент

Виконайте лабораторні досліди 7-9 та закріпіть набуті знання про якісні реакції з виявлення деяких йонів.

Для виконання дослідів вам знадобляться: розчини солей хлоридної, сульфатної, карбонатної кислот, аргентум(І) нітрат, пробірки та штатив для пробірок.

Виконуючи досліди, дотримуйтеся правил безпеки!

Лабораторний дослід 7

Виявлення хлорид-іонів у розчині

Завдання. Доведіть, що у виданому вам розчині розчиненою речовиною є сіль хлоридної кислоти.

Запишіть результати виконання цього досліду в робочий зошит. Для зручності записів скористайтесь поданою табличною формою.

№ досліду

Речовина і йон, який треба виявити

Речовина і йон, яким проведено виявлення

Спостережувані зміни

Скорочене йонне рівняння

7

8

9

Послідовно виконайте лабораторний дослід 8 з виявлення сульфат-іонів, лабораторний дослід 9 — карбонат-іонів у виданих вам розчинах.

Внесіть результати виконання кожного досліду в таблицю. Складіть повні йонні та молекулярні рівняння проведених дослідів.

ЗАСТОСУВАННЯ ЯКІСНИХ РЕАКЦІЙ. З якісними реакціями мають справу учні та студенти у процесі вивчення хімії. Їх використовують у багатьох наукових дослідженнях з хімії, біології, медицини тощо. Сформувалась і розвивається окрема наукова галузь — аналітична хімія, предметом досліджень якої є якісний аналіз складу речовин і матеріалів. Уміння проводити якісний аналіз внесено до переліку професійних умінь провізорів, експертів з якості харчової продукції та фахівців багатьох інших спеціальностей.

Свідченням важливого значення застосування якісних реакцій для захисту довкілля від забруднення є те, що контроль за якістю води та ґрунту здійснюють з їхнім використанням.

Виконуючи лабораторні досліди, ви вели візуальні спостереження за якісними реакціями. У промисловості чи довкіллі це роблять за допомогою спеціальних приладів, які дають змогу виявляти малі кількості речовин.

Сторінка ерудованих

СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ БРОМІД-ІОНІВ BR- ТА ЙОДИД-ІОНІВ І-. Аніони цих галогенів виявляють у розчині теж за допомогою катіона Аргентуму Аg+, а він, як ми щойно з’ясували, наявний у розчині аргентум(І) нітрату. Реакції описують скороченими йонними рівняннями.

Аg+ + Вr- = АgВr↓ (жовто-білий осад)

Аg+ + I- = АgI↓ (жовтий осад)

Утворені осади, як і осад аргентум(І) хлориду, також не розчиняються у воді та розчинах сильних кислот.

Стисло про основне

• Хлорид-, ортофосфат-іони в розчині виявляють за допомогою йонів Аргентуму Аg+, наявних у розчині аргентум(І) нітрату.

• Виявлення сульфат-іонів у розчині здійснюють за допомогою катіонів Барію Ва2+, наявних у розчинах барій гідроксиду, барій нітрату, барій хлориду.

• Виявлення карбонат-іонів у розчині здійснюють за допомогою катіонів Гідрогену Н+. Для цього використовують розчин кислоти, сильнішої за карбонатну.

Працюємо з медійними джерелами

• Дізнайтесь, при підготовці фахівців яких спеціальностей важливою складовою є формування предметної компетентності в якісному аналізі.

• Доберіть інформацію, що доводить важливість проведення якісного аналізу для збереження здоров’я людини.

Знаємо, розуміємо

Укладіть таблицю з виявлення аніонів за допомогою якісних реакцій, про які ви дізналися з параграфа.

Застосовуємо

60. Укажіть речовини, за допомогою яких можна довести якісний склад хлоридної кислоти.

  • А метиловий оранжевий, сульфатна кислота
  • Б нітратна кислота, аргентум(І) нітрат
  • В лакмус, аргентум(І) нітрат
  • Г барій нітрат, натрій сульфат

61. Розробіть план виявлення у трьох пробірках без підписів розчинів калій хлориду, калій сульфату, калій карбонату.

62*. У трьох пробірках без підписів містяться розчини натрій броміду, натрій йодиду, натрій ортофосфату. Запропонуйте спосіб розпізнавання цих речовин.