Хімія. Повторне видання. 9 клас. Ярошенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 42. Завдання різних рівнів складності з теми «Найважливіші органічні сполуки»

1. У відповідніше назви та формули вуглеводнів.

Назва

Формула

1

метан

А

С2Н2

2

етен

Б

С2Н4

3

етан

В

С2Н6

4

етин

Г

СН4

Д

С6Н6

2. Увідповідніть назви видів формул речовин та наведені приклади.

3. Укажіть характеристики гомологів метану.

 • А мають однаковий кількісний склад
 • Б мають однаковий якісний склад
 • В мають різний кількісний склад
 • Г подібні за хімічною будовою
 • Д виявляють схожі хімічні властивості

4. Укажіть формули гомологів метану.

 • А С2Н4
 • Б С6Н14
 • В С5Н10
 • Г С2Н6

5. Розташуйте назви насичених вуглеводнів за ЗБІЛЬШЕННЯМ кількості атомів Карбону в молекулі.

 • А декан
 • Б етан
 • В бутан
 • Г гептан

6. Складіть рівняння реакцій горіння запропонованих речовин.

 • А метан
 • Б етен
 • В етанол
 • Г гептан

У відповіді зазначте, у якому рівнянні реакції сума коефіцієнтів найбільша, а в якому — найменша.

7. Гомолог метану масою 11 г займає об’єм 5,6 л (н. у.). Установіть формулу сполуки.

8. Відносна густина насиченого вуглеводню за повітрям дорівнює 0,55. Установіть формулу цієї сполуки. Обчисліть у ній масову частку Карбону.

9. Обчисліть, де більше молекул — в етані масою 3 г чи метані об’ємом 2,24 л (н. у.).

10. Увідповідніть назви органічних сполук та характеристичні групи, наявні в їхніх молекулах.

11. Увідповідніть назви кислот та їхні молекулярні формули.

Назва кислоти

Формула кислоти

1

карбонатна

А

СН3СООН

2

олеїнова

Б

С17Н35СООН

3

етанова

В

С17Н33СООН

4

стеаринова

Г

Н2СО3

Д

С16Н31СООН

12. Гідрування етену відбувається за схемою С2Н4 + Н2 → С2Н6. Визначте об’ємний склад суміші етену з воднем, якщо об’єм суміші після реакції зменшився на 20 л і залишилося 4 л водню. Об’єми газів виміряно за однакових умов.

13. Який об’єм хлору (н. у.) приєднався до етину, якщо маса утвореного продукту дорівнює 33,6 г?

14. Укажіть речовину, з якою не реагує етанова кислота.

 • А магній
 • Б магній оксид
 • В калій гідроксид
 • Г метан

15. Обчисліть масові частки та відношення мас елементів у аміноетановій кислоті.

16. Об’єм води, якою розбавляють 200 г розчину з масовою часткою сахарози 50 % та одержують новий розчин з масовою часткою цієї сполуки 20 %, дорівнює...

 • А 50 мл
 • Б 100 мл
 • В 300 мл
 • Г 200 мл

17. Який об’єм води необхідно випарувати з розчину масою 300 г і масовою часткою сахарози 20 %, щоб утворився розчин з масовою часткою 25 %?

18. Де більше атомів Карбону: у порції етанової кислоти масою 90 г чи в порції глюкози масою 90 г?

19. Однаковою чи різною буде масова частка розчиненої речовини в таких розчинах:

 • а) виготовленому з 0,25 моль глюкози і 255 мл води;
 • б) виготовленому з 0,5 моль метанолу і 84 мл води?

20. Двовалентний метал масою 6 г витіснив з етанової кислоти водень об’ємом 5,6 л (н. у.). Визначте назву цього металу й обчисліть масу розчину етанової кислоти з масовою часткою розчиненої речовини 10 %, що прореагував.

21. Добова норма вуглеводів 4-5 г на 1 кг маси тіла людини. Визначте об’єм вуглекислого газу, що утворюється внаслідок окиснення добової порції глюкози у вашому організмі.