Хімія. Повторне видання. 9 клас. Ярошенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 3. Властивості основних класів неорганічних сполук

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете:

  • застосовувати знання про властивості класів неорганічних сполук для розпізнавання речовин;
  • порівнювати властивості неорганічних сполук різних класів;
  • пригадати типи хімічних реакцій.

Неорганічні речовини, що належать до одного класу, наділені певною сукупністю хімічних властивостей, притаманних лише їм.

Повторити цей матеріал ви зможете, використовуючи схеми 4-9.

Схема 4. Хімічні властивості основних оксидів

Схема 5. Хімічні властивості кислотних оксидів

Схема 6. Хімічні властивості амфотерних гідроксидів

Схема 7. Хімічні властивості кислот

Схема 8. Хімічні властивості солей

Схема 9. Хімічні властивості основ

Попрацюйте групами

Оцініть можливості перебігу хімічних реакцій між речовинами, формули яких зазначено в таблиці 2, використавши схеми 4-9. Вам потрібно розглянути 25 випадків попарної взаємодії. Складіть рівняння всіх можливих реакцій, визначте тип кожної з них.

Таблиця 2

CuSO4

H2SO4

CO2

Аl(ОН)3

КОН

Fe

1

2

3

4

5

ВаСl2

6

7

8

9

10

HCl

11

12

13

14

15

NaOH

16

17

18

19

20

СаО

21

22

23

24

25

Знання хімічних властивостей неорганічних речовин різних класів дають змогу розрізняти речовини, передбачати можливості перебігу певних реакцій, добувати з одних речовин інші.

Приклад 1. У трьох пронумерованих пробірках без етикеток містяться розчини натрій гідроксиду, магній сульфату, цинк сульфату. Складемо план розпізнавання цих речовин.

Отже, розпізнаванню підлягають одна основа (луг) і дві солі (мал. 2).

Мал. 2. Розчини речовин зовні нічим не відрізняються

Перед проведенням дослідів уміст кожної пробірки поділимо на дві частини, скориставшись чистими пробірками з такими самими номерами. Відтепер маємо два набори розчинів цих речовин.

Попрацюємо з першим набором речовин. Розпізнаємо за допомогою фенолфталеїну. Тому до кожної з трьох пробірок доллємо його розчину. Лише в одній пробірці він набуде малинового кольору (мал. 3).

Мал. 3. Виявлення розчину лугу за допомогою фенолфталеїну

Отже, у цій пробірці міститься розчин натрій гідроксиду (лугу).

Перейдемо до розпізнавання солей. Скористаємося другим набором пробірок, вилучивши з нього пробірку з розчином натрій гідроксиду. В обох пробірках, що залишилися, містяться розчини солей (сульфатів різних металічних елементів). Спробуємо виявити їх за допомогою відповідних реакцій. Обидві солі взаємодіятимуть з лугом у розчині.

Отже, додамо до вмісту кожної з двох пробірок невеликі порції лугу (з вилученої із цього набору пробірки).

MgSO4 + 2NaOH = Mg(OH)2↓ + Na2SO4

ZnSO4 + 2NaOH = Ζn(ΟΗ)2↓ + Na2SO4

Спочатку в обох пробірках випадуть осади білого кольору (мал. 4).

Мал. 4. Утворення осадів нерозчинних основ

Проте утворена малорозчинна у воді основа магній гідроксид у надлишку лугу не розчинятиметься, а от амфотерний цинк гідроксид — розчиниться (мал. 5).

Мал. 5. Результат дії надлишку лугу на осади магній гідроксиду та цинк гідроксиду

Порівняйте властивості типових основ й амфотерних гідроксидів за схемами, поданими на початку параграфа.

Mg(OH)2 + NaOH ≠ Ζn(ΟΗ)2↓ + 2NaOH = Na2[Zn(OH)4]

Висновок. Для розв’язування цієї експериментальної задачі знадобилися знання хімічних властивостей солей, лугів й амфотерних гідроксидів.

Завдяки знанням властивостей неорганічних сполук різних класів, можна складати рівняння реакцій за схемою перетворень речовин.

Приклад 2. Складіть рівняння реакцій за схемою перетворень речовин.

На основі схем 4-9, поданих у параграфі, складемо рівняння.

1) 2Са + О2 = 2СаО

2) СаО + Н2О = Са(ОН)2

3) Са(ОН)2 + 2НСl = СаСl2 + Н2О

4) СаСl2 + 2AgNO3 = Ca(NO3)2 + 2AgCl↓

5) СаСl2 + Na2CO3 = СаСО3↓ + 2NaCl

6) CaCO3 =t CaO + CO2

7) CaO + SO3 = CaSO4

• Чому в реакції 4 як один з реагентів використовують не нітратну кислоту, а її сіль?

• Поміркуйте, чи можна в реакції 7 скористатися сульфатною кислотою.

Висновок. Завдання виконується на основі знань хімічних властивостей простих і складних неорганічних речовин, що належать до різних класів.

НАВІЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИН? На знаннях властивостей речовин базуються промислові способи їх добування. Не менш важливі знання щодо властивостей різних речовин і в повсякденному житті людини. Кожна господиня знає, що додавання соди у випічку робить її пухкою і смачнішою. Для прискорення розпушування соду часто «гасять» оцтом (розчином етанової кислоти) або лимонним соком, що містить лимонну кислоту. Ті з вас, хто розуміється на монтажі радіоелементів, знають, що при виготовленні плат використовують ферум(ІІІ) хлорид. Автомобільний акумулятор теж працює на основі хімічних реакцій. Перелік прикладів можна продовжувати.

Поміркуйте та наведіть власні приклади хімічних реакцій, які відбуваються навколо нас.

Учнівський експеримент

З’ясуйте, речовини яких класів наявні у складі: а) предметів вашого повсякденного вжитку (продуктів харчування, засобів побутової хімії, косметичних засобів тощо); б) предметів побуту; в) лікарських препаратів.

Сторінка ерудованих

Для проведення реакції між барій хлоридом у розчині та сульфатною кислотою послідовність додавання реагентів не має значення. Додаючи розчин кислоти до розчину солі чи навпаки, відразу спостерігаємо утворення білого осаду барій сульфату.

ВаСl2 + H2SO4 = BaSO4↓ + 2НСl

Послідовність додавання реагентів має значення при одержанні амфотерних гідроксидів взаємодією розчинної солі відповідного металічного елемента з лугом. Так, додавши до розчину солі кілька крапель лугу і збовтавши суміш, спостерігатимемо утворення осаду.

АlСl3 + 3КОН = Аl(ОН)3↓ + 3КСl

Якщо ж до розчину лугу додавати розчин солі, то осад утворюватиметься не відразу. Та й розчину солі доведеться додати не кілька крапель, а значно більше. Висловте свої припущення з приводу зазначених відмінностей.

Знаємо, розуміємо

Схарактеризуйте хімічні властивості основних класів неорганічних сполук.

Попрацюйте групами

Порівняйте й зазначте спільні й відмінні властивості: а) основних оксидів й основ; б) кислотних оксидів і кислот; в) нерозчинних основ й амфотерних гідроксидів; г) кислот і солей.

Застосовуємо

15. Є речовини: алюміній гідроксид, магній оксид, фосфор(V) оксид, аргентум(І) нітрат, вуглець, залізо, купрум(IІ) сульфат, ртуть, розбавлена сульфатна кислота. Які з них будуть взаємодіяти з натрій гідроксидом, а які — з хлоридною кислотою? Складіть відповідні рівняння реакцій.

16. Складіть рівняння реакцій за схемою перетворень, зазначте типи реакцій.

17*. Використовуючи схеми 4-9, подані на початку параграфа, увідповідніть літери та сполуки

Літера

Сполука

1

W

А

Н2О

2

X

Б

Na2SO4

3

Y

В

СаСО3

4

Z

Г

H2SO4

Д

СаСl2

Е

NaOH