Хімія. Повторне видання. 9 клас. Ярошенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 4. Роль хімії в житті суспільства

Узагальнення знань на цьому етапі вивчення хімії піднімає їх на якісно новий рівень, дає змогу на основі конкретних фактів переходити до загального й охоплює:

 • обґрунтування місця хімії серед природничих наук, її значення для розуміння наукової картини світу;
 • визначення ролі хімічних знань у пізнанні природи; у пізнанні будови речовин та хімічних процесів; у житті суспільства;
 • з’ясування значення хімічних процесів (горіння, дихання, фотосинтезу тощо) у природі;
 • розуміння впливу хімії на довкілля та її ролі в розв’язанні екологічних проблем;
 • засвоєння значення хімічних знань як складової загальної культури людини.

§ 43. Багатоманітність речовин

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете:

 • узагальнити знання про багатоманітність речовин;
 • демонструвати здатність класифікувати речовини;
 • підтверджувати різноманітність речовин прикладами.

Добігають кінця три роки вивчення вами хімії — науки про речовини і їхні перетворення. Настав час узагальнити здобуті знання і продемонструвати сформованість умінь, що становлять основу предметної компетентності в хімії.

РІЗНОМАНІТНІСТЬ РЕЧОВИН ЗА СКЛАДОМ ЇХНІХ СТРУКТУРНИХ ЧАСТИНОК. Одна з перших, вивчених вами класифікацій речовин, розкриває різноманітність, зумовлену елементним складом речовин. Їх поділяють на прості і складні (схема 23).

Схема 23. Різноманітність простих речовин

Поділ речовин на метали й неметали (малюнок 51 і 52) здійснено за фізичними властивостями речовин. Так метали мають високу теплопровідність й електропровідність; здебільшого сірі чи, сріблясто-сірого кольору (є винятки) металічний блиск; без запаху, ковкі (легко куються, витягуються в дріт, прокатуються в листи). За звичайної температури всі метали (за винятком ртуті) є твердими речовинами.

Мал. 51. Зразки металів

Мал. 52. Зразки неметалів

Решта простих речовин, у яких відсутні металічні властивості, належать до неметалів. На відміну від металів, вони не проводять чи погано проводять тепло й електричний струм, є крихкими, а не пластичними. У неметалів спостерігається більша різноманітність кольору. Серед неметалів за звичайних умов є рідкі, тверді та газоподібні речовини, чимало неметалів мають низькі температури плавлення.

Складні речовини утворені з атомів кількох хімічних елементів і поділяються на неорганічні й органічні. Кожна з цих груп представлена кількома групами речовин (схема 24). Цей поділ ґрунтується на елементному складі речовин. Обов’язковим елементом усіх органічних речовин є Карбон. Його атоми здатні сполучатись між собою ковалентними зв’язками, внаслідок чого утворюються прямі, розгалужені чи замкнені (циклічні) карбонові ланцюги. Завдяки цій особливості в рази збільшується різноманітність органічних речовин.

Схема 24. Різноманітність складних речовин

• Скористайтесь малюнками 51 і 52 для актуалізації знань про метали й неметали.

Тобто, складні речовини урізноманітнює наявність чи відсутність в них атомів Карбону.

Молекули всіх без винятку органічних речовин містять атоми Карбону. Як ви вже знаєте, лише деякі карбоновмісні речовини належать до неорганічних, тому що їхні властивості схожі з властивостями неорганічних сполук.

• Пригадайте й назвіть відомі вам карбоновмісні неорганічні речовини. Поміркуйте, чому серед них немає основ й амфотерних гідроксидів.

• Пригадайте, скільки атомів Карбону може бути в одній макромолекулі поліетилену.

Зі схеми видно, що з поміж неорганічних речовин трапляються як прості, так і складні. Всі органічні речовини — складні.

Попрацюйте групами

Запропонуйте ваш дизайн схеми 24.

Ілюструйте вашу схему прикладами речовин

РІЗНОМАНІТНІСТЬ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН. Різноманітність оксидів ілюструє схема 1 параграфа 1. За допомогою схеми актуалізуйте знання, щоб використати їх під час виконання завдань.

Кислоти класифікують за наявністю (відсутністю) Оксигену та кількістю атомів Гідрогену в молекулі (схема 25).

Схема 25. Класифікація кислот

Одна з класифікацій основ, здійснена за такою фізичною характеристикою, як здатність розчинятися у воді (схема 26), інша за кількістю гідроксильних груп (схема 27).

Схема 26. Класифікація основ за розчинністю у воді

Схема 27. Класифікація основ за кількістю гідроксильних груп

Серед амфотерних гідроксидів немає розчинних у воді речовин, тому їх різноманітність зумовлена лише кількістю гідроксильних груп.

Різноманітність солей обумовлена повним і неповним обміном гідроксильних груп основи на кислотні залишки (залишок) та повним чи неповним заміщенням атомів Гідрогену кислоти йонами металічного елемента. У деяких солях заміщення відразу відбувається йонами не одного, а двох металічних елементів. За програмою хімії для 7-9 класів вивчались лише середні солі — продукт повного заміщення Гідрогену йонами металічного елемента. Тому схема 28 наведена для ознайомлення.

Схема 28. Різноманітність солей

РІЗНОМАНІТНІСТЬ РЕЧОВИН, ЗУМОВЛЕНА ЇХНЬОЮ ЗДАТНІСТЮ ДО ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОЇ ДИСОЦІАЦІЇ.

Пригадайте явище електролітичної дисоціації. На які йони дисоціюють кислоти, луги, солі? Які речовини називають електролітам, а які — неелектролітами? На які групи поділяють електроліти за ступенем електролітичної дисоціації? За потреби зверніться до параграфів 9, 10, 11.

Попрацюйте групами

Ілюструйте схему 29 необхідними визначеннями та прикладами

Схема 29. Різноманітність речовин за здатністю дисоціювати на йони

РІЗНОМАНІТНІСТЬ РЕЧОВИН ЗА БУДОВОЮ КРИСТАЛІЧНИХ ҐРАТОК. Ще один чинник різноманітності речовин — типи хімічного зв’язку між їхніми структурними частинками і зумовлена ними будова речовин (схема 30).

Пригадайте, аморфний і кристалічний стан речовини. Які типи кристалічних ґраток вам відомі?

Схема 30. Різноманітність речовин, зумовлена типами кристалічних ґраток

Розглянутими прикладами не вичерпується різноманітність речовин. Наприклад, різноманітність органічних речовин зумовлена явищем ізомерії. Пригадайте, що в гомолога метану декана С10Н22 існує 75 ізомерів.

Стисло про основне

• Відносно невелика кількість видів атомів (хімічних елементів) зумовлює існування різноманітних речовин, серед них найбільше органічних речовин.

• Причиною багатоманітності речовин стали їх склад, будова, властивості. Кожен із зазначених чинників дає змогу класифікувати речовини на групи.

Знаємо, розуміємо

1. Назвіть відомі вам класифікації речовин, наведіть конкретні приклади.

2. Чим зумовлена багатоманітність органічних речовин?

3. Яка відмінність між неорганічними й органічними речовинами?

4. Чим зумовлена багатоманітність простих речовин?

5. Ілюструйте схему 30 конкретними прикладами.

Застосовуємо

157. До простих речовин належать...

 • А сірка й вода
 • Б фтор і гелій
 • В озон і гідроген хлорид
 • Г глюкоза й метан

158. Укажіть перелік речовин, у якому немає металів.

 • А кисень, сахароза, вуглець, вода
 • Б водень, фосфор, залізо, мідь
 • В етанова кислота, срібло, магній крохмаль
 • Г амоніак, азот, цинк, натрій

159. У переліку речовин хлор, нітратна кислота, етан, карбон(IV) оксид, етин, натрій сульфат, кальцій найбільше...

 • А металів
 • Б складних неорганічних речовин
 • В органічних речовин
 • Г неметалів

160. Укажіть розчин, що НЕ проводить електричного струму.

 • А водний розчин натрій гідроксиду
 • Б розплав натрій гідроксиду
 • В водний розчин гідроген хлориду
 • Г водний розчин цукру

161. Укажіть ПОМИЛКОВЕ твердження.

 • А «Вуглекислий газ, на відміну від глюкози, є неорганічною речовиною.»
 • Б «Амоніак належить до складних речовин, тому що його молекула складається з двох атомів.»
 • В «Барій хлорид, як і барій гідроксид, є сильним електролітом.»
 • Г «Азот, як і кисень, належить до простих речовин.»

162. Увідповідніть назви речовин та їхні класифікаційні характеристики.

Назва речовини

Класифікаційна характеристика

1

етанова кислота

А

насичений вуглеводень

2

етанова кислота

Б

ненасичений вуглеводень

3

водень

В

нітрогеновмісна речовина

4

метан

Г

оксигеновмісна речовина

Д

проста речовина