Хімія. Повторне видання. 9 клас. Савчин

Хімія. Повторне видання. 9 клас. Савчин

У цьому навчальному році ви завершите вивчення курсу хімії основної школи й отримаєте загальноосвітні та культурологічні знання, набудете досвід роботи з речовинами.

Опанувавши й узагальнивши знання, уміння та досвід роботи з речовинами, за позитивного ставлення до вивчення хімії ви сформуєте необхідні для подальшого навчання та життя предметні й базові компетентності.

Повторення найважливіших питань курсу хімії в 8 класу

§ 1. Основні класи неорганічних сполук

§ 2. Властивості представників основних класів неорганічних сполук

§ 3. Хімічний зв’язок і будова речовини

Тема 1. Розчини

§ 4. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні й істинні розчини

§ 5. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок

§ 6. Розчин та його компоненти. Розчинення як фізико-хімічний процес

§ 7. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини

§ 8. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Кристалогідрати

§ 9. Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти

§ 10. Електролітична дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах

§ 11. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти. Поняття про pH розчину

§ 12. Реакції обміну між електролітами в розчинах, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій

Практична робота 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах

§ 13. Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини

§ 14. Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів гідрогену. Якісні реакції та їх застосування

Практична робота 2. Розв’язування експериментальних задач

Повторюємо й узагальнюємо тему 1 «Розчини»

Тема 2. Хімічні реакції

§ 15. Класифікація хімічних реакцій за кількістю та складом реагентів і продуктів реакцій

§ 16. Ступінь окиснення

§ 17. Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення та відновлення, окисники й відновники

§ 18. Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння

§ 19. Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників

§ 20. Оборотні й необоротні реакції

Практична робота 3. Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій

Повторюємо й узагальнюємо тему 2 «Хімічні реакції»

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки

§ 21. Особливості органічних сполук. Елементи-органогени

Вуглеводні

§ 22. Метан як представник насичених вуглеводнів

§ 23. Гомологи метану, їхні молекулярні формули та назви. Фізичні властивості гомологів метану

§ 24. Етен (етилен) і етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів

§ 25. Об’ємні відношення газів у хімічних реакціях

§ 26. Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену

§ 27. Поширення вуглеводнів у природі. Природні джерела вуглеводнів

Узагальнення знань із підтеми «Вуглеводні»

Оксигеновмісні органічні речовини

§ 28. Поняття про спирти. Метанол, етанол і гліцерол

§ 29. Етанова (оцтова) кислота: фізичні та хімічні властивості, застосування

Практична робота 4. Властивості етанової кислоти

§ 30. Вищі карбонові кислоти

§ 31. Жири, їх біологічна роль

Узагальнення знань із підтеми «Спирти, кислоти, вищі карбонові кислоти, жири»

Вуглеводи

§ 32. Вуглеводи: глюкоза, сахароза

§ 33. Вуглеводи: крохмаль, целюлоза

Нітрогеновмісні органічні речовини

§ 34. Поняття про амінокислоти. Білки як біологічні полімери

Практична робота 5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах

§ 35. Природні й синтетичні органічні сполуки

Узагальнення знань із підтем «Вуглеводи», «Нітрогеновмісні органічні речовини»

Тема 4. Роль хімії в житті суспільства

§ 36. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їх взаємоперетворення

§ 37. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу

§ 38. Хімічна наука й виробництво в Україні. Видатні вітчизняні вчені — творці хімічної науки

Відповіді до розрахункових задач

Додатки

Термінологічний словник