Фізика. Повторне видання. 8 клас. Бар’яхтар

Лабораторна робота № 3. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра

Мета: навчитися визначати опір провідника за допомогою амперметра та вольтметра; переконатися на досліді в тому, що опір провідника не залежить від сили струму в ньому та напруги на його кінцях.

Обладнання: джерело струму, резистор, повзунковий реостат, амперметр, вольтметр, ключ, з’єднувальні проводи.

ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ

Підготовка до експерименту

1. Перш ніж виконувати роботу, переконайтеся, що ви знаєте:

  • 1) вимоги безпеки під час роботи з електричними колами;
  • 2) правила, яких необхідно дотримуватися, здійснюючи вимірювання за допомогою амперметра та вольтметра.

2. Визначте ціну поділки шкал амперметра та вольтметра.

Експеримент

Суворо дотримуйтесь інструкції з безпеки (див. форзац).

Результати вимірювань відразу заносьте до таблиці.

1. Складіть електричне коло за поданою схемою.

2. Розташуйте повзунок реостата на середині обмотки.

3. Замкніть коло і виміряйте напругу на резисторі та силу струму в ньому.

4. Плавно пересуваючи повзунок реостата, збільшіть силу струму в резисторі. Запишіть покази вольтметра та амперметра.

5. Пересуваючи повзунок реостата у протилежний бік, ще двічі виміряйте напругу на резисторі та силу струму в ньому.

Опрацювання результатів експерименту

1. Обчисліть опір резистора для кожного випадку.

2. Результати обчислень занесіть до таблиці.

Номер досліду

Сила струму I, А

Напруга U, В

Опір R, Ом

1

Аналіз експерименту та його результатів

Проаналізувавши експеримент та його результати, зробіть висновок, у якому зазначте:

  • 1) яку фізичну величину і за допомогою яких приладів ви навчилися вимірювати;
  • 2) чи залежить вимірювана величина від сили струму в резисторі та напруги на ньому;
  • 3) які чинники вплинули на точність вимірювання.

Творче завдання

За отриманими в ході експерименту даними побудуйте графік — вольт-амперну характеристику резистора. За графіком визначте значення опору резистора.

Зверніть увагу: через похибку вимірювання точки можуть не належати одній прямій, що проходить через початок координат (U = 0, I = 0). У цьому випадку будуйте графік так, щоб він проходив через точку (0, 0) і щоб з обох боків від графіка була приблизно однакова кількість експериментальних точок. Для знаходження опору резистора використайте будь-яку точку отриманого графіка (див. рисунок).

Завдання «із зірочкою»

Вважаючи, що абсолютні похибки вимірювання сили струму та напруги дорівнюють ціні поділки шкали відповідного приладу, визначте для досліду 1:

ГДЗ до підручника можна знайти тут.