Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Вербицька - Нова програма

Тема 4.6. ЯКУ РОЛЬ ВІДІГРАЄ ГРОМАДА В ЖИТТІ ЛЮДИНИ, СУСПІЛЬСТВА Й ДЕРЖАВИ

Досліджуємо поняття та явище «громада».

Розуміємо роль громади в житті людини, держави та суспільства.

Діємо, створюючи «портрет» громадянина, активного члена великої чи малої спільноти.

Модуль 1

Поняття громади

Що ж таке громада? Ми можемо знайти чимало тлумачень цього поняття у текстах законів, у підручниках та публіцистиці.

Досліджуємо та обговорюємо

Громада - це...

1. Об'єднайтеся у чотири групи.

2. Розгляньте по одному визначенню поняття «громада» й виокремте його важливі риси.

3. Додаючи інформацію від кожної групи, створіть спільний вичерпний перелік ознак громади на аркуші паперу або на дошці.

Громада - група людей, об’єднаних спільністю становища, інтересів і завдань. Наприклад, релігійна громада, селянська громада, організація.

Громада (від латин. politia - община) - форма соціальної (колективної) організації людей, місцева спільнота, місцева організація та частина суспільства; характерна майже для всіх народів. Іноді - гурт дружніх людей.

Громада - жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр (Закон України «Про місцеве самоврядування»).

Громада - форма об’єднання людей, які у процесі життєдіяльності мають змогу спілкуватися, контактувати між собою. Для громади характерні:

• спільна територія проживання її членів;

• повне чи часткове самоврядування;

• спільне вирішення соціально-побутових проблем;

• взаємодопомога;

• дотримання звичаїв і традицій;

• морально-виховний вплив на членів громади.

Громада - сукупність громадян України, котрі спільно проживають у міському чи сільському поселенні, мають колективні інтереси й визначений законом правовий статус. Поселення зі статусом територіальної громади наділяється певними правами. Насамперед це право на самоврядування.

Порівнюємо та обмінюємося думками

Чи є громадою люди, які мене оточують?

1. Поміркуйте про малі та великі спільноти, які вас оточують. Працюючи в групі, розгляньте запитання, що подані у таблиці. Аргументуйте свої відповіді.

2. Для обговорення кожного запитання ведіть на дошці коротку статистику стверджувальних і заперечувальних відповідей. Підсумуйте результати обговорення.

Запитання

Так

Ні

1. Сім'я - це громада?

2. Клас (школа), де я навчаюся, - це громада?

3. Мешканці під'їзду, будинку, вулиці, міста, села, де я живу, - це громада?

4. Народ України - це громада?

5. Люди, які сповідують одну і ту саму релігію, - це громада?

Нині поняття «громада» застосовують до мешканців певного району, регіону, міста чи села - це територіальна громада, а також до неформальних або недержавних об’єднань людей за інтересами. Найважливішим у таких умовах об’єднавчим фактором громади стає добровільно взята на себе відповідальність за долю громади.

Отже, єдність і ефективність діяльності громади залежить від її найменшої складової - людини. Стаючи частиною громади, людина відчуває зворотний зв’язок із громадою, а громада стає дієвою силою, що впливає на життя людини, суспільства та держави.

Модуль 2

Роль громади в житті людини, суспільства, держави

Будь-яка громада складається з людей. Люди впливають на життя громади, а також відчувають на собі її вплив. Людина, громадянин - це особа з такими якостями, як вміння поєднувати власні й громадські інтереси, почуття обов'язку та його посильного виконання, суспільна активність, громадянська позиція, громадська діяльність тощо. Всі перелічені фактори зумовлюються характером розвитку суспільної та індивідуальної політичної культури, вихованням, практикою соціалізації. І всі вони формуються перш за все у громаді. Отже, людина стає громадянином насамперед завдяки громадському впливу, тим правилам і вимогам, що створює і встановлює велика чи мала громада.

Застосуйте набуті знання та досвід

1. Розгляньте плакат «Як стати кращим громадянином. 10 кроків».

2. Які риси характеризують відповідального громадянина?

3. Які конкретні дії відповідальної громадянської участі зображені на плакаті?

4. Якими добрими справами ви б доповнили зображений перелік?

5. Поясніть, чому саме ці властивості людини важливі для життя у громаді.

6. Як впливатиме на державу й суспільство громада, що складається з таких людей?