Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Вербицька - Нова програма

Особистість та її ідентичність

Тема 1.1. ЩО ТАКЕ ІДЕНТИЧНІСТЬ

Досліджуємо характеристики, які визначають сутність ідентичності людини, та чинники, які впливають на її формування.

Розуміємо багатогранну природу ідентичності людини (етнічну, тендерну, релігійно-конфесійну, вікову, професійну, громадянську тощо).

Діємо, аналізуючи ситуації, що стосуються власної ідентичності; представляємо досвід становлення ідентичності на прикладі відомих в Україні та світі людей.

Модуль 1

Що таке ідентичність і як вона формується

Ідентичність - невіддільна характеристика людини, що виявляється, з одного боку, у визнанні своєї унікальності, а з іншого - у відчутті належності до певної спільноти.

Особистісний рівень ідентичності - це набір індивідуальних ознак, які зумовлюють унікальність людини.

Соціальний рівень ідентичності - усвідомлення й дотримання людиною норм і очікувань соціального середовища, у якому вона перебуває.

Після народження ми поступово набуваємо певних, притаманних лише нам, ознак. З волі батьків, родичів отримуємо ім’я та прізвище. Проживаючи у певному населеному пункті, стаємо його мешканцями. А ще культурне середовище, навчання, робота, громадська активність, стосунки з родичами, друзями, колегами допомагають нам сконструювати особисте «Я». Ідентичність і є результатом цього складного та багатовимірного процесу. Становлення ідентичності триває впродовж усього життя.

У структурі ідентичності розрізняють два рівні - особистісний і соціальний. Особистісний стосується індивідуальних характеристик людини; соціальний рівень виявляє солідарність людини з ідеалами, цінностями, стандартами різних соціальних груп і спільнот, до яких вона належить у різні життєві періоди.

Окремі елементи ідентичностей різних індивідів можуть бути подібними одні до одних, проте кожна людина є неповторною, тому що ідентичність - це мінлива комбінація різних елементів, яка вказує одночасно на унікальність особистості та на її належність до різних спільнот.

Досліджуємо та обговорюємо

Рівні ідентичності

Розгляньте зображення, на якому подано широкий спектр елементів ідентичності, що можуть бути притаманні людині.

1. Наведіть ознаки кожного з компонентів цієї схеми.

2. Які з поданих рівнів ідентичності є змінними, а які змінити неможливо?

3. Чи всі елементи ідентичності представлені у схемі? Додайте власні варіанти.

4. Спробуйте проаналізувати ідентичності представників/представниць своєї родини й пояснити причину спільного та відмінного в їхніх ідентичностях.

Модуль 2

Ідентичність змінювати (не) можна

Криза ідентичності - феномен тимчасової втрати особистісних орієнтирів.

Самовизначення - усвідомлення людиною своєї соціальної сутності, свого місця в суспільстві; це особистісна здатність людини бути вільною та готовність брати на себе відповідальність за здійснюваний вибір.

Ідентифікація - процес емоційного та/або свідомого самоототожнення людини з іншою людиною, групою людей, засвоєння цінностей і норм тієї спільноти, до якої вона належить чи прагне належати.

Самоідентифікація - одна з потреб людини, що усвідомлює себе частиною групи, по-перше, активно прагнути до самовираження, а по-друге, оцінювати свою поведінку відповідно до власних ціннісних орієнтирів.

Ідентичність - динамічна, мінлива конструкція, яку людина формує впродовж усього життя. Деякі елементи ідентичності є порівняно сталими, наприклад фізичні характеристики індивіда, етнокультурне походження. Втім, більшість складових ідентичності є змінними. За певних життєвих обставин деякі елементи втрачають свою актуальність для людини, їм на зміну приходять інші. Свобода вибору у формуванні власної ідентичності є засадничою умовою дотримання прав людини. Кожен індивід має право змінювати й моделювати складові своєї ідентичності задля формування стійких зв’язків із навколишнім світом, набуття нового досвіду та ознайомлення з надбаннями інших соціальних груп і культур.

Аналізуємо ситуацію

Родинне дерево

Ознайомтеся із зображенням родинного дерева. Проаналізуйте ситуації взаємодії різних ідентичностей на прикладі представників кожного з поколінь родини. Для кращого розуміння дайте відповіді на поставлені запитання.

1. Де могли зустрітися батьки Олександра та Оксани? Чи були обидва шлюби типовим явищем для культур, із яких походили ці пари? Якими мовами вони спілкувалися у своїх сім'ях?

2. Де могли познайомитись їхні діти - Олександр та Оксана? Які складові ідентичності вони обрали?

3. Які є припущення щодо ідентичностей Валентини та Марка? Яких ідентичностей можуть набути діти Валентини та Марка, коли створять власні сім'ї?

4. Які чинники впродовж життя людини впливають на формування її ідентичності? Чому ідентичність змінюється? Чи може ідентичність залишатися абсолютно незмінною?

5. Складіть «непросту історію» формування людських ідентичностей на прикладі власної родини чи знайомих вам людей.

Самовираження - потреба людини, її бажання стати більшим, ніж вона є, стати усім, на що вона спроможна.

Совість - усвідомлення і почуття моральної відповідальності за свої поведінку і вчинки перед собою, людьми, суспільством. Совість схожа на ідеальне «Я», яке не завжди збігається з «Я» реальним.

Отже, формування власної ідентичності - це справа усього життя кожної людини. Певні елементи ідентичності ми переймаємо від своїх рідних, оточення, від людей, яких поважаємо. Результат може задовольняти нас, але не подобатися іншим. Наприклад, рідні можуть не розділяти захоплення дитини певного молодіжною субкультурою. Та згодом і нас самих уже не влаштовує сконструйована раніше ідентичність. Ми можемо відчувати розчарування через те, що деякі елементи не відповідають часу, суперечать набутим цінностям, обмежують перспективи розвитку. Феномен тимчасової втрати особистісних орієнтирів дослідники називають кризою ідентичності. Найчастіше кризи ідентичності трапляються у підлітковому віці. Втім, у цьому віці існує і більше можливостей для їхнього подолання, як-от: спілкування з друзями, заняття спортом, волонтерство, громадська активність. Найважливішим є те, що, долаючи кризу, ми продовжуємо творити власну ідентичність.

Особиста гідність - синонім понять «честь» і «репутація». Вона може змінюватися залежно від наших вчинків і того, як їх оцінює суспільство.

Ранній юнацький вік вважають найкращим часом для самовизначення людини, коли вона намагається окреслити свій життєвий шлях, зокрема, обираючи професію, визначаючи необхідний рівень освіти, місце проживання, оточення, напрями й перспективи самореалізації, розвитку й зростання. Це спонукає нас, з одного боку, до усвідомлення себе членом суспільства, а з іншого - до розуміння власної унікальності, своїх інтересів та здібностей, що задають вектор саме нашому життєвому шляху, наповнюючи його сенсом. Уникнути ідентифікації та самоідентифікації - як тривалого процесу пошуку та сприйняття себе через «іншого» - неможливо. Ми відчуватимемо водночас свою цінність і свої обмеження. Совість і почуття особистої гідності мають стати нашими першими життєвими орієнтирами.

Модуль 3

Ідентичність у добу глобалізації: загроза чи нові можливості

Ви вже знаєте, що зміни в суспільстві, в особистому житті людини можуть суттєво вплинути на її ідентичність. Дуже яскраво це виявляється у сучасному глобалізованому світі. Багато людей ведуть схожий спосіб життя, послуговуються однаковими комп’ютерними програмами, слухають одні й ті самі музичні твори, користуються продукцією відомих світових брендів. Сьогодні глобалізація вийшла за межі економіки й охопила майже всі сфери суспільного життя. Глобалізоване суспільство уніфікується.

Водночас у добу глобалізації у людей виникає прагнення зберегти свою індивідуальність, і це виявляється у посиленні інтересу до рідної культури, традицій, релігії, а також проявів своєї неповторності у способі життя, стилі одягу, організації дозвілля. Інтеграція у нову спільноту не означає втрати особливих, найсуттєвіших рис власної ідентичності. Людей, які цінують рідну культуру, пишаються своїм походженням, бережуть рідну мову, пам’ятають історію, завжди поважають, до їхньої думки дослухаються.

Ідентичність - це не лише усвідомлення людиною самої себе, а й того, як її сприймають інші.

Глобалізація - процес усесвітньої економічної, політичної і культурної інтеграції та уніфікації.

Обговорюємо

Квітка Цісик: «Я мріяла, що в Україні мене почують»

Квітка Цісик (англ. Kvitka Cisyk або Kacey Cisyk, 1953-1998) - американка українського походження, оперна і блюзова співачка, виконавиця українських народних і популярних пісень.

1. За наведеним QR-кодом ознайомтесь зі статею Ірини Власенко «Квіти не ростуть на чужині» про життєвий та творчий шлях співачки.

2. Що, на вашу думку, спонукало відому американську співачку, яка активно працювала в англомовному світі реклами, радіо і телебачення, виконувати українські пісні?

Громадянська реклама

Будь собою, інші ролі вже зайняті.

Оскар Вайльд

Модуль 4

Що означає бути громадянином/громадянкою України?

Громадянство - стійкий юридично визначений правовий зв'язок між особою і певною державою, що визначає їхні права та обов'язки.

Громадянськість - усвідомлення власної ролі в житті суспільства, активне прагнення до вдосконалення, розвитку держави відповідно до демократичних засад і цінностей.

Політична нація - сукупність громадян певної держави, які незалежно від їхнього соціального статусу, етнічної чи конфесійної належності та інших соціокультурних відмінностей мають однакові права участі в демократичних процесах, об'єднані почуттями солідарності й патріотизму.

Громадянський вимір ідентичності передбачає усвідомлення себе громадянином, представником своєї держави, частиною громадянського суспільства, а не лише певної етнічної спільноти. Він пов’язаний з розумінням української нації як політичної спільноти. Україна - багатокультурна держава. Білоруси, вірмени, греки, євреї, молдавани, росіяни, поляки, татари, угорці та інші етноси, які народилися чи живуть на території України, є громадянами держави Україна і саме тому можуть ідентифікувати себе «українцями», як і етнічні українці.

Засадничими для формування ідентичності, що охоплює і громадянський вимір, є не лише правова належність до тієї чи іншої країни, держави (громадянство як формальний статус), спільне походження чи подібний спосіб життя, а й відносини взаємного визнання. Громадянська складова ідентичності притаманна членам суспільства, орієнтованого на загальнолюдські, демократичні цінності й здатного до самоорганізації. Вона забезпечує згуртованість суспільства, визначає зв’язки солідарності між його членами, є важливим чинником громадянської активності та демократичної участі людини. У цьому сенсі громадянський вимір ідентичності є рушієм, що забезпечує поступ демократичних процесів.

Обговорюємо

Українська ідентичність

1. Розгляньте запропонований перелік складових української ідентичності. Які з перелічених ознак, на вашу думку, є важливими, а які - другорядними?

2. Які інші ознаки громадянина України ви б додали?

Народитися в Україні

Важливо

Неважливо

Мати батьків - етнічних українців або хоча б одного з них

Розмовляти українською мовою

Бути християнином/християнкою

Дотримуватися українських традицій

Поважати українську культуру

Знати історію України та вміти її аналізувати

Мати українське громадянство

Відзначати державні свята

Брати участь у виборах

Не порушувати соціальних норм і законів

Захищати свою країну

Бути громадсько активною особистістю (волонтерство, ініціативи у місцевій громаді, благодійництво тощо)

Досліджуємо та обговорюємо

Преамбула Конституції України

«Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення...»

1. Як ви розумієте поняття «український народ», «громадяни України», «українська нація», що наведені в Преамбулі Конституції України?

Михайло Грушевський «Хто такі українці і чого вони хочуть»

Ознайомтеся з цитатою Михайла Грушевського.

1. Хто, на думку автора, може вважати себе українцем?

2. Чи можуть представники різних етнічних груп, які проживають на території України, вважати себе українцями?

«Передусім, розуміється, [Українцями є] всі ті, хто зроду Українець, родився і виріс з українською мовою на устах і хоче тепер іти спільно з своїм народом, з усіма свідомими синами українського народу, які хочуть працювати для його добра, боротися за його свободу і кращу долю.

Але не тільки хто природжений Українець, а також і всякий той, хто щиро хоче бути з Українцями, і почуває себе їх однодумцем, товаришем, членом українського народу, бажає працювати для його добра. Якого б не був він роду, віри чи звання - се не важно. Його воля і свідомість рішає діло».

Михайло Грушевський. «Хто такі українці і чого вони хочуть»

Усі ми з вами - громадяни України. Для того, щоб життя наших близьких і друзів стало кращим, а країна, в якій ми народилися і живемо, була багатою і квітучою, потрібні зусилля кожного з нас. Від нас залежить, чи стане наша держава економічно і соціально розвиненою, з високим рівнем життя її громадян.

Досліджуємо та обговорюємо

Українська хартія вільної людини

Ознайомтеся з фрагментами тексту «Української хартії вільної людини», що наведений нижче. Повний текст «Хартії» ви можете прочитати за наведеним QR-кодом.

«Ми, учасники Ініціативної групи «Першого грудня», укладаємо цю Хартію, щоб висловити те, як бачимо життєві орієнтири для нашого суспільства, і водночас дати поштовх до об’єднання всіх людей, які хочуть доброго й гідного життя в Україні і навколо неї...

Наша Хартія - це вибір «бути». Особистий і колективний.

Бути вільними людьми.

Бути успішним народом і державою.

Бути вільними серед вільних».

В’ячеслав Брюховецький, Богдан Гаврилишин, Семен Глузман, Володимир Горбулін, кардинал Любомир Гузар, Іван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Євген Сверстюк, Вадим Скуратівський, Ігор Юхновський

Громадянська реклама

БУТИ СПРАВЖНІМ УКРАЇНЦЕМ ОЗНАЧАЄ

Бути вільною людиною

Бути вільною людиною - це насамперед означає брати на себе відповідальність. Не можна вимагати від когось виконання його обов'язків, не виконуючи власних.

Бути активним громадянином

Бути активним громадянином означає усвідомлювати життєву необхідність демократичного розвитку держави.

Любити

Наша любов означає спільне національне утвердження української мови, яка й визначає обличчя України та нашого народу у світі.

Мислити

Мислити означає ламати стереотипи. Мислити означає працювати, читати і творити, відповідаючи на дух та потреби часу.

Бути господарем

Наше головне суспільне завдання - відновити в українців почуття господаря, чиїми фундаментальними рисами є відповідальність за себе, своїх близьких і простір свого життя.

Бути лідером

Успіх повинен бути заслуженою винагородою за працю, і цей принцип мусить увійти в наше життя як норма здорового й справедливого суспільства.

Бути відкритим суспільством

Бути відкритим суспільством означає бути спільнотою, переконаною у великій цінності людського життя і демократичного устрою.

З «Української хартії вільної людини»

Застосуйте набуті знання та досвід

1. Чому громадянська ідентичність є важливою для людини? Обґрунтуйте свою думку.

2. Що для вас означає бути українцем/українкою? Назвіть ситуації, коли варто пишатися тим, що ми - українці. Чи бували у вашому житті випадки, коли ви соромились того, що є українцем чи українкою?

3. Знайдіть в інтернеті приклади успішних українців/українок. Представте декілька історій успіху в класі.