Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Вербицька - Нова програма

ВСТУП

Слово до читача

У ваших руках - один із перших підручників нового інтегрованого курсу «Громадянська освіта». Сьогодення - це час нових знань, креативних рішень і, що найважливіше, - реальних дій. Цей курс - цікава інформація, жваві дискусії, корисний досвід для теперішнього життя та нашого майбутнього.

Запропонований підручник надає не лише необхідні знання про демократію, права людини, успішну комунікацію громадян між собою і з державою. Нашою метою було створення підручника, що навчає, як розбудовувати і зміцнювати демократію в Україні загалом, а також у вашому найближчому оточенні - у школі, де ви вчитеся, на вулиці чи в місцевій громаді. Ідеться про зміни, які кожен і кожна з нас має впроваджувати щодня, діючи усвідомлено і компетентно.

Ключове слово у підручнику - демократія. Ми виходили з того, що демократія - багатовимірне явище, яке в кожній країні набуває свого завершеного вигляду тільки завдяки спільним зусиллям. Саме тому в основу вашого навчання покладено формат 3D, що передбачає тривимірну перспективу певного об’єкта:

ДУМАЄМО - розвиток критичного мислення - Я можу самотужки зрозуміти й оцінити.

ДБАЄМО - розвиток громадянського патріотизму - Я вмію співвідносити власні інтереси з інтересами громади, суспільства, держави.

ДІЄМО - формування активної громадянської позиції - Добробут моєї країни і моїх співгромадян залежить від мене та моїх дій.

Відповідно до навчальної програми зміст курсу викладено за принципом поступового розширення спектра громадянських здатностей, які забезпечують ваше активне залучення як молодих громадян до висловлювання власних суджень, обговорення проблем, дослідження і розв’язання практичних завдань суспільного життя.

Змістова структура та дизайн кожного розділу розроблені так, щоб провести вас через дослідження важливих суспільних понять та їхньої взаємодії у різних контекстах - особистісному, місцевому, національному і глобальному.

Запропонований підручник з громадянської освіти складається із 7 розділів, кожен з яких розкриває новий аспект та особливості взаємодії людини в демократичному суспільстві.

Ми сподіваємося, що цей підручник стане вашим добрим порадником у щоденному житті та допоможе не тільки набути необхідних знань, а й практично ними скористатися, діяти і змінювати життя на краще у своєму найближчому оточенні, школі, місцевій громаді.

Цей підручник допоможе вам навчитися критично оцінювати дійсність, обстоювати свої погляди і прислухатися до чужих аргументів, знаходити порозуміння, об’єднуватися з однодумцями та діяти задля досягнення спільної мети. Тобто стати справжніми громадянами.

Як працювати з підручником

Кожне заняття визначає окрема тема, що є складовою певного розділу. Теми та розділи курсу включають такі елементи:

1. Вступ до теми, що містить її короткий опис, основні поняття, з якими ви зможете ознайомитися.

2. Ключові здобутки в опануванні теми містять три важливі складові вашого навчання, втілюючи тривимірність громадянської компетентності:

Досліджуємо сутність певної суспільної проблеми чи явища.

Розуміємо чинники, що впливають на їхній характер.

Діємо, спрямовуючи свою активність на актуалізацію чи розв’язання певної суспільної проблеми.

3. Вивчення кожної теми починається з мотиваційної вправи, за допомогою якої ви маєте можливість актуалізувати свої знання чи досвід із певної проблеми.

4. Теми складаються з кількох модулів, кожен із яких присвячено розгляду конкретної суспільної проблеми, явища. Ми подаємо в підручнику мінімум авторського тексту, розраховуючи на вашу самостійну дослідницьку діяльність.

5. Різноманітні рубрики: «Аналізуємо ситуацію», «Розглядаємо та обговорюємо», «Громадянська активність», «Порівнюємо та обмінюємося думками», «Досліджуємо та обговорюємо», «Обговорюємо» (у парах, групах), «Дискусія» (у класі) - допомагатимуть вам краще засвоювати матеріал, організовувати роботу в групах тощо.

6. У кінці кожної теми є рубрика «Застосуйте набуті знання та досвід», завдання з якої ви можете виконувати як у школі, так і вдома. Творча діяльність надає вам можливість практично втілювати свої знання, розвивати різні уміння й навички (наприклад, створити плакат, колаж, провести опитування, дослідити проблему в інтернеті тощо).

7. У підручнику ви матимете змогу не лише ознайомлюватися з веб-ресурсами, а й за допомогою світової павутини творчо працювати в рубриці « Веб-активність».

8. Набуті впродовж вивчення певного розділу вміння і навички ви зможете закріпити на практичних заняттях «Майстерня громадянина», розміщених у кінці кожного розділу підручника.

9. Наприкінці розділів є «Картка підсумкового оцінювання», що містить різні форми контролю здобутих під час вивчення усіх тем розділу знань і навичок (контрольні тести і завдання).

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст