Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Вербицька - Нова програма

Тема 4.3. ЯКУ РОЛЬ ВІДІГРАЮТЬ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ У РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТІЇ

Досліджуємо діяльність політичних партій і громадських організацій.

Розуміємо призначення політичних партій і громадських організацій у демократичному суспільстві.

Діємо, аналізуючи й оцінюючи вплив громадян через діяльність політичних партій, громадських організацій, об’єднань і рухів на розвиток демократії в Україні.

Модуль 1

Що таке політична партія і яким є правовий статус політичних партій в Україні

«Політична партія - зареєстроване згідно із законом добровільне об'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню й вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах» (стаття 2 Закону України «Про політичні партії в Україні»).

Дієву роль у житті держави та суспільства партії починають відігравати лише тоді, коли формується представницька демократія.

Впродовж розвитку й поширення представницької демократії (перехід до загального виборчого права) з’являлися, зростали та розвивалися й політичні партії.

Політичні партії стали важливою складовою політичної системи у будь-якій демократичній державі. Вони беруть активну участь у виборах, висувають своїх лідерів, формують списки кандидатів, проводять передвиборчу агітацію, контролюють дотримання законодавства у процесі виборів, формують представницькі органи влади та самоврядування.

Можна виділити п’ять характерних ознак, які відрізняють сучасні політичні партії від інших організацій:

1. Організаційна єдність та оформленість - широка розгалуженість осередків по всій державі, структурні підрозділи, керівництво, органи управління, статус юридичної особи.

2. Мета - прихід до влади та участь в управлінні державою.

3. Наявність ідеології (хоча сьогодні в багатьох партіях ідеологія має другорядне значення або ж її нема як такої).

4. Опора на широкий загал прихильників - пропаганда ідей та цілей, агітація, пошук і залучення у члени прихильників партії та виборців, представлення інтересів певних, зазвичай широких верств населення.

5. Наявність чіткої програми - проект розвитку держави та суспільства, стратегія й тактика впровадження та реалізації.

Отже, сучасна політична партія є виразником поглядів, позицій, інтересів певної суспільної групи й виникає за наявності певної соціальної бази, а для здійснення потреб своїх представників партія прагне прийти до влади чи впливати на владу. Тож сучасні партії є реальними й важливими важелями впливу громадськості на державну владу.

Демократичне суспільство виключає можливість функціонування однієї єдиної партії. Партій неодмінно має бути від двох і більше, оскільки вони мають змагатися за вплив на суспільство своїми ідеологіями, програмами, пріоритетами у зовнішній та внутрішній політиці держави. Функціонування кількох партій у державі (багатопартійність) сприяє здоровій конкуренції у їхній діяльності на користь суспільства, контролю опозиції за владою. Така система є важливою передумовою демократизації суспільства, рівноваги та стабільності.

Згідно зі статтею 36 Конституції України «громадяни України мають право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів». Також це право врегульовано у законах України «Про громадські об’єднання», «Про політичні партії в Україні», «Про молодіжні та дитячі громадські організації».

Політичні партії в Україні створюються і діють тільки із всеукраїнським статусом (формуються обласні, районні, міські та первинні осередки).

Членом політичної партії може бути лише громадянин України, який, відповідно до Конституції України, має право голосу на виборах. Громадянин України може перебувати одночасно лише в одній політичній партії.

Не допускається створення й діяльність структурних осередків політичних партій в органах виконавчої та судової влади та виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах, інших державних установах і організаціях.

Модуль 2

Діяльність і вплив політичних партій на демократію

Для чого суспільству потрібні політичні партії?

Політичні партії суттєво впливають на формування та діяльність на всіх рівнях від центральних до місцевих органів державної влади та самоврядування, реалізують свої програми, вимоги, пропозиції тощо. Якщо партія отримала більшість мандатів на виборах, вона має право формувати уряд одноосібно та їй забезпечено більшість у парламенті. Якщо жодна з партій не здобуває більшості, партіям доводиться об’єднуватися у коаліції і формувати двопартійні чи багатопартійні уряди та коаліційну більшість у парламенті.

Найактивнішу діяльність партії провадять під час виборів: формують передвиборчі платформи, розробляють програми, висувають кандидатів, агітують, пробуджують інтерес у суспільства до виборів, борються за голоси, здійснюють контроль за дотриманням правил виборчих перегонів тощо. Залучення громадян до політичної діяльності (агітація, участь у виборах, робота на дільниці тощо) є запорукою їхньої активної громадянської позиції, формування відповідального, свідомого суспільства.

Досліджуємо та обговорюємо

Парламентські партії України

1. Знайдіть в інтернеті програми партій, представлених у Парламенті України.

2. Об'єднайтесь у групи та ознайомтеся з особливостями їхньої діяльності у певних суспільних сферах, наприклад економіці, енергоринку, освіті, охороні здоров’я, екології, зовнішній політиці.

3. Оцініть ступінь реалізації одного напряму всіма партіями з переліку.

4. Порівняйте результати вашого дослідження і презентуйте їх перед класом.

5. Обговоріть виконану роботу в класі й визначте, яка з програм вас задовольняє. Чим саме?

6. Чи є у вас бажання вступити згодом до певної партії? Чому?

* Ви можете опрацювати програми будь-яких партій, а також інші напрями їхньої діяльності на свій розсуд.

Модуль 3

Діяльність і вплив громадських організацій, об’єднань та рухів на суспільно-політичне життя України

Громадські організації - добровільні об'єднання людей для задоволення їхніх спільних інтересів і потреб, що мають доволі стабільну організаційну структуру, порядок вступу до організації й виходу з неї. Громадські організації, які беруть активну участь у житті суспільства й держави, називають суспільно-політичними.

Громадсько-політичні об'єднання - добровільні об'єднання осіб, спільність інтересів яких випливає з їхньої ролі в системі суспільних відносин. Громадсько-політичні об'єднання виникають переважно як організації груп та окремих громадян, між якими встановлюється свідомий зв'язок і систематична співпраця заради досягнення певної мети на підставі спільних політичних інтересів.

Інтереси й потреби різних верств населення в демократичному суспільстві репрезентують також різноманітні громадські організації, об’єднання й рухи. Ці організації об’єднують людей для задоволення та захисту їхніх спільних потреб та інтересів: спортивних, економічних, соціальних, культурних, правових (правозахисні), освітніх (педагоги, студенти), вікових (дитячі, молодіжні), релігійних, національних, фахових, екологічних, статевих (жіночі організації) тощо.

Громадські організації діють на основі статуту й мають бути зареєстровані у Міністерстві юстиції України. За даними статистичного бюлетеня «Діяльність громадських об’єднань в Україні», у нашій державі діють понад 7 тисяч громадських організацій, які охоплюють понад 26 тисяч членів (станом на 2017 р.).

Громадські організації можуть впливати на демократію через:

• сприяння реалізації громадських ініціатив (розробка та реалізація проектів);

• залучення населення до розробки та реалізації програм розвитку (громад, освіти, економіки);

• участь у міжнародних програмах (гуманітарних, наукових, проведення міжнародних заходів тощо);

• сприяння розвитку громадянської свідомості, формування еліти;

• проведення громадських слухань (наприклад, із проблемних питань, які «не бачить» влада, пропозиції щодо альтернативних шляхів розв’язання певних проблем);

• дослідження державної політики, моніторинг діяльності органів державної влади (щодо дотримання/порушення прав людини);

• організацію тренінгів (освіта, навчання);

• надання консультацій, допомогу в оформленні документів (правова допомога, складання заяв, скарг).

Законодавство в демократичних державах визнає право громадських організацій на проведення політичних акцій (зібрань, мітингів, пікетів, демонстрацій, страйків).

Громадські організації впливають на політику, підвищуючи організованість громадянського суспільства, його загальну й політичну культуру.

Політичні партії і громадські організації є важливими складовими сучасного громадянського суспільства, які в різних формах і різними засобами здійснюють вплив на політику держави, сприяють долученню широкого кола людей до активного громадсько-політичного життя.

Застосуйте набуті знання та досвід

Веб-активність

1. Перейдіть за посиланням rgo.informjust.ua до Єдиного реєстру громадських об'єднань України.

2. Оберіть у ньому населений пункт, район, у якому ви проживаєте.

3. Ознайомтеся з переліком місцевих громадських організацій, дізнайтеся більше про їхню діяльність.

4. Визначте певні групи громадських об'єднань за характером їхньої діяльності.

5. Як ці громадсько-політичні об'єднання взаємодіють між собою?