Підручник з Правознавства. 11 клас. Васильків - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ТЕМА 36. Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації

Терміни та поняття, важливі для засвоєння теми:

•трудова дисципліна; • правила внутрішнього трудового розпорядку; • дисциплінарна відповідальність; • дисциплінарне стягнення; • види дисциплінарних стягнень; • матеріальна відповідальність; • порядок накладення дисциплінарного стягнення; • підстави матеріальної відповідальності; • колективна відповідальність.

«Без явно посиленої працьовитості немає ні талантів, ні геніїв».

Дмитро Менделєєв, учений, хімік

§ 36.1. Трудова дисципліна

36.1.1. Поняття трудової дисципліни. Заохочення

Одним з обов’язків працівника є дотримання трудової дисципліни.

Трудова дисципліна - це сукупність норм, які встановлюють обов'язки сторін трудового договору, режим їх виконання, внутрішній трудовий розпорядок, засоби заохочення та відповідальності, що складають механізм забезпечення виконання цих зобов'язань. Трудова дисципліна має подвійний характер і передбачає взаємні зобов'язання обох сторін трудового договору:

— обов’язок роботодавця створювати працівникові умови праці, необхідні для найбільш ефективного виконання трудової функції;

— обов’язок працівника — неухильно дотримувати правил поведінки, встановлених законодавчими актами, локальними нормами та угодами сторін.

Обов'язки роботодавця полягають у забезпеченні працівникам соціальних, економічних гарантій та прав, передбачених законом. Трудова дисципліна на підприємствах, в установах, організаціях забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохочення за сумлінну працю та застосуванням в певних випадках заходів дисциплінарного та громадського впливу і стягнення.

Заохочення — це своєрідна форма позитивної оцінки результатів праці працівника у процесі виконання ним своєї трудової функції; один із засобів забезпечення належної трудової дисципліни. До працівників можуть застосовуватись будь-які заохочення, що обумовлені в затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку (ст. 143 КЗпП). На практиці можуть застосовуватися матеріальні чи моральні (за формою), індивідуальні чи колективні (за суб’єктом) заохочення.

Типовими правилами внутрішнього трудового розпорядку для робочих і службовців підприємств, установ, організацій (п. 21) передбачено перелік заходів заохочення, які можуть використовуватися на всіх підприємствах: оголошення подяки; видача премії; нагородження цінним подарунком; нагородження Почесною грамотою; занесення до Книги пошани, на Дошку пошани.

За особливі трудові заслуги працівників представляють до нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними знаками і до присвоєння почесних звань та звань кращого працівника за певною професією. Встановлення державних нагород може здійснюватися лише законами України. Відповідно до п. 25 ст. 106 Конституції України нагородження державними нагородами належить до компетенції Президента України.

36.1.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку

Внутрішній трудовий розпорядок — це додержання працівником у процесі виконання трудових функцій визначеного нормами трудового права порядку організації праці.

Внутрішній трудовий розпорядок на конкретному підприємстві, в установі, організації визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням роботодавця та профспілкового комітету.

Правилами внутрішнього розпорядку визначаються трудові обов’язки працівника та роботодавця. До обов’язків працівника належать:

  • 1) обов’язки з виконання трудових функцій (виконувати роботу, обумовлену трудовим договором, продуктивно використовувати робочий час, своєчасно і точно виконувати розпорядження роботодавця тощо);
  • 2) обов’язки додержуватися правил поведінки, які забезпечують нормальний трудовий процес (режиму роботи, правил охорони праці, техніки безпеки, гігієни праці, виробничої санітарії, утримувати своє робоче місце в чистоті та порядку, бережно ставитися до майна власника тощо).

До обов’язків роботодавця можна віднести організацію процесу праці, належне забезпечення умов безпеки та гігієни праці, надання необхідних засобів для виконання працівниками трудових обов’язків тощо.

У деяких галузях народного господарства для окремих категорій працівників діють статути та положення про дисципліну, які затверджує, як правило, Кабінет Міністрів України (наприклад, Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту). Необхідність застосування спеціальних актів зумовлена особливістю змісту обов’язків працівників, складу дисциплінарних правопорушень та дисциплінарних стягнень.

Виконайте в команді

1. Поміркуйте, чи тотожні поняття «трудова дисципліна» та «дисципліна праці»?

2. Наведіть приклади заохочень.

Практичне завдання

Застосуйте знання з теми для аналізу правових ситуацій

Правова ситуація 1. Василь працював вахтером на підприємстві. 11 жовтня він не вийшов на роботу, оскільки його брат закінчував будувати гараж і потребував допомоги. Наприкінці робочої зміни на підприємстві було складено акт про відсутність Василя на роботі. Наступного дня Василеві запропонували дати пояснення щодо невиходу на роботу, але він відмовився їх писати. 15 жовтня роботодавець звернувся до профспілкового комітету з поданням про дачу згоди на звільнення Василя з роботи за вчинення прогулу 11 жовтня і відмову написати пояснення щодо своєї відсутності. Який порядок звільнення працівника за прогул? Коли потрібна згода профспілкового органу на звільнення працівника?

Правова ситуація 2. Токареві М. було оголошено догану за роботу на верстаті без захисних окулярів, а слюсарю В. — за відмову від проходження медичного огляду. Через три дні М. знову отримав зауваження за роботу без окулярів, а слюсар В. відмовився пройти медичний огляд. Директор заводу, отримавши згоду профкому, звільнив їх за п. 3 ст. 40 КЗпП. Чи правомірні дії директора?

§ 36.2. Дисциплінарна відповідальність

36.2.1. Дисциплінарна відповідальність працівників. Дисциплінарні стягнення

Дисциплінарна відповідальність є самостійним видом юридичної відповідальності за трудовим правом. Вона полягає в обов’язку працівника нести відповідальність за вчинене ним порушення трудової дисципліни перед роботодавцем і понести дисциплінарні стягнення, передбачені нормами трудового права.

Виділяють два види дисциплінарної відповідальності: 1) загальну (санкції такої відповідальності застосовують до всіх без винятку працівників); 2) спеціальну (застосовується на підставі окремих нормативно-правових актів: статутів, положень, законів і поширюється лише на визначене коло працівників).

Загальна дисциплінарна відповідальність передбачена ст. 147 КЗпП.

КЗпП визначає два види дисциплінарних стягнень: догана та звільнення. Перелік дисциплінарних стягнень загального характеру є вичерпним.

Дисциплінарні стягнення накладаються органом, якому надано право прийняття працівника на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду). За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки одне дисциплінарне стягнення. Перед застосуванням дисциплінарної відповідальності працівник має дати письмове пояснення про вчинення дисциплінарного проступку.

Дисциплінарне стягнення застосовується роботодавцем безпосередньо після виявлення проступку, але не пізніше 1 місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше 6 місяців з дня вчинення проступку. Дисциплінарне стягнення оголошується працівникові у наказі роботодавця. З цим наказом працівник ознайомлюється і письмово засвідчує це.

Спеціальна дисциплінарна відповідальність передбачена спеціальним законодавством: законами, що визначають особливості правового статусу окремих груп працівників (наприклад, Закон України від 15 грудня 1992 р. «Про статус суддів», Закон «Про державну службу» тощо), або підзаконними актами (статутами та положеннями про дисципліну). Спеціальній дисциплінарній відповідальності підлягають прокурорсько-слідчі працівники, судді, державні службовці, працівники гірничих підприємств, працівники зв’язку та деякі інші категорії працівників.

Дисциплінарні стягнення діють 1 рік. Після закінчення цього строку працівник вважається таким, який не притягувався до дисциплінарної відповідальності. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж виявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. У період дії дисциплінарних стягнень до працівника не можна застосовувати заходи заохочення.

Виконайте в команді

1. Підготуйте повідомлення (на вибір):

— Види дисциплінарних стягнень та їх характеристика.

— Порядок накладання дисциплінарних стягнень.

— Додаткові заходи впливу на порушників трудової дисципліни.

Практичне завдання

Застосуйте знання з теми, виконавши завдання:

Складіть схему «Види і строки накладення дисциплінарних стягнень».

Практичне завдання

Застосуйте знання з теми для аналізу правової ситуації

Правова ситуація 1. 11 вересня Кравченко А. запізнився на роботу на 20 хвилин через те, що працівники комунального транспорту страйкували. 14 вересня директору підприємства була подана доповідна про запізнення Кравченка А. Директор розпорядився притягнути працівника до дисциплінарної відповідальності (накласти догану). Кравченко А. заперечував проти накладення догани, оскільки вважав, що на роботу запізнився з поважних причин і робоче завдання, яке було йому доручено, він виконав, а отже, підприємству ніякої шкоди завдано не було. 19 вересня Кравченко А. написав заяву з проханням надати щорічну основну оплачувану відпустку мінімальної тривалості, що передбачена законодавством. Що таке дисциплінарна відповідальність та що є підставою притягнення до дисциплінарної відповідальності? Які види дисциплінарних стягнень ви знаєте? Який порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності? Вкажіть останній день коли на Кравченка А. можна накласти догану.

§ 36.3. Матеріальна відповідальність

36.3.1. Поняття та підстави матеріальної відповідальності

36.3.2. Види матеріальної відповідальності

36.3.3. Колективна матеріальна відповідальність

Скористайтесь посиланням: https://is.gd/OtoJuB або QR-кодом

36.2.3. Визначення розміру шкоди та порядок її покриття

Виконайте в команді

1. Визначте, які обставини виключають матеріальну відповідальність.

2. Підготуйте повідомлення: «Види матеріальної відповідальності працівників, її підстави та умови», «Матеріальна відповідальність власника підприємства, установи, організації».

Практичне завдання

Застосуйте знання з теми, виконавши завдання:

Складіть порівняльну таблицю матеріальної та цивільно-правової відповідальності.

Практичне завдання

Застосуйте знання з теми для аналізу правової ситуації

Правова ситуація 1. Фрезерувальник Прокопчук В. допустив грубе порушення технологічної дисципліни, за що йому було знижено кваліфікаційний розряд (з 5 на 4). Водночас йому не оплатили роботу за продукцію, що виявилася внаслідок цього браком, а також притягли до дисциплінарної та матеріальної відповідальності за заподіяну шкоду. Прокопчук В. звернувся до суду з позовною заявою, в якій вимагав відновити йому колишні умови праці, оскільки стягнення у вигляді переведення на нижчеоплачувану роботу не передбачено трудовим законодавством і зниження кваліфікаційного розряду, як на його думку, не передбачено законом. Крім того, за один проступок може бути накладено тільки одне стягнення, а у нього цілих чотири: зниження розряду, несплата виконаної роботи (продукція виявилася браком), стягнення за це матеріальної шкоди, догана. Дайте правову оцінку цій ситуації. Вирішіть спір.

Для закріплення теми 36:

1. Назвіть види дисциплінарних стягнень.

2. Визначте види дисциплінарної відповідальності та суб’єктів матеріальної відповідальності.

3. Опишіть порядок накладення дисциплінарного стягнення; підстави матеріальної відповідальності.

4. Порівняйте матеріальну і дисциплінарну відповідальності.

5. Зіставте види матеріальної відповідальності.

6. Оцініть роль правил внутрішнього трудового розпорядку у трудових правовідносинах, роль заохочень у трудових правовідносинах.

7. Схарактеризуйте колективну відповідальність.

8. Наведіть приклади визначення розміру шкоди та порядку її покриття.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.