Основи правознавства. Повторне видання. З поглибленим вивченням основ правознавства. 9 клас. Святокум

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 6. Основи сімейного і трудового права України

Опрацювання матеріалу розділу дозволить:

 • пояснювати та застосовувати поняття: сім'я, шлюб, трудовий договір, робочий час, час відпочинку, дисциплінарна відповідальність, матеріальна відповідальність
 • називати ознаки сім'ї, умови укладання шлюбу, основні умови укладання трудового договору, види трудового договору, форми оплати праці
 • характеризувати права й обов'язки подружжя, шлюбний договір, права й обов'язки батьків і дітей, робочий час і час відпочинку неповнолітніх, особливості здійснення та захисту трудових прав неповнолітніх
 • описувати шляхи влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, порядок працевлаштування неповнолітніх осіб, особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми особами, підстави дисциплінарної і матеріальної відповідальності
 • аналізувати окремі положення сімейного й трудового законодавства
 • розв'язувати правові ситуації із застосуванням знань і положень сімейного і трудового законодавства України щодо неповнолітніх
 • висловлювати судження щодо взаємних прав і обов'язків батьків та дітей, охорони дитинства, охорони праці неповнолітніх
 • оцінювати значення сім'ї в житті людини й суспільства

§ 32. Сімейне право України

ПОМІРКУЙТЕ! Кого ви вважаєте своєю сім'єю?

ПРИГАДАЙТЕ! Який обов'язок покладений Конституцією України на учасників сімейних правовідносин?

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: сім'я, шлюб.

1. Які відносини врегульовує сімейне право

ЗАВДАННЯ 1. Цікава ваша думка! Ознайомтеся з наведеними висловлюваннями. Чи погоджуєтесь ви з ними? Чому? Чи підтверджує ці слова ваш особистий життєвий досвід? Як ви вважаєте, чому і в яких випадках держава має втручатися у сферу сімейних відносин?

• Видатний український педагог В. Сухомлинський стверджував: «Я твердо впевнений у тому, що сім'я — це та казкова морська піна, з якої народжується краса».

• Досліджуючи проблеми формування правосвідомості школярів, юрист Л. Корнієнко зауважила: «У сім'ї дитина отримує перший соціальний досвід. Тут закладаються основи її світогляду, моральних настанов і характер. Моральне обличчя батьків, їх поведінка й переконання, ставлення до суспільних обов'язків, а також рівень сімейного виховання визначають морально-правовий розвиток особистості».

Сімейне право — сукупність правових норм, які регулюють особисті немайнові й пов’язані з ними майнові відносини громадян, що виникають із шлюбу та належності до сім’ї.

Основними джерелами сімейного права є Конституція України, Сімейний кодекс України та інші нормативно-правові акти. Сімейний кодекс України визначає засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права й обов’язки подружжя, підстави виникнення, зміст особистих немайнових і майнових прав та обов’язків батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, інших членів сім’ї та родичів.

Реєстрація шлюбу

Сімейний кодекс України встановлює такий перелік суб’єктів сімейних правовідносин:

1) подружжя;

2) батьки, діти, усиновлювачі, усиновлені;

3) баба, дід, прабаба, прадід, онуки, правнуки;

4) рідні брати, рідні сестри;

5) мачуха, вітчим, падчерка, пасинок.

Виходячи з того, що об’єктом сімейного права є особисті немайнові та майнові відносини між його суб’єктами, то, відповідно, об’єктом сімейних правовідносин можуть бути:

 • особисті немайнові блага;
 • майнові блага (речі);
 • дії, у тому числі послуги.

Зміст сімейних правовідносин становлять суб’єктивні сімейні права й обов’язки.

Суб’єктивні сімейні права — це міра можливої поведінки суб’єкта сімейних правовідносин.

Суб’єктивний сімейний обов’язок — це міра необхідної поведінки суб’єкта сімейних правовідносин.

Залежно від об’єкта сімейних правовідносин суб’єктивні сімейні права та обов’язки можуть мати особистий немайновий чи майновий характер. Для суб’єктивних сімейних прав та обов’язків характерною ознакою є їх невідчужуваність, тобто неможливість передачі їх іншим особам.

Підставами виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин у сімейному праві є юридичні факти.

ПРИГАДАЙТЕ! Що таке юридичний факт?

Залежно від наслідків, які вони породжують, у сімейному праві виділяють такі юридичні факти:

 • правоутворюючі (укладення шлюбу, визнання батьківства, установлення факту материнства або батьківства, усиновлення дитини);
 • правозмінюючі (зміна прізвища дружиною при укладенні шлюбу, відновлення шлюбу);
 • правоприпиняючі (припинення шлюбу, позбавлення батьківських прав, скасування усиновлення, припинення договору про патронат).

2. Що таке сім'я і шлюб із точки зору права

Сім'я — первинний та основний осередок суспільства. Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

Шлюб — сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану.

УМОВИ ТА ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ

Умови укладення шлюбу

Порядок укладення шлюбу

• Вільна згода осіб, які укладають шлюб.

• Досягнення шлюбного віку — 18 років; за спеціальним рішенням суду може бути знижений до 16 років, якщо буде встановлено, що це відповідає інтересам особи.

• Відсутність перешкод для укладення шлюбу:

1) перебування в іншому шлюбі;

2) наявність між особами, що бажають одружитися, родинних зв'язків прямої лінії споріднення;

3) наявність між особами, що бажають укласти шлюб, відносин усиновлення;

4) недієздатність осіб (або особи), які бажають укласти шлюб

• Звернення до державного органу реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) жінки та чоловіка, що бажають укласти шлюб.

• Ознайомлення осіб, які бажають зареєструвати шлюб, із їхніми правами та обов'язками.

• Прийняття державними органами РАЦС заяви за наявності всіх необхідних документів.

• Державна реєстрація шлюбу.

• Особи, що укладають шлюб, можуть укласти шлюбний договір, яким регулюються майнові відносини між подружжям, визначаються їхні майнові права та обов'язки

ЗАВДАННЯ 2. Попрацюйте в парах. Розгляньте таблицю «Умови та порядок укладення шлюбу» та з'ясуйте такі питання:

1) За яких умов може бути укладено шлюб?

2) Які етапи включає порядок укладення шлюбу?

3) Чи не порушує держава права людини на створення сімейного союзу, чітко унормовуючи процедуру та встановлюючи певні обмеження? Чому ви так вважаєте?

За загальним правилом шлюб реєструється після закінчення одного місяця з моменту подачі заяви про реєстрацію шлюбу. Із поважних причин реєстрація може бути здійснена раніше цього строку. Зокрема, у разі вагітності нареченої, народження нею дитини, безпосередньої загрози для життя нареченого чи нареченої шлюб реєструється в день подачі заяви.

Із метою забезпечення стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах держави та суспільства встановлена державна реєстрація шлюбу. Особи, які подали заяву про державну реєстрацію, зобов’язані повідомити одне одного про стан свого здоров’я.

При здійсненні реєстрації шлюбу нареченим надається право на вибір прізвища:

 • обрати прізвище одного з наречених як спільне прізвище або залишити свої дошлюбні прізвища;
 • приєднати до прізвища нареченого (нареченої) прізвище нареченої (нареченого) та за взаємною згодою визначити порядок їх приєднання. При цьому складання більш ніж двох прізвищ не допускається, за винятком, коли таке складання дозволяється за звичаями національної меншини, до якої належить наречений (наречена);
 • змінити одну з частин подвійного прізвища, яке є в нареченого (нареченої), на прізвище другого з них (наприклад, при реєстрації шлюбу Петра Михайленка та Олени Іванової-Сидоренко, наречена обрала собі прізвище Іванова-Михайленко).

3. Які особисті немайнові та майнові права та обов'язки мають подружжя

ПРИГАДАЙТЕ! Які права відносять до особистих немайнових?

Зрозуміло, що далеко не всі відносини з тих, які виникають у сім’ї між подружжям, підлягають правовому регулюванню. Із них вибираються тільки ті, що визначені законом найбільш важливими як для кожного з подружжя, членів його сім’ї, так і для суспільства в цілому. Серед інших, правовому регулюванню підлягають і деякі особисті немайнові та майнові відносини.

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ТА МАЙНОВІ ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ

Права подружжя

Особисті немайнові

Майнові

• Право на материнство та батьківство

• Право на повагу до своєї індивідуальності

• Право на духовний розвиток

• Право на вибір прізвища при реєстрації шлюбу та зміну його, перебуваючи у шлюбі

• Право на розподіл обов'язків та спільне вирішення питань життя сім'ї

• Право на свободу та особисту недоторканність

• Право припинити шлюбні відносини

• Право на особисту приватну власність

• Право на плоди та доходи від речей, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка

• Володіти спільно нажитим майном на правах спільної сумісної власності

• Той із подружжя, який є непрацездатним, потребує матеріальної допомоги, має право на утримання за умови, що другий із подружжя може надавати матеріальну допомогу

• Право на укладення шлюбного договору

Обов'язки подружжя

Особисті немайнові

Майнові

• Спільно піклуватися про побудову сімейних стосунків між собою та іншими членами сім'ї на почуттях взаємної любові, поваги, дружби, взаємодопомоги

• Утверджувати в сім'ї повагу до матері та батька

• Нести відповідальність один перед одним, перед іншими членами сім'ї за свою поведінку в ній

• Спільно дбати про матеріальне забезпечення сім'ї

• Утримуватися від дій, спрямованих на примушування до припинення шлюбних відносин

• При розпорядженні своїм майном дружина, чоловік зобов'язані враховувати інтереси дитини, інших членів сім'ї, які відповідно до закону мають право користування ним.

• Дружина і чоловік повинні матеріально підтримувати одне одного

• Дружина і чоловік взаємно зобов'язані брати участь у витратах, пов'язаних із хворобою або каліцтвом другого з подружжя

ЗАВДАННЯ 3. Ознайомтеся з таблицею «Особисті немайнові та майнові права й обов'язки подружжя». Чи надає закон переваги комусь із подружжя в наділенні правами та обов'язками? Свою відповідь аргументуйте конкретними положеннями. Який конституційний принцип при цьому реалізовано?

4. Як укласти шлюбний договір

Шлюб є підставою для виникнення прав та обов’язків подружжя. Подружжя може укласти шлюбний договір. Шлюбний договір укладається в письмовій формі й засвідчується нотаріусом. Договір, укладений до реєстрації шлюбу, набуває чинності з моменту державної реєстрації шлюбу, укладений після неї — із моменту нотаріального посвідчення.

ЗАВДАННЯ 4. Попрацюйте із джерелом права. Спираючись на положення статті 93 Сімейного кодексу України, складіть текст шлюбного договору.

ІЗ СІМЕЙНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Стаття 93. Зміст шлюбного договору

1. Шлюбним договором регулюються майнові відносини між подружжям, визначаються їхні майнові права та обов'язки.

2. Шлюбним договором можуть бути визначені майнові права та обов'язки подружжя як батьків.

3. Шлюбний договір не може регулювати особисті відносини подружжя, а також особисті відносини між ними та дітьми.

4. Шлюбний договір не може зменшувати обсягу прав дитини, які встановлені цим Кодексом, а також ставити одного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище.

5. За шлюбним договором не може передаватися у власність одному з подружжя нерухоме майно та інше майно, право на яке підлягає державній реєстрації.

5. Коли шлюб визнається недійсним

Недійсним визнається шлюб, якщо відсутня добровільна згода на одруження, реєстрація шлюбу відбулася під примусом або під впливом обману.

Ми вже розглянули підстави, що унеможливлюють укладення союзу між чоловіком і жінкою. Шлюб, укладений попри зазначені в законі перешкоди, вважається недійсним.

Якщо шлюб визнається недійсним, у подружжя не виникає жодних особистих та майнових прав, які випливають із шлюбу. Наприклад, не виникає права мати спільне прізвище, права на аліменти, права на частину спільного майна тощо. Так, якщо особа отримувала аліменти від того, із ким була в недійсному шлюбі, сума сплачених аліментів вважається такою, що одержана без достатніх підстав, і підлягає поверненню відповідно до Цивільного кодексу України. Проте негативні наслідки застосовуються лише до особи, яка знала про перешкоди до реєстрації шлюбу і приховала їх від другої сторони і (або) від державного органу РАЦС.

Визнання шлюбу недійсним відбувається в судовому порядку. Шлюб, визнаний судом недійсним, вважається таким від часу його укладення. Визнання шлюбу недійсним не впливає на права дітей, які народилися в такому шлюбі. Діти, зачаті або народжені в шлюбі, визнаному недійсним, мають ті самі права та обов’язки, що й діти, народжені в дійсному шлюбі.

6. За яких умов припиняється шлюб

Як уже зазначалося, підставою припинення сімейних правовідносин є припинення шлюбу. У свою чергу, підставами припинення шлюбу є смерть одного з подружжя або розірвання шлюбу.

Підстави припинення шлюбу

Смерть одного з подружжя або оголошення його померлим

Розірвання шлюбу:

• органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою подружжя, яке не має дітей;

• органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою одного з подружжя, якщо один із подружжя:

1) визнаний безвісно відсутнім;

2) визнаний недієздатним;

• судом за спільною заявою подружжя, яке має дітей;

• судом за позовом одного з подружжя

Для того щоб орган РАЦС виніс постанову про розірвання шлюбу, необхідно виконання двох умов: подружжя не має неповнолітніх дітей; існує взаємна згода подружжя на розірвання шлюбу. У разі розірвання шлюбу органом РАЦС шлюб припиняється в день винесення ним відповідної постанови.

Якщо подружжя має дітей, розірвання шлюбу відбувається за рішенням суду. У разі розірвання шлюбу судом шлюб припиняється в день набуття чинності цього рішення суду.

ВИСНОВКИ

• Основні принципи регулювання сімейних відносин визначені Конституцією України:

 • шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки й чоловіка;
 • кожен із подружжя має рівні права та обов'язки у шлюбі та сім'ї.

• Значна частина сімейних відносин, особливо особистих немайнових відносин подружжя, лежить поза межами права. Вони не підлягають зовнішньому впливу, а отже, і правовому регулюванню.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення понять: «сім'я», «шлюб».

2. Подайте у вигляді схеми склад сімейних правовідносин.

3. Проаналізуйте ситуації з правової точки зору. Укажіть, про які правовідносини йдеться в кожній ситуації; якими нормативно-правовими актами вона регулюється; як саме має бути вирішена. Аргументуйте свою відповідь положеннями зазначених вами нормативно-правових актів.

1) 17-річна Тетяна М. узяла шлюб із 20-річним Андрієм К. До реєстрації шлюбу майбутнє подружжя уклало шлюбний договір. Тетяна, як неповнолітня, дістала для цього письмову згоду батьків. Через три місяці вона отримала у спадок земельну ділянку, у зв'язку із чим подружжя вирішило внести зміни до шлюбного договору. Батьки Тетяни були проти. Вони стверджували, що без їхньої згоди дівчина, як неповнолітня, не має права змінювати шлюбний договір.

Чи потрібна в такій ситуації згода батьків?

2) Після укладення шлюбу подружжя вирішило залишити свої дошлюбні прізвища. Згодом, коли в них народилася дитина, кожен із батьків хотів дати їй власне прізвище.

Що ви порадите батькам у цій ситуації?