Основи правознавства. Повторне видання. З поглибленим вивченням основ правознавства. 9 клас. Святокум

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 33. Взаємні права та обов'язки батьків і дітей

ПРИГАДАЙТЕ!

1. Що таке сім'я?

2. Що таке шлюб?

ПОМІРКУЙТЕ! Чи завжди сімейні відносини мають регулюватися нормами права?

1. Які взаємні права та обов'язки мають батьки і діти

Сімейні правовідносини — це суспільні відносини, врегульовані нормами сімейного права, що виникають із шлюбу, споріднення, усиновлення або іншої форми влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків. Отже, значну частину сімейних правовідносин становлять ті, суб’єктами яких є батьки і діти.

Конституція України проголошує: «Батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Сім’я, дитинство, материнство й батьківство охороняються державою».

Більш детально зміст правовідносин, суб’єктами яких є батьки і діти, розкрито в Сімейному кодексі України.

ЗАВДАННЯ 1. Проаналізуйте зміст таблиці «Особисті немайнові й майнові права та обов'язки батьків і дітей». Які права й обов'язки — особисті немайнові чи майнові — більшою мірою визначені Сімейним кодексом України? Чому? Доведіть, що обов'язки батьків і дітей є взаємними.

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ Й МАЙНОВІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ

Права батьків

Права дітей

Немайнові

• Переважне право перед іншими особами на особисте виховання дитини.

• Право залучати до виховання дитини інших осіб, передавати її на виховання фізичним та юридичним особам.

• Право на належне батьківське виховання.

• Право противитися неналежному виконанню батьками своїх обов'язків щодо них.

• Право звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки та піклування.

Права батьків

Права дітей

• Право обирати форми та методи виховання, крім тих, які суперечать закону, моральним засадам суспільства.

• Право на захист своєї дитини, повнолітніх доньки та сина.

• Право на визначення місця проживання дитини.

• Переважне право перед іншими особами на те, щоб малолітня дитина проживала з ними

• Із 14 років — право звернутися до суду з позовом про позбавлення батьків батьківських прав.

• Право дитини бути вислуханою батьками та іншими членами сім'ї, посадовими особами з питань, що стосуються її життя.

• Повнолітня дочка, син мають право звернутися за захистом прав та інтересів непрацездатних, немічних батьків як їх законні представники

Мати, батько та дитина мають право на безперешкодне спілкування

Майнові

• Право батьків і дітей, зокрема тих, які спільно проживають, бути самостійними власниками майна.

• Право спільної сумісної власності батьків і дітей

• Право використовувати дохід, одержаний від використання майна малолітньої дитини, на виховання та утримання інших дітей та на невідкладні потреби сім'ї

• Право власності дитини на майно, призначене для її розвитку, навчання та виховання.

• Право неповнолітньої дитини брати участь у розпорядженні аліментами, які одержані для її утримання

Обов'язки батьків

Обов'язки дітей

Немайнові

• Обов'язок забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я.

• Обов'язок зареєструвати народження дитини в державному органі РАЦС.

• Обов'язок виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.

• Обов'язок піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

• Обов'язок забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.

• Обов'язок поважати дитину

• Обов'язок піклуватися про батьків, проявляти про них турботу та надавати допомогу

Майнові

• Обов'язок передавати в користування дитини майно, яке має забезпечити її виховання та розвиток.

• Обов'язок дбати про збереження та використання майна дитини в її інтересах.

• Обов'язок утримувати дитину до досягнення нею повноліття

• Обов'язок утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дочку, сина, які потребують матеріальної допомоги, якщо вони можуть таку матеріальну допомогу надавати.

• Повнолітні дочка, син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги.

• Повнолітні дочка, син, крім сплати аліментів, зобов'язані брати участь у додаткових витратах на батьків, спричинених тяжкою хворобою, інвалідністю або немічністю

2. Як держава захищає права дитини в сім'ї

Майнові права та інтереси малолітніх та неповнолітніх осіб найбільше порушуються під час вчинення правочинів із нерухомим майном, що перебуває у їх власності.

Статтею 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» визначено, що держава охороняє й захищає права та інтереси дітей під час вчинення правочинів щодо нерухомого майна. Зменшення або обмеження прав та інтересів дітей під час вчинення будь-яких правочинів щодо житлових приміщень є неприпустимим. Батьки або особи, які їх замінюють, не мають права без дозволу органів опіки і піклування, наданого відповідно до закону, укладати будь-які договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, відмовлятися від належних дитині майнових прав.

Цією правовою нормою передбачено, що попередній дозвіл органів опіки та піклування необхідний для вчинення будь-яких правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти. Тобто дозвіл органів опіки та піклування необхідний і в разі, коли в дитини є лише право користування нерухомим майном, як правило, житлом. Наприклад, дитина постійно проживає та (або) зареєстрована в житловому приміщенні, яке відчужується.

Згідно з вимогами статті 177 Сімейного кодексу України, батьки малолітньої дитини не мають права без дозволу органу опіки та піклування вчиняти такі правочини щодо її майнових прав:

  • укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, у тому числі договори щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири;
  • видавати письмові зобов’язання від імені дитини;
  • відмовлятися від майнових прав дитини.

Батьки мають право дати згоду на вчинення неповнолітньою дитиною зазначених правочинів лише з дозволу органу опіки та піклування.

Статтею 17 Закону України «Про охорону дитинства» передбачено, що суд у разі позбавлення батьків батьківських прав або відібрання дитини без позбавлення батьківських прав одночасно накладає заборону на відчуження майна та житла дітей. Про це суд повідомляє нотаріуса за місцем перебування майна та житла.

При вчиненні одним із батьків правочинів щодо майна малолітньої дитини вважається, що він діє за згодою другого з батьків. Другий із батьків має право звернутися до суду з вимогою про визнання правочину недійсним як укладеного без його згоди, якщо цей правочин виходить за межі дрібного побутового.

Якщо той із батьків, хто проживає окремо від дитини протягом не менш як шести місяців, не бере участі у вихованні та утриманні дитини, або якщо місце його проживання невідоме, такі правочини можуть бути вчинені без його згоди.

ВИСНОВОК

• Велика увага в Сімейному кодексі України приділена правам та обов'язкам батьків І дітей. Законом визначено, що мати й батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. З Іншого боку, діти мають рівні права та обов'язки щодо батьків, незалежно від того, чи перебували їхні батьки у шлюбі між собою.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Назвіть закони, які містять положення про захист прав дитини в сім'ї.

2. Проведіть мінідослідження. Дізнайтесь у дорослих, на яких умовах займає житлове приміщення ваша родина. Які права належать вам особисто? Чи захищені ваші права на житло в разі: 1) продажу квартири (будинку) — якщо вона (він) перебуває у власності вашої родини; 2) закінчення строку (розірвання) договору найму — якщо ви наймаєте житло?

3. Цікава ваша думка! За свідченням фахівців, українці дуже важко полишають узвичаєну практику, за якою в разі розлучення батьків дитина залишається з матір'ю. Проте ключовим принципом шлюбу є рівність: один із подружжя має ті самі права, що й інший. Сьогодні чоловіки стали активнішими, щоб відстояти право займатися повноцінним вихованням своєї дитини. Як наслідок, «недільним» батьком часто стає мати (тобто після розлучення батьків дитина залишається жити з батьком). Як ви ставитеся до такого явища? Чому?