Підручник з Хімії. 10 клас. Попель - Нова програма

Відповіді до задач і вправ

Розділ 1. Теорія будови органічних сполук

5. Можливі приклади — метиловий спирт СН3ОН, мурашина кислота НСООН.

6. В етиловому спирті: w(С) = 52,2 %.

7. р(сполуки) = 2,946 г/л; DH2(сполуки) = 33.

10. а, б, в, ґ, д.

11. в) так.

12. Зв’язок С-О в молекулі етеру, зв’язок О-Н у молекулі спирту.

23. С7H16.

23. а) СН4; б) С2Н6.

24. С6Н14.

26. Так.

Розділ 2. Вуглеводні

30. Кількість ізомерів — 3: н-пентан, метилбутан і диметилпропан.

31. 1б, 2в, 3г, 4а.

32. Кількість ізомерів — 7.

33. Ізомери — сполуки з формулою С8Н18.

34. р(С4Н10) = 2,59 г/л; DH2(C4Н10) = 29.

35. Алкан — диметилпропан.

38. Реакції аналогічні тим, які відбуваються за участю хлору.

40. V(пов.) = 77,9 м3.

41. С3Н8 + 5О2 —> 3СО2 + 4Н2О; ΔΗ = -2200 кДж; 2С4Н10 + 13О2 —> 8СО2 + 10Н2О; ΔΗ = -5760 кДж.

42. М(суміші) = 54,2 г/моль.

43. а) С7Н16; б) СН4; в) С3Н8.

44. С9Н20.

45. СН3Br.

46. C2Cl6

47. C4H10.

48. C2H6.

49. С2Н4Br2; С2Н6.

51. 1в, 2б, 3а.

54. Структурних ізомерів — 5: пент-1-ен, пент-2-ен, 2-метилбут-1-ен, 3-метилбут-1-ен, 2-метилбут-2-ен.

55. Один (2,3,3-триметилбут-1-ен).

56. а) С5Н10; б) С3Н6.

61. С3Н6.

63. а) пент-1-ін; б) 4-метилгекс-2-ін; в) 4,4-диметилпент-2-ін.

65. Всього — 3 ізомери: пент-1-ін, пент-2-ін, метилбут-1-ін.

67. Метилбут-1-ін; 1,2-дибромо-3-метилбут-1-ен; 1,1,2,2-тетрабромо-3-метилбутан.

Розділ 3. Оксигеновмісні органічні сполуки

91. Таких спиртів — 4: 2-метилбутан-1-ол, 3-метилбутан-1-ол, 2-метилбутан-2-ол, 3-метилбутан-2-ол.

92. Кількість атомів Карбону в молекулі спирту: а) п’ять; б) шість; в) два; г) один.

93. С4Н7(ОН)3. Скористайтеся загальною формулою для трьохатомних спиртів CnH2n-1(OH)3.

94. С3Н7ОН.

95. С3Н5(ОН)3.

103. m(Na) = 0,46 г; V(спирту) = 1,16 мл.

104. w(С2Н5ОН) = 6 %.

105. V(C2H4) = 905 л.

106. Два розв’язки.

109. V(H2) = 3,36 л.

110. w(гліцеролу) = 33,8 %.

111. С3Н5(ОН)3.

113. С2Н4(ОН)2.

119. С6Н5ОН.

125. CnH2n+1OH + [O] —> Cn-1H2n-1CHO + H2O (n = 1, 2, ...) або Cn+1H2n+3OH + [O] —> CnH2n+1CHO + H2O (n = 0, 1, ...).

126. Альдегід — диметилпропаналь.

127. Ні.

130. б) 2,3-диметилпентанова кислота; в) 3-бромопропанова кислота.

132. Таких кислот — 4: пентанова, 2-метилбутанова, 3-метилбутанова, диметилпропанова.

133. Таких кислот — 4: 2-етилбутанова, 2,2-диметилбутанова, 2,3-диметилбутанова, 3,3-диметилбутанова.

134. а) С6Н13СООН; б) C4H9COOH.

135. 2,3-диметилбутанова кислота.

136. СН3СООН.

143. а) w(к-ти) = 40 %; б) w(к-ти) = 44,5 %; в) w(к-ти) = 49,6 %.

144. m(р-ну) = 10 г.

145. V(води) = 2086,5 мл.

146. w(HСООН) = 60,5 %.

147. m(етанолу) = 47,2 кг.

148. w(води) = 10,2 %.

149. Фенол не містив помітної кількості домішок.

150. m(СН3СНО) = 12,1 г.

151. V(H2) = 3,1 л.

152. w(дом.) = 5,4 %.

153. m(CO2) = 3,3 т.

160. m(CН3ОН) = 8 г.

165. m(р-ну) = 2,79 т.

166. m(гліцеролу) = 1,02 кг.

171. m(води) = 460 г.

172. m(5 %-го р-ну) = 150 г; m(25 %-го р-ну) = 50 г.

173. m(Ag) = 86,4 г.

174. V(CO2) = 22,4 л.

175. m(глюкози) = 12 г.

179. w(С) = 40 %.

180. а) ненасичений розчин; б) насичений розчин.

181. m(цукру) = 22,2 г, m(10 %-го р-ну) = 177,8 г.

182. На моносахариди перетворилося 95 % сахарози.

184. m(кисню) = 118,5 т.

186. m(етанолу) = 113,6 кг.

Розділ 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки

200. w(дом.) = 11,4 %.

201. а) C4H9NH2; б) C2H5NH2.

202. CH3NH2.

206. m(C6H5NO2) = 278,4 кг.

214. m(к-ти) = 20 г.

215. w(гліцину) = 45,7 %.

222. m(N) ≈ 2 г.

Розділ 5. Синтетичні високомолекулярні органічні сполуки і матеріали на їх основі

228. CClF=CF2. Так.

233. а) N(-NH-CO-) = 1,8 · 1024; б) N(-NH-CO-) = 1 · 1023.

238. w(С) = 38,4 %; w(Сl) = 56,8 %.

247. w(Сl) = 40,1 %.

Розділ 6. Взаємоперетворення органічних речовин. Органічні сполуки в житті людини і суспільства

252. Молекули. Солі органічних кислот складаються з йонів, амінокислоти — з біполярних йонів.

258. Два вуглеводні — бутан та ізобутан.

259. Пропанова кислота.

260. w(бензену) = 6 %.

264. Мr(вітаміну) = 376.