Підручник з Хімії. 10 клас. Попель - Нова програма

Словник термінів

Алкадієни — вуглеводні, молекули яких мають відкритий карбоновий ланцюг із двома подвійними зв’язками.

Алкани — насичені вуглеводні, молекули яких мають відкритий карбоновий ланцюг.

Алкени — вуглеводні, молекули яких мають відкритий карбоновий ланцюг з одним подвійним зв’язком.

Алкіни — вуглеводні, молекули яких мають відкритий карбоновий ланцюг з одним потрійним зв’язком.

Альдегіди — речовини, в молекулах яких альдегідна група сполучена з атомом Гідрогену або вуглеводневим залишком.

Альдегідна група — група атомів

Аміни — продукти заміщення атомів Гідрогену в молекулах амоніаку NH3 на вуглеводневі залишки.

Аміногрупа — група атомів -NH2.

Амінокислоти — похідні вуглеводнів, у молекулах яких містяться аміно- і карбоксильні групи.

α-Амінокислоти — амінокислоти, в молекулах яких аміногрупа сполучена з найближчим до карбоксильної групи атомом Карбону.

Антибіотики — речовини, що «синтезуються» деякими мікроорганізмами та рослинами і мають протибактеріальну та противірусну дію.

Арени, або ароматичні вуглеводні, — вуглеводні, в молекулах яких міститься одне або кілька бензенових кілець.

Багатоатомні спирти — спирти, в молекулах яких міститься кілька гідроксильних груп.

Білки — поліпептиди, які складаються із фрагментів молекул α-амінокислот і виконують особливі функції в живих організмах.

Біологічно активні речовини — речовини, які активно впливають на різноманітні процеси в живих організмах.

Біотехнологія — технологія, яка ґрунтується на перетворенні речовин за участю мікроорганізмів або продуктів їхньої життєдіяльності.

Біполярний йон — йон, який має на двох атомах однакові протилежні заряди.

Біуретова реакція — якісна реакція на пептидні групи в молекулах.

Високомолекулярні сполуки — речовини, які мають відносну молекулярну масу від кількох тисяч до десятків мільйонів.

Вищі карбонові кислоти — карбонові кислоти, молекули яких містять 10 і більше атомів Карбону.

Вітаміни — органічні сполуки, необхідні організму в незначній кількості для здійснення важливих біохімічних і фізіологічних процесів.

Водневий зв’язок — електростатична взаємодія між молекулами за участю атомів Гідрогену.

Волокна — довгі гнучкі нитки із природних або синтетичних полімерів.

Вторинна структура білка — певна просторова форма, якої набуває поліпептидний ланцюг.

Вуглеводи — органічні сполуки із загальною формулою Сn(H2O)m.

Вуглеводневий залишок — замісник або частина молекули органічної сполуки, що складається з атомів Карбону й Гідрогену.

Вуглеводні — сполуки Карбону з Гідрогеном.

Гідроксильна група — група атомів -ОН.

Гідроліз — реакція обміну між сполукою і водою.

Гомологи — органічні сполуки, які належать до певного гомологічного ряду.

Гомологічна різниця — група атомів СН2.

Гомологічний ряд — ряд органічних сполук, молекули яких подібні за будовою й різняться на одну або кілька груп атомів СН2.

Денатурація білка — втрата білком біологічних функцій унаслідок руйнування його просторової структури.

Дисахариди — вуглеводи, молекули яких складаються із двох залишків молекул одного або двох моносахаридів.

Еластичність — здатність матеріалу після деформації відновлювати свою форму.

Елементарна ланка — група сполучених атомів, яка багаторазово повторюється в макромолекулі полімеру.

Естери1 — похідні карбонових кислот, у молекулах яких атом Гідрогену карбоксильної групи заміщений на вуглеводневий залишок.

1 Інший термін — складні ефіри.

Етери1 — органічні сполуки, в молекулах яких атом Оксигену сполучений із двома вуглеводневими залишками.

1 Інший термін — прості ефіри.

Жири — естери гліцеролу і вищих карбонових кислот.

Замісник — атом2 або група атомів, що є відгалуженням у карбоновому ланцюзі.

2 Крім атома Гідрогену.

Ізомери — сполуки, які мають однаковий склад, але різну будову молекул.

Істинна формула — формула, яка відповідає реальному складу молекули.

Карбоксильна група — група атомів -COOH

Карбонільна група — група атомів >С=О

Карбонові кислоти — речовини, в молекулах яких карбоксильна група сполучена з атомом Гідрогену або вуглеводневим залишком.

Каучуки — полімери рослинного або синтетичного походження, з яких виготовляють гуму.

Ксантопротеїнова реакція — якісна реакція на фрагменти молекул ароматичних амінокислот у молекулі білка.

Макромолекула — молекула полімеру (високомолекулярної сполуки).

Мила — солі лужних елементів і вищих карбонових кислот.

Мономер — вихідна речовина в реакції полімеризації або поліконденсації.

Моносахариди — вуглеводи із загальною формулою Cn(H2O)m, в якій n і m можуть мати значення 5 і/або 6.

Найпростіша формула — формула, яка відповідає співвідношенню кількості атомів елементів у молекулі.

Насичені вуглеводні — вуглеводні, в молекулах яких атоми Карбону сполучені простими ковалентними зв’язками.

Незамінні а-амінокислоти — амінокислоти, необхідні для синтезу білків в організмах.

Ненасичені вуглеводні — вуглеводні, в молекулах яких атоми Карбону сполучені не лише простими ковалентними зв’язками, а й кратними зв’язками.

Одноатомні спирти — спирти, в молекулах яких міститься одна гідроксильна група.

Органічна хімія — 1) галузь хімії, яка вивчає органічні сполуки та їх перетворення; 2) хімія вуглеводнів та їх похідних.

Органічні основи — органічні сполуки, молекули яких здатні приєднувати катіони Н+.

Органічні речовини — сполуки Карбону (за деякими винятками).

Пептид — 1) продукт взаємодії молекул амінокислот; 2) сполука, молекули якої складаються із залишків молекул амінокислот, з’єднаних пептидними групами.

Пептидна група — група атомів -CO-NH-.

Первинна структура білка — поліпептидний ланцюг із чіткою послідовністю амінокислотних залишків.

Пластмаси — матеріали на основі полімерів, здатні при нагріванні й під тиском набувати певної форми і зберігати її.

Полімери — сполуки, молекули яких складаються з великої кількості однакових груп атомів.

Полісахариди — вуглеводи, молекули яких складаються із багатьох залишків молекул моносахаридів.

Похідні вуглеводнів — продукти заміщення атомів Гідрогену в молекулах вуглеводнів на атоми інших елементів або групи атомів.

Реакції бродіння — перетворення органічних сполук (вуглеводів) за участю мікроорганізмів або виділених із них ферментів.

Реакція галогенування — реакція органічної речовини з галогеном.

Реакція гідратації — реакція сполучення речовини з водою.

Реакція гідрування — реакція сполучення речовини з воднем.

Реакція дегідратації — реакція відщеплення води від речовини.

Реакція дегідрування — реакція відщеплення водню від речовини.

Реакція естерифікації — реакція між спиртом і кислотою з утворенням естеру і води.

Реакція ізомеризації — реакція перетворення сполуки на її ізомер.

Реакція заміщення (в органічній хімії) — реакція, в якій атоми в молекулах органічної сполуки заміщуються на інші атоми або групи атомів.

Реакція поліконденсації — реакція утворення полімеру в результаті взаємодії характеристичних груп молекул мономера з виділенням води, амоніаку, хлороводню.

Реакція полімеризації — реакція утворення полімеру в результаті послідовного сполучення молекул мономера за рахунок розриву одного зі складників кратного зв’язку.

Реакція приєднання — те саме, що й реакція сполучення.

Реакція хлорування — реакція органічної сполуки з хлором.

Систематична номенклатура — система назв речовин, згідно з якою кожній речовині надають назву, що вказує на її склад і будову.

Спирти — похідні вуглеводнів, молекули яких містять одну або кілька гідроксильних груп.

Співполімер — речовина, яка утворилася в реакції полімеризації за участю двох сполук (мономерів).

Структурна ізомерія — ізомерія, зумовлена різною послідовністю сполучення атомів у молекулах, а також різним розміщенням у них кратних зв’язків, характеристичних груп.

Ступінь полімеризації — кількість елементарних ланок у макромолекулі полімеру.

Термопластичні полімери — полімери, які після нагрівання й подальшого охолодження зберігають свої властивості.

Термореактивні полімери — полімери, які під час нагрівання зазнають змін у будові, втрачають здатність плавитись і деякі інші властивості.

Третинна структура білка — форма молекули білка, яка утворюється внаслідок згортання спіралі поліпептидного ланцюга у клубок (глобулу).

Ферменти — група речовин білкової природи, які є каталізаторами біохімічних реакцій в організмах.

Характеристична (функціональна) група — група атомів у молекулах сполук даного класу, яка зумовлює їхні характерні хімічні властивості.

Цикл — замкнений ланцюг зі сполучених атомів у молекулі.

Циклоалкани — насичені вуглеводні, молекули яких мають циклічну будову.

Четвертинна структура білка — єдиний комплекс, у якому об’єднано кілька глобул молекул білка.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст