Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 4. Політична географія та геополітика

§ 26. Політична географія

ПРИГАДАЙМО!

  • Що таке політична карта світу?
  • Як класифікують країни за формою правління та адміністративно-територіальним поділом?
  • Які існують найбільші міжнародні суспільно-політичні організації?

• Що вивчає політична географія? Географічні та політичні складники цієї науки. Одним з найважливіших атрибутів сучасної держави є її територія, яка може мати різні розміри, різне географічне положення, просторову конфігурацію, різний ступінь освоєння. Саме на території держави відбуваються всі суспільні процеси, що формують особливості географічного устрою політичної сфери держави. Вони є об'єктом дослідження окремої дисципліни, що сформувалася в межах суспільної географії, - політичної географії. Політична географія - це складова суспільної географії, що вивчає просторову (територіальну) організацію політичного життя суспільства. Зокрема, тип політичної системи держави, її кордони, адміністративно-територіальний устрій та політичний лад, структуру влади та її органів, територіальне розміщення політичних сил суспільства. Також це наука про просторову впорядкованість держав і міждержавних об'єднань, розміщення та взаємовідносини політичних сил, територіальні особливості політичних процесів і явищ (мал. 26.1).

Політична географія поєднує знання географічної, економічної та політичної наук, саме тому міжпредметна та інтегрована складова яскраво виражені в її структурі: у системі географічних наук вона є складовою частиною суспільно-економічної географії; серед політичних наук вона має тісні зв'язки з політологією, міжнародним правом, дипломатією, адміністративним правом; серед інших наук вона пов'язана з історією, економікою, етнографією, соціологією, релігієзнавством тощо. Ця наука дозволяє краще зрозуміти чинники, механізми та тенденції устрою політичного простору: вивчати сучасні політичні процеси на різних рівнях (глобальному (світовому), державному (країнознавчому) та місцевому (регіональному)).

Мал. 26.1. Політична географія

Географічну сутність цієї науки визначають через феномен держави, який поєднує в собі: територію, населення і політичну владу. Оскільки основними складовими держави є територія, населення і політичне керівництво, то можна вважати, що сама держава - це історичний спосіб географічного поділу політичної влади. Усе це і визначає значення географії у процесах державотворення та у функціонуванні держави. Географічними складовими політичної географії є:

- географічне положення, розміри та конфігурація території;

- природно-географічні умови та природно-ресурсний потенціал;

- історико-географічні чинники;

- територіальні особливості соціально-економічної сфери.

Потенціал держави, її місце і роль завжди залежали від їхнього розміщення у системі світових територіально-політичних відносин. Розміри державної території впливають і на географію державних інституцій (зокрема, на особливості адміністративно-територіального устрою, які завжди були важливим чинником у міжнародних відносинах). Для кожної держави важливим є розміщення та відносини з іншими державами, міждержавними об'єднаннями і політичними, культурними центрами. Так, сьогодні у світі провідну роль продовжують відігравати великі держави. Отже, віддалене чи окраїнне розміщення території щодо таких центрів, наявність чи відсутність природних бар'єрів на кордонах суттєво впливають на процеси державотворення.

Також одним з основних географічних чинників у формуванні та розвитку держави є рівень і територіальна структура суспільства та результати його діяльності. Густота, розміщення, структура населення, рівень економічного розвитку регіонів визначають політичну вагу держави та впливають і на політичні процеси. Проте, попри важливість географічних чинників, у політичній географії існують й інші складові: політичні, ідеологічні, морально-етичні, культурні та інші. До політичних складових політичної географії належать не лише елементи політичної сфери (державні структури, територія, органи місцевого самоврядування, громадсько-політичні організації і рухи), а й такі суспільні явища, як нація, релігія, політико-географічна свідомість населення.

• Що таке територіально-політичні системи? Головним об'єктом дослідження політичної географії є територіально-політичні системи (ТПС). Територіально-політичні системи - це сукупність взаємозалежних елементів політичної сфери (адміністративних кордонів, центрів управління, органів влади, партій, громадських організацій та суспільних рухів, адміністративно-територіальних одиниць, виборчих округів тощо), які є на певній території. Важливим у формуванні та розвитку таких систем є принцип територіальності, що є важливим для всієї географічної науки. Він передбачає, що кожна конкретна територія виступає як арена життєдіяльності людини, у тому числі і її політичної діяльності.

ГЕОПОЛІТИКА

Мал. 26.2. Геополітика як наука

Одна ТПС може відрізнятися від іншої масштабом. Тому виділяють такі рівні територіально-політичних систем:

- наддержавний (глобальний): світ та великі регіони;

- національний (регіональний): окремі країни;

- специфічні в політичному сенсі території (анклави, ареали етнічних меншин та ін.).

У політичній географії переважно аналізують два рівні: національний та наддержавний. Національний рівень ТПС - це ТПС, що формуються в межах певної держави. ТПС на наддержавному рівні - це ТПС, які формуються на глобальному рівні і їхні межі залежать від зміни геополітичних сил у світі. Наприклад, на глобальному рівні досліджується співвідношення політичних сил між найбільшими за економічним та військовим потенціалом країнами - основними суб'єктами світосистеми, вивчаються політико-географічні закономірності географії міжгалузевих зв'язків, вплив політичних подій на географію світового господарства. На регіональному (національному) рівні досліджуються країни з боку їхньої цілісності - як одиниці соціально-економічних систем. Держава є найсильнішим суб'єктом політичної діяльності, що визначає взаємодію глобальних територіально-політичних систем. Тому усвідомлена ідентифікація зі своєю країною - це один із сильних компонентів політичної культури і країни.

• Що вивчає геополітика? Геополітика - це наука про державу, про географічну основу різних політичних процесів. Власне поєднання слів «гео» та «політика» і демонструє зв'язок між географічним простором та мистецтвом управління державою. На відміну від політичної географії, геополітика - це наука, що вивчає глобальну політику, тобто стратегічний напрям сучасних політичних відносин. Вона досліджує та оцінює міжнародно-політичні позиції держави, її місце в системі міжнародних відносин, участь у військово-політичних та інших об'єднаннях. Виходячи з назви науки, можна констатувати, що важливим компонентом у ній залишається географія. Це дає підстави визначати її і як географічну науку (мал. 26.2).

Геополітика пов'язує в одне ціле політичні процеси і географічний простір. Раніше вважалося, що ця наука досліджує лише глобальний рівень, проте зараз є багато прикладів політичної стратегії на регіональному та місцевому рівнях (наприклад, регіональна геополітика). Геополітика вивчає також можливості активного використання географічного простору держав в інтересах військово-політичної, культурної, інформаційної, економічної та екологічної безпеки в сучасному світі.

Головними суб'єктами геополітики є Держави. З ними пов'язані такі ключові поняття геополітики, як геостратегічні гравці та геополітичні осі. Держави можуть виступати ініціаторами створення міжнародних організацій, на які також поширюється геополітика. Проте на межі XX-XXI ст. поряд з державами новими суб'єктами геополітичної структури світу стали транснаціональні компанії. Вони дедалі більше визначають співвідношення сил на регіональному та глобальному рівнях. Сучасна геополітика дедалі більше реагує на інтереси недержавних суб’єктів: різноманітних об'єднань громадян (політичні рухи й організації, антиглобалістські рухи) та окремих лідерів.

Геополітика поділяється на зовнішню геополітику і внутрішню геополітику. В основі внутрішньої геополітики лежать: безпека та оптимальна освоєність державної території, недоторканність державних кордонів, оптимально-просторова структура державно-територіального устрою; національна ідея і загальнонаціональний характер впливу політичних партій. Завдання зовнішньої геополітики - установлення таких зв'язків держави із зовнішнім світом, які сприяли б її рівновазі і стабільності. Між ними має бути певна гармонія. Важливим предметом дослідження геополітики є центри сили - певні центри впливу, на які значною мірою звернені погляди і увага країн в різних регіонах світу і які мають можливість впливати на світові процеси.

Оцінюючи реалії сучасного світу, можна говорити про декілька центрів сили. Це Сполучені Штати Америки, Європейський Союз та азійський центр сили (Китай, Японія, Індія, Республіка Корея).

ГЕОГРАФІЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

За оцінками фахівців, до середини XXI ст. свої позиції збережуть три основні центри світового господарства: США, ЄС та Східна Азія. Однак у результаті глобалізації Захід поступово втрачатиме своє лідерство, поступаючись країнам Сходу - Японії, Китаю та Індії. Серед інших держав, які прагнуть змінити наявне становище у світі й уже сьогодні є вагомими регіональними лідерами, найчастіше згадують Туреччину, Індонезію, Південну Африку, Нігерію, Єгипет, Бразилію, Республіку Корею. За певних обставин свої претензії на політичне лідерство можуть висунути економічно потужні нині Велика Британія, Японія, Канада, Австралія. Саме ці держави визначатимуть політичне життя світу в майбутньому, й Україні, щоб не перетворитися політично на частину «третього світу», потрібно якнайшвидше наповнити реаліями свій європейський вектор зовнішньополітичної діяльності.

• Який існує взаємозв’язок між національними та геополітичними інтересами держави? Невід'ємною складовою геополітики є поняття національні інтереси. У сучасній геополітиці під національними інтересами розуміють стратегічно важливі цілі, які ставить перед собою кожна держава, і засоби, за допомогою яких вона розраховує їх досягти. Наприклад, українські національні інтереси - це життєво важливі матеріальні, інтелектуальні й духовні цінності українського народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні, визначальні потреби суспільства і держави, реалізація яких гарантує державний суверенітет України та її прогресивний розвиток. У цьому розумінні національні інтереси є найважливішими завданнями внутрішньої і зовнішньої політики. Пріоритетне значення серед національних інтересів має захист державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності державних кордонів, недопущення втручання у внутрішні справи держави.

Однією з основних категорій в геополітиці є геополітичний інтерес держави, який визначає зовнішньополітичний курс і поведінку держави на міжнародній арені. Геополітичні інтереси країни - це система пріоритетів у діяльності держави зі зміцнення економічного, політичного та військового потенціалу з урахуванням особливостей його геополітичного положення. У федеративних державах, що мають великі території та різноманітні природно-географічні умови, розрізняють загальнонаціональні геополітичні інтереси і відповідні інтереси регіонів. За своєю суттю геополітичні інтереси є складовою частиною національних інтересів держав.

Кожна держава намагається реалізувати на міжнародній арені свій національно-державний інтерес. Внутрішня і зовнішня політика держави базується на цих інтересах. Наприклад, основним національно-державним інтересом, геополітичним пріоритетом і стратегічним завданням зовнішньої політики України в сучасних умовах є зміцнення її як вільної, суверенної, незалежної держави за умов збереження національних цінностей, захисту економічного та політичного суверенітету, власної культурної ідентичності, перетворення її на повноцінний суб'єкт геополітики, тобто на самостійного гравця, який визначає свої цілі і дії на міжнародній арені.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

МАЄТЕ ЗНАТИ:

  • політична географія - це складова суспільної географії, що вивчає просторову (територіальну) організацію політичного життя суспільства;
  • географічна сутність політичної географії визначається тим, що кожна держава є своєрідним поєднанням території, населення і політичної влади;
  • головним об'єктом дослідження політичної географії є територіально-політичні системи;
  • геополітика - це наука про державу, про географічну основу різних політичних процесів;
  • пріоритетне значення серед національних інтересів має захист державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності державних кордонів, недопущення втручання у внутрішні справи держави.

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. За додатковими джерелами інформації підготуйте виступ на тему «Геополітика “сили”». Наведіть приклади різновидів «сили» та застосування «м'якої» і «жорсткої сили» у світі. Прокоментуйте наслідки таких дій.

2. Геополітична карта Європи характеризується суттєвими змінами у відносинах європейських держав зі своїм стратегічним партнером - Сполученими Штатами Америки. Суть тенденції, яка дедалі більше набирає сили, полягає в тому, що епіцентр конструктивності перемістився зі США до Європи. Поясніть причини цього явища. Спрогнозуйте найсуттєвіші зміни в геополітиці Великої Британії, Німеччини і Франції із США? У чому полягають особливості геополітичних відносин Росії та України зі США?

3. Ознайомтеся із Законом України «Про національну безпеку України» (від 21.06.2018 р.), у якому визначено пріоритетні національні інтереси нашої держави. Прочитайте ст. 3 про фундаментальні національні інтереси України та зробіть висновок про їхні основні положення.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.