Правознавство. Профільний рівень. 11 клас. Наровлянський

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 3. Трудове право України

Тема 18. Правове регулювання трудових відносин в Україні

§ 42. Основи трудового права України

  • Пригадайте, які соціально-економічні права закріплено в Конституції України.

1. Право на працю

Одним із соціально-економічних прав, яке гарантує Конституція України, є право на працю.

  • Ознайомтеся з витягом з Конституції України й визначте, які гарантії та шляхи реалізації цього права передбачено цим нормативним актом.

З КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки й перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан.

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах забороняється.

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

2. Основи трудового права

Трудове право регулює відносини, пов’язані з трудовою діяльністю людей. Його предметом є індивідуальні трудові відносини щодо укладання, зміни та припинення трудового договору, нормування праці та її оплати, робочого часу й часу відпочинку тощо. Основним нормативним актом у галузі трудового права є Кодекс законів про працю (КЗпП).

Особливістю трудових правовідносин є те, що їхніми учасниками є здебільшого наймані працівники й власники підприємств чи уповноважені ними органи або фізичні особи, з якими укладаються трудові договори. Трудові правовідносини виникають унаслідок укладання трудового договору, акта про призначення на посаду, виданого уповноваженим органом (міністерством, іншим органом державної влади чи місцевого самоврядування), виборів на посаду тощо.

Одним з основних джерел трудового права є Конституція України.

  • Знайдіть норми Конституції України, які регулюють трудові правовідносини та визначають принципи трудового права.

Надзвичайно важливу роль у регулюванні трудових правовідносин відіграє Кодекс законів про працю. Необхідно зазначити, що КЗпП є одним з найдавніших серед діючих кодексів України — він був прийнятий ще в 1971 р. Зрозуміло, що нині чимало його норм уже застаріли й не відповідають сучасному соціально-економічному стану суспільства. Саме тому Верховна Рада України розглядає й у подальшому має прийняти Трудовий кодекс України, який змінить нині діючий КЗпП. Трудові відносини також регулюють інші Закони України, зокрема: «Про відпустки», «Про оплату праці», «Про охорону праці» тощо.

Трудові відносини регулюють не лише закони, а й численні підзаконні акти.

  • Назвіть відомі вам види підзаконних нормативно-правових актів.

Існують також правові норми, які регулюють відносини лише на певному конкретному підприємстві, в установі, організації. Такими є правила внутрішнього розпорядку, які приймаються на кожному підприємстві, накази та розпорядження керівника установи, організації, підприємства тощо.

  • Пригадайте, як Конституція України визначає місце норм міжнародного права в правовій системі України.

Нині наша держава ратифікувала чимало міжнародних правових актів, зокрема значну кількість актів Міжнародної організації праці. Вони діють на території України й визначають вимоги до організації праці, норм безпеки при виконанні різних видів робіт тощо.

Норми трудового права регулюють відносини, що виникають при використанні найманої праці незалежно від організаційної форми та форми власності місця роботи. Муляр державного будівельного управління, ткаля акціонерного товариства, учитель приватної школи — на всіх них поширюється трудове законодавство. Так само діятиме КЗпП для водія, який працює в представництві іноземної фірми в Україні; виховательки, котра працює в приватної особи; продавця, який працює в приватного підприємця.

Водночас на майстра з ремонту взуття, водія приватного таксі на власній машині, які працюють самостійно, не наймаючи інших осіб, дія КЗпП не поширюється.

Закон установлює мінімальні гарантії для працівників. Будь-яке підприємство може забезпечити для своїх співробітників кращі умови — меншу тривалість робочого часу, більшу відпустку, додаткові пільги й виплати тощо. Проте погіршувати умови праці порівняно з нормами КЗпП не можна. Будь-які угоди, договори, що погіршують становище працівників порівняно з нормами КЗпП, визнаються недійсними.

Отже, навіть якщо під час прийому на роботу громадянин підписав угоду, що обмежує його права (установлено більшу тривалість робочого часу, ніж передбачено КЗпП, треба відмовитися від відпусток протягом кількох років тощо), вона не діятиме, і працівник не зобов’язаний дотримуватися її умов.

Термін «колективні договори» уперше був застосований подружжям Беатрисою та Сіднеєм Уебб у 1891 р. в їхній науковій праці «Кооперативний рух у Великій Британії».

Раптове зниження в 1982-1983 рр. цін на кокоси призвело до звільнення в Таїланді тисяч працівників, які зривали горіхи з пальм. Однак це не призвело до масового незадоволення та протестів і взагалі не збільшило рівень безробіття, адже працівниками, яких було звільнено, були... мавпи.

Найдовший трудовий стаж має японець Шигешіо Ізумі, який, пропрацювавши 88 років, пішов на пенсію у 2005 р., коли йому було... 105 років.

3. Колективні договори та угоди

Законодавство України передбачає укладання колективних договорів та угод. Основна різниця між цими видами угод полягає в тому, на якому рівні вони укладаються, на кого поширюються. При цьому Закон України «Про колективні договори та угоди» передбачає укладання генеральної (у межах усієї держави), галузевої (у певній галузі економіки) і регіональної (у межах області, міста тощо) угод.

У колективному договорі визначаються зобов’язання щодо нормування й оплати праці, установлення форми, системи й суми заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплати, надбавки, премії та ін.), установлення гарантій, компенсацій, пільг.

У колективному договорі може бути передбачена участь трудового колективу в розподілі й використанні прибутку підприємства, визначається режим роботи, тривалість робочого часу та відпочинку. Колективний договір передбачає житлово-побутове, культурне, медичне обслуговування, організацію оздоровлення й відпочинку працівників.

Для укладання колективного договору чи угоди закон передбачає проведення відповідних переговорів між повноважними сторонами.

При цьому колективний договір поширюється на всіх працівників підприємства та є обов’язковим як для власника або уповноваженого ним органу, так і для всіх працівників підприємства — незалежно від того, чи є вони членами профспілки, чи працювали на підприємстві в момент укладання колективного договору.

Закон передбачає гарантії стабільності колективного договору. Він зберігає чинність після закінчення його дії до того часу, коли буде укладено новий. Договір зберігає чинність у разі зміни власника підприємства, його реорганізації тощо.

Колективний договір та угода.

1. Поясніть поняття «колективний договір», «колективна угода».

2. Які гарантії та механізми забезпечення права на працю передбачено нормативно-правовими актами України?

3. Визначте предмет трудового права України.

4*. Використовуючи власний досвід, повідомлення засобів масової інформації, мережі Інтернет, оцініть реальний рівень забезпечення права громадян України на працю.

5. Знайдіть реальну колективну (регіональну, галузеву, генеральну) угоду (удрукованих засобах масової інформації чи в мережі Інтернет) або колективний договір (за місцем роботи батьків, у школі, де ви навчаєтеся, тощо) та ознайомтеся з їхнім змістом.

6. Визначте, які із зазначених норм можуть бути включені до колективного договору чи угоди, а які — ні.

  • а) Галузевою угодою металургійної промисловості передбачено надання працівникам, які протягом року не хворіли, додаткових трьох днів відпустки за рахунок підприємства;
  • б) колективним договором приватної транспортної фірми на період фінансової кризи передбачено десяти годинний робочий день з шестиденним робочим тижнем;
  • в) регіональною угодою в місті Н-ську передбачено, що влада міста утримається від підвищення вартості проїзду в громадському транспорті протягом наступного року;
  • г) колективною угодою районної профспілки вчителів з відділом освіти передбачено преміювання вчителів, які підготували переможців районних та обласних олімпіад з навчальних предметів.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.