Правознавство. Профільний рівень. 11 клас. Наровлянський

§ 38. Господарське товариство

1. Поняття «господарське товариство»

Господарське товариство — це підприємство або інший суб’єкт господарювання, створений юридичними та/або фізичними особами шляхом об’єднання їхнього майна й участі в підприємницькій діяльності товариства з метою отримання прибутку.

Отже, ознакою господарського товариства є мета — отримання прибутку, воно не може створюватися для здійснення некомерційної діяльності. Водночас господарське товариство, як правило, створюють декілька осіб, статутний (складений) капітал господарського товариства поділений на частки між учасниками.

Нині в Україні діють Закони України «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», які регулюють порядок їхнього створення та діяльності.

Засновниками й учасниками товариства можуть бути підприємства, установи, організації, а також громадяни. При цьому підприємства, установи й організації, які стали учасниками товариства, зберігають свій статус юридичних осіб. Право бути засновниками й учасниками господарських товариств нарівні з громадянами та юридичними особами України мають і іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, міжнародні організації (крім випадків, установлених законодавчими актами України).

Хоча для господарського товариства характерне заснування кількома особами, законодавство передбачає можливість створення господарського товариства (крім повного й командитного товариств) однією особою, яка в цьому випадку стає його єдиним учасником.

Права й обов’язки учасників і засновників господарського товариства суттєво відрізняються залежно від виду господарського товариства.

Законодавство передбачає декілька видів господарських товариств.

2. Акціонерні товариства

Акціонерне товариство — господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, права за якими посвідчуються акціями.

Акціонерне товариство не відповідає за зобов’язаннями своїх акціонерів, так само, як акціонери не відповідають за зобов’язаннями товариства й ризикують лише в межах вартості належних їм акцій. Отже, у разі банкрутства акціонерного товариства до акціонерів не може бути застосовано ніяких санкцій, ці борги не можуть бути погашені за рахунок майна акціонерів.

Законодавство передбачає існування двох типів акціонерних товариств — публічних і приватних.

Публічне

Приватне

Кількість акціонерів

Не обмежена

Не більше 100 акціонерів

Розміщення акцій

Публічне та приватне

Приватне

Порядок продажу акцій акціонером

Без згоди інших акціонерів і товариства будь-якій особі

Може бути передбачене переважне право акціонерів та самого товариства на придбання акцій за ціною та на умовах, які запропоновані іншим особам

Для того щоб забезпечити належний захист інтересів кредиторів акціонерного товариства, установлено мінімальний розмір статутного капіталу (майна) акціонерного товариства — 1250 мінімальних заробітних плат, враховуючи ставку мінімальної заробітної плати, що діє на момент реєстрації акціонерного товариства).

Існує два типи акцій — прості та привілейовані. Власники простих акцій мають право брати участь в управлінні акціонерним товариством — кожна акція дає своєму власнику один голос на загальних зборах товариства. Акціонер має право отримувати інформацію про діяльність товариства, а також дивіденди.

Дивіденди — це частка чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію.

Якщо товариство ліквідовується, власник має право на отримання частини його майна або вартості. Власники привілейованих акцій обмежені в праві брати участь в управлінні товариством. Вони мають право голосу лише у випадках, які порушують його інтереси, — ліквідація товариства, перетворення привілейованих акцій на прості чи інші цінні папери, внесення змін до статуту або змін розмірів статутного капіталу товариства.

Вищим органом управління акціонерного товариства є загальні збори акціонерів.

3. Товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю

Другою формою господарського товариства є товариство з обмеженою відповідальністю.

Товариство з обмеженою відповідальністю — це товариство, що має статутний (складений) капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.

На відміну від акціонерного товариства, де майно поділено на рівні частини й частина належного кожному з учасників майна залежить від кількості належних йому акцій, у товаристві з обмеженою відповідальністю його засновникам або учасникам можуть належати різні частки. Для позначення такого товариства прийнято використовувати абревіатуру ТОВ. Кожен з учасників товариства несе відповідальність за його зобов’язаннями в межах свого вкладу до статутного капіталу. Напевно, зрозуміло, що не завжди статутний капітал зможе забезпечити задоволення вимог усіх кредиторів.

Учасник ТОВ має право продати свою частину іншим учасникам цього ж товариства, у разі ж продажу іншим особам учасникам товариства надається переважне право купівлі цієї частини на умовах і за ціною, які запропоновані третім особам.

Вищим органом ТОВ є загальні збори учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників.

У ТОВ створюється виконавчий орган. Він може бути колегіальним (дирекція) або одноособовим (директор). Членами виконавчого органу можуть бути як учасники товариства, так і інші особи.

Існує також товариство з додатковою відповідальністю.

Товариство з додатковою відповідальністю — товариство, статутний (складений) капітал якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів.

Учасники такого товариства солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за його зобов’язаннями своїм майном у розмірі, який встановлюється статутом товариства з додатковою відповідальністю та кратним для всіх учасників до вартості внесеного кожним з них вкладу.

Граничний розмір відповідальності учасників передбачається в установчих документах.

4. Повне та командитне товариство

Повне товариство — товариство, усі учасники якого займаються законною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства своїм майном.

Навіть при ліквідації повного товариства, якщо виявиться, що наявного майна не вистачає для сплати всіх боргів, за товариство в недостатній частині несуть солідарну відповідальність його учасники своїм майном. Отже, в учасника повного товариства може бути вилучено його квартиру, будинок, автомобіль тощо. Учасник товариства відповідає за борги товариства незалежно від того, виникли вони після чи до його вступу до товариства. Враховуючи цю норму, особа може бути учасником тільки одного повного товариства.

Ведення справ повного товариства здійснюється за загальною згодою всіх учасників. Передання учасником повного товариства своєї частини чи її частини іншим учасникам цього товариства або третім особам може бути здійснене лише за згодою всіх учасників.

Командитне товариство певною мірою об’єднує окремі ознаки повного товариства та товариства з обмеженою відповідальністю.

Командитним товариством називається товариство, у якому разом з одним або більше учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства своїм майном, є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників) та які не беруть участі в діяльності товариства.

У командитному товаристві є принципово різні типи осіб — учасники, які несуть відповідальність за зобов’язанням товариства всім своїм майном і беруть участь у роботі товариства, і вкладники, які відповідають за зобов’язаннями лише в межах своїх внесків і не беруть участі в діяльності й управлінні товариством.

Управління справами командитного товариства здійснюється тільки учасниками з повною відповідальністю, а вкладники не мають права перешкоджати діям учасників з повною відповідальністю з управління справами командитного товариства.

Припинення діяльності командитного товариства, крім інших підстав, передбачених законодавством, відбувається також і в разі вибуття всіх учасників з повною відповідальністю.

Господарське товариство, акціонерні товариства, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, повне товариство, командитне товариство, дивіденди.

  • 1. Поясніть поняття «господарське товариство», «акціонерні товариства», «товариство з обмеженою відповідальністю», «товариство з додатковою відповідальністю», «повне товариство», «командитне товариство», «дивіденди».
  • 2. Порівняйте різні типи господарських товариств.
  • 3. Порівняйте публічне та приватне акціонерне товариство.
  • 4. Які права й обов’язки мають учасники різних типів господарських товариств?
  • 5*. Знайдіть у законодавстві України, засобах масової інформації відомості про правовий статус та особливості діяльності об’єднань підприємств, промислово-фінансових груп і холдингових компаній.
  • 6*. Висловте свою точку зору щодо доцільності обмежень участі особи в декількох повних товариствах.