Правознавство. Профільний рівень. 11 клас. Наровлянський

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6

Рольова гра «Створюємо господарське товариство»

Ми з вами ознайомилися з поняттями «суб’єкт підприємницької діяльності», «господарське товариство». А як вони створюються? Спробуймо змоделювати цей процес. Для цього скористайтеся витягом з нормативного акта, наведеного нижче.

Завдання для підготовки до гри

 • 1. Ознайомтеся з витягом з нормативного акта, наведеного нижче.
 • 2. Розподіліть ролі для проведення гри.
 • 3. Підготуйте необхідні документи та проекти документів.
 • 4. Проведіть рольову гру, змоделювавши створення приватного підприємства або акціонерного товариства.

ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА»

Стаття 9. Створення акціонерного товариства

5. Створення акціонерного товариства здійснюється за такими етапами:

 • 1) прийняття зборами засновників рішення про створення акціонерного товариства та про закрите (приватне) розміщення акцій;
 • 2) подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 • 3) реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та видання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;
 • 4) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів; укладення з депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування емісії акцій або з реєстратором іменних цінних паперів договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
 • 5) закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників товариства;
 • 6) оплата засновниками повної номінальної вартості акцій;
 • 7) затвердження установчими зборами товариства результатів закритого (приватного) розміщення акцій серед засновників товариства, затвердження статуту товариства, а також прийняття інших рішень, передбачених законом;
 • 8) реєстрація товариства та його статуту в органах державної реєстрації;
 • 9) подання Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;
 • 10) реєстрація Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;
 • 11) отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій;
 • 12) видання засновникам товариства документів, що підтверджують право власності на акції.

Стаття 10. Установчі збори акціонерного товариства

1. Установчі збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом трьох місяців здати повної оплати акцій засновниками.

Кількість голосів засновника на установчих зборах акціонерного товариства визначається кількістю акцій товариства, які підлягають придбанню цим засновником.

2. На установчих зборах акціонерного товариства вирішуються питання про:

 • 1) заснування товариства;
 • 2) затвердження оцінки майна, що вноситься засновниками в рахунок оплати акцій товариства;
 • 3) затвердження статуту товариства;
 • 4) утворення органів товариства;
 • 5) уповноваження представника (представників) на здійснення подальшої діяльності щодо утворення товариства;
 • 6) обрання членів наглядової ради, голови колегіального виконавчого органу товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу товариства), членів ревізійної комісії (ревізора);
 • 7) затвердження результатів розміщення акцій;
 • 8) вчинення інших дій, необхідних для створення товариства.

3. Рішення з питань, зазначених у пунктах 1-3 частини другої цієї статті, вважаються прийнятими, якщо за них проголосували всі засновники акціонерного товариства. Рішення з інших питань приймаються простою більшістю голосів засновників, якщо інше не передбачено засновницьким договором.