Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Масляк

§ 62. Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля

1. Поясніть, що таке природокористування. 2. Назвіть види та наведіть приклади відновлюваних, невичерпних і вичерпних природних ресурсів. 3. Проілюструйте прикладами раціональне й нераціональне використання природних ресурсів.

1. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ЗБАЛАНСОВАНОГО (СТАЛОГО) РОЗВИТКУ. Збалансований (сталий) розвиток — це загальна концепція, спрямована на встановлення балансу між задоволенням потреб людства сьогодні без завдання шкоди інтересам наступних поколінь у їхніх можливостях задовольняти власні потреби, у тому числі й потребу в безпечному і здоровому довкіллі (мал. 1).

Раціональне природокористування — система використання природних ресурсів, яка характерна для інтенсивного господарства. Вона активно впроваджується з другої половини XX ст. Із точки зору експлуатації людиною земних надр — це вибір таких способів видобутку корисних копалин, які забезпечують найбільш повне їх вилучення за найменшої шкоди довкіллю, найбільш повне, комплексне використання видобутих корисних копалин. Якщо йдеться про відновлювані природні ресурси, то це створення умов господарювання в такий спосіб, щоб підземні води, ґрунти, рослинний світ відновлювали свою чистоту й родючість. Потрібні проведення рекультивації земель, ведення безвідходного виробництва або організація зберігання відходів, що мінімізує їх шкідливі наслідки.

Мал. 1. Концепція збалансованого розвитку.

Отже, збалансований розвиток — це процес поєднання чистого природного навколишнього середовища, економіки й добробуту людей у єдину систему. Це стає можливим за умови вдосконалення управління природокористуванням, економікою та суспільством на всіх рівнях: глобальному, регіональному, національному й локальному.

Проаналізуйте та поясніть, як ви зрозуміли принципи концепції збалансованого розвитку (мал. 1). Чи можна вже сьогодні навести приклади використання природних ресурсів, які б їй відповідали?

Цілей сталого розвитку досить багато. І серед них, наприклад:

 • ширше охоплення населення адресними програмами соціальної підтримки;
 • забезпечення створення стійких систем виробництва продуктів харчування, що сприяють збереженню екосистем;
 • зниження передчасної смертності від неінфекційних захворювань;
 • зменшення обсягів скидання неочищених стічних вод;
 • збільшення частки енергії з відновлюваних джерел;

Мал. 2. Раціональне природокористування та охорона природи.

 • зменшення обсягів накопичення відходів і збільшення частки їхньої переробки й повторного використання;
 • обмеження викидів парникових газів у господарстві;
 • скорочення забруднення морського середовища;
 • підвищення рівня довіри до суду та забезпечення рівного доступу до правосуддя;
 • мобілізація додаткових фінансових ресурсів на основі заохочення іноземних інвестицій, а також українських інвесторів.
 • 1. Поясніть цілі збалансованого розвитку. Які заходи треба здійснити, щоб їх реалізувати?
 • 2. Як ви вважаєте, реалізація концепції збалансованого розвитку залежить від кожного з нас чи тільки від уряду країни?

2. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ. Загалом в Україні переважає нераціональне природокористування. Унаслідок цього багато компонентів природного середовища в Україні сьогодні зазнають негативного впливу, їх здатність до самовідновлення послаблена. Аналогічна ситуація склалася в багатьох країнах світу. Подальше життя суспільства за таким сценарієм неминуче призвело б до самознищення людської цивілізації. Усвідомлення цієї небезпеки спонукало світове співтовариство до пошуку шляхів виходу із загрозливого становища.

Перехід до раціонального природокористування — важливе завдання концепції збалансованого розвитку в Україні. Воно передбачає активне впровадження низки заходів, які можуть мати різний характер: технічний (удосконалення наявних і розробка нових технологій і технологічних процесів), економічний (встановлення економічних санкцій за завдання шкоди навколишньому середовищу під час видобутку корисних копалин, промислового або громадського будівництва), юридичний (створення національного природоохоронного законодавства й суворе дотримання його норм, долучення до міжнародних угод), освітньо-виховний (формування екологічної культури населення), громадський (контроль за екологічною ситуацією з боку громадськості) (мал. 2).

За додатковими джерелами проаналізуйте вплив COVID-19 на зміни стану екології в Україні та світі.

ВИСНОВКИ

 • Наприкінці XX ст. було прийнято концепцію збалансованого (сталого) розвитку людства, що передбачає таке використання природних ресурсів теперішніми поколіннями, яке б не ставило під загрозу існування майбутніх поколінь.
 • Техногенне навантаження на природне довкілля не має перевищувати його можливостей до самовідновлення.
 • Необхідною умовою реалізації концепції збалансованого розвитку є усвідомлення суспільством переваги екологічних цінностей над іншими.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Доведіть, що в Україні переважає нераціональне господарювання, на прикладі утилізації сміття.
 • 2. Наведіть можливі приклади раціонального господарювання для досягнення збалансованого розвитку.
 • 3. За картою атласу «Природоохоронна діяльність» назвіть основні заходи з охорони природи в Україні.