Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Масляк

Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Масляк

Вітаємо вас, жителів найбільшої за площею та найбагатшої на природні ресурси в Європі держави — України. Якщо ви читаєте ці рядки, то свідомо обрали поглиблений рівень вивчення шкільного курсу географії. На основі вже опанованих вами курсів «Загальна географія» (6 клас) і «Материки та океани» (7 клас) розпочнімо вивчати географію нашої країни в курсі «Україна у світі: природа, населення».

Щоб бути гідними громадянами своєї Батьківщини, потрібно не тільки знати про неї якомога більше, але й щиро її любити. Світовий досвід доводить, що саме із цього починається добробут будь-якої країни, щасливе й заможне життя кожного її жителя.

Вступ

§ 1. Географія України як наукова дисципліна та шкільний предмет

§ 2. Географічні відомості про територію України в минулому. Сучасні географічні дослідження території та населення України

Розділ I. Основи картографії, геодезії та топографії

Тема 1. Зображення України на картографічних творах. Джерела для створення географічних карт

§ 3. Зображення України на картографічних творах минулого та сучасності

§ 4. Створення географічних карт. Дистанційне зондування Землі

Тема 2. Основи картографії

§ 5. Карта та інші геозображення

§ 6. Елементи карти: картографічне зображення, математична основа, легенда, допоміжне оснащення, додаткові дані

§ 7. Картографічні проекції

Практична робота 1. Визначення проекцій за картографічною сіткою (за рисунком паралелей і меридіанів)

§ 8. Елементи змісту карти

Практична робота 2. Визначення способів зображення об’єктів на тематичних картах

Тема 3. Вступ до геодезії та основи топографії

§ 9. Фігура та розміри Землі. Поняття про геодезію

§ 10. Топографічна карта і план

§ 11. Системи координат на топографічних картах. Визначення географічних та прямокутних координат точок на карті

§ 12. Розграфлення і номенклатура топографічних карт. Кути орієнтування

§ 13. Схема взаємного положення меридіанів. Залежність між азимутами і дирекційним кутом. Вимірювання кутів орієнтування на топографічній карті

§ 14. Зображення рельєфу на топографічних картах

§ 15. Розв’язання задач на карті за допомогою горизонталей

Практична робота 3. Визначення азимутів і дирекційних кутів, румбів, географічних і прямокутних координат, крутизни схилів, абсолютних та відносних висот точок за топографічною картою

§ 16. Читання та практичне використання топографічних карт

Розділ II. Географічний простір України

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу

§ 17. Політична карта світу, основні етапи її формування та елементи

§ 18. Державна територія та географічне положення України

§ 19. Державні кордони та розміри території України

Практична робота 4. Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи і зазначення їхніх назв; визначення координат точок, протяжності території України в градусах і кілометрах

Тема 2. Адміністративно-територіальний устрій України

§ 20. Формування території України та зміни її кордонів

§ 21. Сучасний адміністративно-територіальний устрій України

Тема 3. Україна на карті годинних поясів

§ 22. Міжнародна система відліку часу

§ 23. Особливості регулювання системи відліку часу в країнах світу та в Україні

Практична робота 5. Аналіз карти годинних поясів Землі. Розв’язування задач на визначення часу

Розділ III. Природні умови і ресурси України

Тема 1. Геологічна будова, тектонічні структури, рельєф та мінеральні ресурси України

§ 24. Тектонічна та геологічна карти України. Геологічне літочислення

§ 25. Геолого-геоморфологічні дослідження території України та їх наукове значення

§ 26. Вплив зовнішніх та внутрішніх процесів на формування рельєфу

§ 27. Дослідження рельєфу України. Вплив рельєфу на діяльність людини. Форми техногенного рельєфу

§ 28. Мінеральні ресурси України

Практична робота 6. Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) взаємозв’язків між тектонічними структурами і формами рельєфу, геологічною будовою та корисними копалинами в межах України

§ 29. Географія паливних ресурсів України

§ 30. Географія рудних і нерудних корисних копалин

Практична робота 7 (початок). Нанесення на контурну карту основних басейнів, районів та родовищ паливних, рудних і нерудних корисних копалин України

Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси

§ 31. Клімат і кліматичні ресурси

§ 32. Повітряні маси, що впливають на територію України

§ 33. Кліматичні показники на території України

Практична робота 8. Визначення особливостей клімату різних регіонів України за кліматичними діаграмами

§ 34. Кліматична карта. Кліматичні ресурси

Практична робота 9. Визначення відмінностей кліматичних показників різних регіонів України за аналізом кліматичної карти

§ 35. Метеорологічна служба. Синоптична карта

§ 36. Сезонні та несприятливі (стихійні) погодні умови й погодно-кліматичні явища. Прогноз погоди за даними синоптичної карти та народними прикметами

§ 37. Вплив погодно-кліматичних умов на діяльність людини

Тема 3. Води суходолу та водні ресурси

§ 38. Води суходолу

Практична робота 10. Позначення на контурній карті назв найбільших річок, озер, водосховищ, каналів України

§ 39. Вплив рельєфу та клімату на річки. Живлення і водний режим річок. Річковий стік

Практична робота 11. Розв’язування задач на визначення падіння та похилу русла, витрат води річки

§ 40. Озера та лимани

§ 41. Болота та підземні води. Водні об’єкти антропогенного походження

§ 42. Водні ресурси України

Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси

§ 43. Умови ґрунтоутворення і карта ґрунтів

§ 44. Ґрунтові ресурси України

Тема 5. Рослинність

§ 45. Різноманітність рослинності та рослинних угруповань на території України

§ 46. Вплив людини на рослинний світ України

Тема 6. Тваринний світ України

§ 47. Тваринний світ України

Тема 7. Ландшафти України

§ 48. Ландшафт як просторово-цілісна система

§ 49. Різноманітність природних та антропогенних ландшафтів

§ 50. Природні зони України. Зона мішаних і широколистих лісів

§ 51. Лісостепова зона

§ 52. Степова зона

§ 53. Дослідження, використання, значення та охорона рівнинних ландшафтів України

Практична робота 12. Складання порівняльної характеристики природних зон України (на вибір)

§ 54. Гірські ландшафти Українських Карпат

§ 55. Гірські ландшафти Кримських гір

§ 56. Природні умови і ресурси Чорного моря

§ 57. Природні умови і ресурси Азовського моря

Тема 8. Природокористування

§ 58. Природно-ресурсний потенціал і природно-заповідний фонд України

Практична робота 13. Позначення на контурній карті об’єктів природно-заповідного фонду України

§ 59. Стан довкілля в Україні. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення

§ 60. Українське товариство охорони природи. Екологічні заходи

§ 61. Національна екологічна мережа. Моніторинг навколишнього середовища

§ 62. Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля

Розділ IV. Населення України та світу

Тема 1. Демографічні процеси й статево-віковий склад населення світу та України

§ 63. Кількість населення в Україні й світі та її зміни. Демографічні процеси

Практична робота 14. Побудова та аналіз графіка зміни кількості населення в Україні та світі за певний період

§ 64. Статево-віковий склад населення України та світу

Практична робота 15. Аналіз та порівняння статево-вікових пірамід України та окремих країн світу (2—3 на вибір учителя/учительки)

§ 65. Механічний рух населення. Міграційна політика у світі та Україні

Тема 2. Розселення людей

§ 66. Розселення населення

§ 67. Міське та сільське населення

§ 68. Урбанізація. Міські агломерації. Мегаполіси. «Світові міста»

Практична робота 16. Нанесення на контурну карту великих міст України та «світових міст»

Тема 3. Етнічний склад населення

§ 69. Національний склад населення України

§ 70. Найпоширеніші мовні сім’ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни. Національні меншини та етнічні групи, основні райони їх розселення

§ 71. Українська діаспора

§ 72. Матеріальна та духовна культура українського народу

Тема 4. Релігійний склад населення України та світу

§ 73. Релігія як явище культури. Географія релігій як наукова дисципліна. Світові та національні релігії

§ 74. Релігія та суспільство

§ 75. Найпоширеніші релігійні конфесії в Україні. Вплив релігій на національну культуру України та окремих країн світу

§ 76. Релігійний туризм в Україні та світі

Тема 5. Зайнятість населення

§ 77. Трудові ресурси у світі та Україні. Економічно активне населення

§ 78. Сфери економічної діяльності та зайнятість населення

Розділ V. Природа та населення свого адміністративного регіону