Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

Тестові завдання. Організація фінансової діяльності підприємства

1. Об'єктом фінансів підприємств є

А економічні відносини, пов'язані з рухом грошових коштів, формуванням і використанням грошових фондів

Б економічні відносини, пов'язані з рухом грошових коштів, організацією платежів

В економічні відносини, пов'язані з рухом грошових коштів у зв'язку з виконанням підприємствами зобов'язань за господарськими договорами

Г економічні відносини, пов'язані з формуванням попиту на продукцію підприємства

2. Що НЕ належить до джерел формування фінансових ресурсів підприємства?

А амортизаційні відрахування

Б сталі пасиви

В прибуток від основної діяльності

Г короткострокові кредити

3. Що таке бухгалтерський баланс?

А звіт про збитки підприємства та їх покриття

Б звіт про фінансові результати підприємства

В звіт про фінансово-майновий стан підприємства

Г таблиця аналізу ризиків підприємства

4. Критерієм ефективності діяльності підприємства є забезпечення

А кращого співвідношення доходів і витрат

Б мінімального рівня витрат

В максимального виторгу від реалізації товарів і послуг

Г своєчасного й повного виконання зобов'язань перед партнерами

5. Якщо чистий дохід (виторг) від реалізації продукції дорівнює 4000 грн, а собівартість реалізованої продукції — 3000 грн, то

А фінансові результати від операційної діяльності — 1000 грн

Б валовий прибуток — 1000 грн

В дохід (виторг) від реалізації продукції — 7000 грн

Г чистий прибуток — 1000 грн

6. Принцип платності кредитування означає, що підприємство зобов'язане

А своєчасно повернути кредит

Б сплатити комісійні послуги банку

В внести до банку плату за користування кредитом

Г надати гарантії повернення кредиту

7. Факторинг — це

А покупка банком у клієнта права вимагати борг

Б діяльність комерційного банку за дорученням

В здача в оренду на тривалий термін предметів довгострокового користування

Г цінний папір, що свідчить про внесення його власником вкладу до капіталу підприємства

8. Резервний капітал підприємства формується за рахунок

А прибутку від реалізації майна

Б прибутку до оподаткування

В прибутку від реалізації основних засобів

Г чистого прибутку

9. Який показник використовується для обчислення рентабельності підприємства загалом?

А прибуток від реалізації майна

Б собівартість реалізованої продукції

В вартість основних засобів та оборотних активів

Г вартість основних засобів

10. Видача кредитів заборонене на такі цілі

А покриття поточних витрат підприємств

Б придбання об'єктів приватизації

В внесення платежів у бюджет

Г придбання цінних паперів

11. Установіть відповідність між змістом економічних понять та їхньою назвою.

1 Сума, яка складається із суми заборгованості учасників товариств будь-якого типу за внесками до статутного капіталу

2 Фінансові ресурси підприємства у вигляді грошових коштів або вкладень у майно, матеріальні цінності, нематеріальні активи, цінні папери, які закріплені за підприємством на правах власності

3 Утворюється на підприємствах за рахунок чистого нерозподіленого прибутку на умовах, зафіксованих в установчих документах

4 Статутний капітал, який формується в споживчих товариствах за рахунок пайових внесків

А Статутний капітал

Б Неоплачений капітал

В Пайовий капітал

Г Резервний капітал

Д Вилучений капітал

12. Установіть відповідність між змістом кредитних банківських послуг та їхньою назвою.

1 Короткостроковий кредит, наданий банком понад залишок його засобів на поточному рахунку в межах обумовленої суми шляхом дебетування його рахунка

2 Позика, коли банк бере на себе відповідальність за зобов'язаннями у формі поручительства або гарантії

3 Кредит, наданий банком під облік векселів

4 Банк дає підприємству не гроші, а гарантію сплатити вексель у певний термін

А Овердрафт

Б Акцептний кредит

В Авальний кредит

Г Обліковий кредит

Д Товарний кредит