Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

§ 16. Мінімізація ризику в діяльності підприємства та страхування

Підприємці у своїй діяльності мають справу не лише з недостатністю фінансових ресурсів, але і з різними видами ризиків. Більше того, в умовах ринкової економіки ризик є ключовим моментом підприємницької діяльності в усіх видах підприємництва. Господарський ризик — результат прийняття рішень в умовах невизначеності, пов'язаний із виробництвом товарів і послуг, їх реалізацією, обміном, здійсненням проектів, у процесі яких є можливість оцінити ситуацію та досягти певних результатів або зазнати збитків.

Ризик — це ймовірність, за якої підприємству загрожує втрата частини своїх ресурсів, недоотримання доходів чи поява додаткових витрат у результаті здійснення певної виробничої та фінансової діяльності. Підприємець стикається з різними видами ризику: виробничим, комерційним, фінансовим, інвестиційним і ринковим.

Виробничий ризик пов'язаний із виробництвом і реалізацією продукції (робіт, послуг), здійсненням будь-яких видів виробничої діяльності. Цей вид ризику найбільш чутливий до втрат праці, браку, дефектності виробів, невиконання господарських договорів, причиною яких часто є неплатоспроможність партнерів, відмова партнера від укладання договору після завершення переговорів, укладення договорів із неплатоспроможними партнерами або часткове невиконання партнерами договірних зобов'язань.

Виробничі ризики виникають і у зв'язку зі змінами кон'юнктури ринку й посиленням конкуренції, непродуманою маркетинговою політикою фірми. Так, неправильний вибір ринку збуту, неточна інформація про конкурентів і споживачів, витік секретної комерційної інформації, недобросовісність конкурентів, що використовують недозволені методи, — усе це може негативно позначитися на діяльності підприємства.

Крім того, підприємці несуть виробничі ризики через зростання цін на ресурси, що призводить до непередбачених витрат та їх накопичення. Запобігти цьому ризику можна на основі ретельного аналізу та прогнозування цін на ринку ресурсів, але зовсім виключити його неможливо, як неможливо уникнути й ризику втратити майно підприємства через стихійні лиха (пожежі, повені, землетруси тощо), аварійні ситуації на виробництві й розкрадання майна. У зв'язку із цим підприємці вживають заходів, щоб максимально зменшити ризик їх виникнення, страхують майно, установлюють сувору майнову відповідальність та охорону території підприємства.

Комерційний ризик виникає в процесі реалізації закуплених підприємцем товарів, а також у зв'язку з їх транспортуванням. Підприємці стикаються з можливим підвищенням ціни на товари, що закуповують, зниженням ціни, за якою реалізується продукція, втратою товару тощо.

Фінансовий ризик може виникнути в разі здійснення фінансового підприємництва або фінансових (грошових) угод. Разом із чинниками, які характерні для всіх видів діяльності підприємця, у цій сфері можливі й такі несприятливі ситуації, як неплатоспроможність однієї зі сторін фінансової угоди, уведення обмеження на валютно-грошові операції, несприятлива монетарна політика центрального банку тощо.

Причиною інвестиційного ризику може бути знецінення інвестиційного портфеля, який складається із власних і придбаних цінних паперів.

Ринковий ризик пов'язаний із можливими коливаннями ринкових відсотків за кредитами, курсів національної валюти або курсів інших валют, а можливо, і з тим, і з іншим одночасно.

Звичайно, підприємці намагаються в будь-який спосіб мінімізувати виникнення ризику та втрат від нього в господарській діяльності, оскільки втрати від ризику можуть бути різні: матеріальні, трудові, фінансові, втрати часу. Особливу групу втрат становлять втрати від дії непередбачених чинників політичного характеру. Вони вносять неочікувані результати в господарську діяльність підприємця, порушують ритм виробництва, знижують прибуток. Аналіз ризиків містить у собі інноваційну, регулятивну та сануючу функції, оскільки ризик виступає як стимулятор пошуку підприємцями нестандартних рішень, які стають конкурентоспроможними, ефективними, економічно життєздатними.

Одним із важливих способів мінімізації ризику й невизначеності в підприємницькій діяльності, які використовують підприємці, є страхування ризику. Страхування ризику — це передача відповідальності за певні ризики страховій компанії.

Страхування підприємницьких ризиків в Україні здійснюють страхові компанії різних організаційно-правових форм, таких як акціонерні товариства, командитні товариства або товариства з додатковою відповідальністю. Сутність страхового захисту підприємницької діяльності, згідно із Законом України «Про страхування», полягає в нагромадженні й витрачанні грошових та інших ресурсів для здійснення заходів щодо запобігання, подолання або зменшення негативного впливу ризиків і відшкодування пов'язаних із ними втрат.

ЗАУВАЖИМО!

Термін «страхування» усталився на українських землях із часів розвитку страхових послуг у XIX ст. Проте досвід страхування було запозичено у країн Західної Європи, де термін зберіг зв'язок із латинським корінням. У їх основі — слова securus і sine , які означають «безтурботний». Таким чином, спершу поняття страхування розвивало ідею захисту та безпеки. Люди завжди об'єднувалися для того, щоб допомагати один одному в негараздах. На цьому ґрунті виникла ідея відшкодування матеріальних збитків шляхом їх перерозподілу між усіма зацікавленими учасниками економічних відносин.

Страхування — вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб і юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством.

Які ризики підприємство може мінімізувати за рахунок страхування? У практиці поширені такі види страхування:

 • страхування капіталу (майнове страхування);
 • страхування перерв у виробництві;
 • страхування технічних ризиків;
 • страхування сільськогосподарських ризиків;
 • страхування перевезень;
 • страхування відповідальності.

Страхова компанія укладає з підприємством страховий договір, який є письмовою угодою між підприємством і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання в разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату підприємству або іншій особі, визначеній у договорі страхування, а підприємство зобов'язується сплачувати страхові внески у визначені строки та виконувати інші умови договору.

Страхові компанії для виконання своїх зобов'язань формують грошові фонди шляхом акумулювання сплачених фізичними та юридичними особами страхових внесків. За рахунок них страхова компанія здійснює страхове відшкодування, що не може перевищувати розміру прямих збитків, яких зазнав страхувальник, та обмежується страховою сумою. Страхова сума — це сума грошей, у межах якої страховик, відповідно до умов страхування, зобов'язаний провести виплату в разі настання страхового випадку.

Діяльність страхової компанії є самоокупною, тому за свої послуги вона отримує страхові внески.

Страховий внесок — плата за зобов'язання компанії відшкодувати завдані застрахованому майну матеріальні збитки в разі їх виникнення або сплатити страхову суму в разі настання певних подій. Він сплачується підприємством до набуття чинності договору страхування або періодично в передбачені ним строки.

Розмір страхового внеску залежить від страхового тарифу та страхової суми, періоду страхування та іноді від деяких інших чинників.

Страховий внесок містить:

 • суму, яка забезпечує виплати страхових сум підприємствам;
 • суму для формування резервів на випадок непередбачених подій;
 • суму, яка покриває витрати страхової компанії на ведення справи;
 • прибуток страхової компанії.

Таким чином, відносини між підприємством і страховою компанією є взаємовигідними. Вони надають можливість страховикам працювати за принципом самоокупності, а підприємствам — значно мінімізувати підприємницькі ризики.

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ

Визначте, чи правильним є твердження: «Страхова компанія заробляє гроші на нещасті підприємців та громадян».

Відповідь. Це твердження є неправильним. Страхова компанія виступає партнером як громадян, так і підприємців, оскільки несе відповідальність перед ними за можливі збитки або негаразди, із якими вони стикаються. Вона відшкодовує значну частину збитків підприємцям. Підприємці «розділяють» ризик зі страховою компанією і за це готові платити страхові внески. Страхова компанія дійсно є комерційною фірмою, тому вона має не тільки покрити власні витрати на ведення справи підприємства, але й отримати прибуток. Страховий платіж включає як ці суми, так і суму, яка забезпечує виплати страхових сум самим підприємствам.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 • 1. Із якими ризиками стикаються підприємства у своїй діяльності?
 • 2. Охарактеризуйте види ризиків підприємства.
 • 3. Поясніть, як страхування дає можливість мінімізувати ризики підприємств.
 • 4. Що таке страховий внесок? Що він містить?
 • 5. Наведіть приклади укладання договорів страхування між підприємством і страховою компанією.
 • 6. Розташуйте ризики (виробничий, фінансовий, інвестиційний, комерційний) за рівнем впливу на них політичних чинників.