Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

Узагальнюємо знання. Організація фінансової діяльності підприємства

1. Проаналізуйте діяльність комерційних банків із надання кредитів підприємствам в Україні (на прикладі тих комерційних банків, які працюють у вашому регіоні).

2. Проаналізуйте діяльність страхових компаній із мінімізації ризиків у підприємницькій діяльності (на прикладі тих страхових компаній, які працюють у вашому регіоні). Які умови пропонують підприємцям страхові компанії в страховому договорі?

3. Які переваги мають окремі види цінних паперів підприємства?

4. Які вимоги висувають до формування статутного капіталу для різних видів підприємств?

5. Охарактеризуйте складові фінансової звітності підприємства.

6. У чому полягає різниця між показниками рентабельності капіталу та чистої рентабельності?

7. Які фінансові документи банки мають право вимагати від підприємства в процесі кредитування?

8. Чи може існувати страхова організація в Україні у формі товариства з обмеженою відповідальністю?

9. Поясніть, чому шахрайство не належить до страхових випадків.

10. Віднесіть до певних розділів активу та пасиву балансу такі складові: 1) основні засоби; 2) оплата страхового поліса; 3) пайовий капітал; 4) довгострокові кредити банків; 5) передплата на періодичні видання; 6) дебіторські заборгованості за розрахунком із бюджетом; 7) незавершене будівництво.

11. За наведеними даними фінансового звіту підприємства за рік обчисліть: 1) розмір прибутку від реалізації продукції; 2) прибуток, що підлягає оподаткуванню цього року; 3) чистий прибуток підприємства. Якою є рентабельність виробництва продукції на цьому підприємстві?

Показники

Сума, тис. грн

Загальний дохід від реалізації продукції

945 897

Витрати на виробництво реалізованої продукції

451 280

Податок на додану вартість

111 795

Акцизи

29 485

Сума перевищення витрат на оплату праці

105

Рентні платежі

376

Прибутки підприємства за цінними паперами

22