Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

В 11 класі настав час опанувати знання про підприємництво та різні аспекти діяльності підприємства, національну економіку та світове господарство. Ви ознайомитеся з основними функціями, які виконує підприємець, особливостями підприємств різних форм власності, організаційних та ринкових структур, дізнаєтеся про роль уряду в організації підприємницької діяльності. У підручнику розкрито закономірності функціонування національної економіки як цілого, роль уряду в забезпеченні цієї цілісності та інструменти урядового впливу на економіку.

Розділ I. Підприємство та підприємницька діяльність

Тема 1. Особливості підприємницької діяльності. Робота підприємства

§ 1. Підприємництво як особливий вид діяльності: функції, інтереси та соціальна відповідальність підприємця

§ 2. Види підприємництва: виробниче, комерційне, посередницьке, фінансове. Підприємництво в інформаційній сфері

§ 3. Підприємство як економічний суб’єкт. Підприємства різних форм власності

§ 4. Організаційні форми підприємств приватної власності: одноосібні володіння, партнерства, корпорації

§ 5. Організаційні форми колективних підприємств і підприємств державної власності

§ 6. Малі, середні та великі підприємства. Прибуткові та неприбуткові підприємства

Практична робота. Визначення особистої здатності до підприємництва

Тестові завдання. Особливості підприємницької діяльності. Робота підприємства

Узагальнюємо знання. Особливості підприємницької діяльності. Робота підприємства

Тема 2. Організація підприємницької діяльності та основні показники діяльності підприємства

§ 7. Виробнича функція. Виробничі технології, ефект від масштабу й виробничі можливості підприємства

§ 8. Основні види витрат підприємства. Явні та неявні витрати. Постійні, змінні, загальні, граничні витрати

§ 9. Основні елементи витрат. Собівартість виробництва одиниці товару

§ 10. Зв’язок доходів підприємця та витрат. Валовий дохід (загальний виторг). Нормальний прибуток. Бухгалтерський та економічний прибуток. Рентабельність

§ 11. Визначення оптимального обсягу виробництва. Максимізація прибутку підприємства. Закон максимізації прибутку (мінімізації витрат)

§ 12. Альтернативні способи збільшення прибутку підприємства. Аналіз показників діяльності підприємств в Україні

Практична робота. Оцінка структури витрат та ціни конкретного продукту за методом «витрати плюс»

Тестові завдання. Організація підприємницької діяльності та основні показники діяльності підприємства

Узагальнюємо знання. Організація підприємницької діяльності та основні показники діяльності підприємства

Тема 3. Організація фінансової діяльності підприємства

§ 13. Джерела фінансування діяльності підприємства

§ 14. Фінансова звітність підприємства. Оцінювання фінансових результатів діяльності підприємства

§ 15. Способи залучення зовнішніх фінансових ресурсів підприємства

§ 16. Мінімізація ризику в діяльності підприємства та страхування

Тестові завдання. Організація фінансової діяльності підприємства

Узагальнюємо знання. Організація фінансової діяльності підприємства

Тема 4. Управління підприємством

§ 17. Управління підприємством: сутність, функції та моделі

§ 18. Бізнес-планування підприємницької діяльності

§ 19. Основи управління проектами

§ 20. Маркетингова діяльність підприємства

§ 21. Реклама: мета, засоби, сучасні форми

Практична робота. Розробка бізнес-плану проекту зі створення конкретного продукту (послуги)

Тестові завдання. Управління підприємством

Узагальнюємо знання. Управління підприємством

Розділ II. Національна економіка та роль уряду в її функціонуванні

Тема 5. Основні прояви цілісності національної економіки: чому вона важлива

§ 22. Загальна рівновага національної економіки. Відповідність сукупних доходів і витрат

§ 23. Сукупний попит і сукупна пропозиція

§ 24. Міжнародна система національного рахівництва

§ 25. Валовий внутрішній продукт як показник результатів національного виробництва: зміст та особливості розрахунку

§ 26. Номінальний та реальний ВВП

§ 27. Національне споживання та національне заощадження

§ 28. Циклічність як форма руху національної економіки

Тестові завдання. Основні прояви цілісності національної економіки: чому вона важлива

Узагальнюємо знання. Основні прояви цілісності національної економіки: чому вона важлива

Тема 6. Безробіття як наслідок порушення макроекономічної рівноваги

§ 29. Безробіття як результат порушення рівноваги на ринку праці

§ 30. Види безробіття та їх рівень

§ 31. Наслідки безробіття для економіки та суспільства. Оцінювання втрат від безробіття. Засоби обмеження безробіття

Тестові завдання. Безробіття як наслідок порушення макроекономічної рівноваги

Узагальнюємо знання. Безробіття як наслідок порушення макроекономічної рівноваги

Тема 7. Інфляція як макроекономічне явище

§ 32. Інфляція як наслідок порушення загальної рівноваги

§ 33. Види інфляції. Хто і чому програє та виграє від інфляції. Антиінфляційні заходи уряду

§ 34. Зв’язок інфляції та безробіття

Практична робота. Оцінка зміни вартості споживчого кошика родини за місяць та її вплив на добробут родини

Практична робота. Аналіз зв’язку між рівнем інфляції та рівнем безробіття в Україні та інших країнах

Тестові завдання. Інфляція як макроекономічне явище

Узагальнюємо знання. Інфляція як макроекономічне явище

Тема 8. Роль уряду в регулюванні національної економіки

§ 35. Невдачі (обмеження) ринку як причина державного регулювання економіки

§ 36. Пряме та непряме державне регулювання економіки. Напрями державного регулювання економіки

§ 37. Суспільні блага. Види суспільних благ і роль уряду в їх створенні

§ 38. Позитивні та негативні зовнішні економічні ефекти та роль уряду в їх регулюванні

§ 39. Держава в системі економічного кругообігу. Невдачі (обмеження) уряду

Тестові завдання. Роль уряду в регулюванні національної економіки

Узагальнюємо знання. Роль уряду в регулюванні національної економіки

Тема 9. Державні фінанси національної економіки. Державний бюджет

§ 40. Сутність фінансової системи країни

§ 41. Податкова система. Позитивні наслідки та обмеження від оподаткування для національної економіки

§ 42. Структура державного бюджету. Збалансованість державного бюджету

§ 43. Як місцеві бюджети забезпечують можливості місцевого самоврядування

§ 44. Фінансова політика уряду: цілі та інструменти

Практична робота. Визначення тенденції змін у структурі надходжень і видатків до Державного бюджету України

Тестові завдання. Державні фінанси національної економіки. Державний бюджет

Узагальнюємо знання. Державні фінанси національної економіки. Державний бюджет

Тема 10. Грошово-кредитне регулювання економіки. Стійкість національних грошей

§ 45. Зміст грошово-кредитної політики уряду: цілі та інструменти

§ 46. Попит на гроші. Рівновага ринку грошей. Регулювання пропозиції грошей державою

§ 47. Національна банківська система. Центральний банк країни. Комерційні банки в забезпеченні кредитних ресурсів

§ 48. Урядова політика «дорогих» і «дешевих» грошей: зміст та наслідки. Урядові правила грошового регулювання національної економіки

§ 49. Інструменти та урядові заходи із забезпечення стійкості національних грошей

Тестові завдання. Грошово-кредитне регулювання економіки. Стійкість національних грошей

Узагальнюємо знання. Грошово-кредитне регулювання економіки. Стійкість національних грошей

Розділ III. Світова економіка та інтеграційні процеси

Тема 11. Світове господарство та національна економіка

§ 50. Світове господарство: суть та основні етапи розвитку

§ 51. Форми міжнародних економічних відносин

§ 52. Глобалізація: причини та наслідки

Тестові завдання. Світове господарство та національна економіка

Узагальнюємо знання. Світове господарство та національна економіка

Тема 12. Світова торгівля та міжнародна валютна система

§ 53. Міжнародна спеціалізація за принципами абсолютних і порівняльних переваг

§ 54. Сучасний стан світової торгівлі. Торговельний баланс країни

§ 55. Урядова політика лібералізації торгівлі та протекціонізму

§ 56. Міжнародна валютна система

Тестові завдання. Світова торгівля та міжнародна валютна система

Узагальнюємо знання. Світова торгівля та міжнародна валютна система

Тема 13. Міжнародна міграція робочої сили

§ 57. Виникнення світового ринку робочої сили. Діяльність МОП

§ 58. Міжнародна міграція робочої сили: зміст, причини та види

§ 59. Система державного та міждержавного регулювання міжнародної міграції робочої сили

Тестові завдання. Міжнародна міграція робочої сили

Узагальнюємо знання. Міжнародна міграція робочої сили

Тема 14. Міжнародний рух капіталів. Участь у міжнародних фінансово-кредитних організаціях та науково-технічному співробітництві

§ 60. Форми міжнародного руху капіталів та міжнародне підприємництво

§ 61. Діяльність міжнародних організацій у забезпеченні міжнародного руху капіталів

§ 62. Платіжний баланс країни

Практична робота. Аналіз структури та порівняння торговельного й платіжного балансу різних країн

Тестові завдання. Міжнародний рух капіталів. Участь у міжнародних фінансово-кредитних організаціях та науково-технічному співробітництві

Узагальнюємо знання. Міжнародний рух капіталів. Участь у міжнародних фінансово-кредитних організаціях та науково-технічному співробітництві

Основні поняття і терміни