Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Гільберг

ТЕМА 3. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ

§ 29. Сучасна економіка України

• Назвіть три головні сектори національної економіки.

РИСИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Вітчизняна економіка належить до перехідного типу, оскільки значна частина виробничих фондів успадкована із часів існування планової економіки. Сучасна економіка України має виразне експортне спрямування (мал. 106).

Мал. 106. Експорт товарів і послуг з регіонів України, 2018 р.

У незалежній Україні заходи з лібералізації зовнішньої торгівлі та переорієнтації на торгівлю за межами СНД створили глибоку економічну кризу, що охопила все господарство держави в 1990-і роки. Цей період характеризувався кризою неплатежів між підприємствами, різким зростанням цін на окремі важливі сировинні товари (нафту, природний газ, кольорові метали), неузгодженістю економічних реформ, масштабною приватизацією.

Докорінні зміни в економічній структурі України в 1990-і роки ХХ ст. сприяли зростанню обсягів виробництва в експортоорієнтованих (наприклад, чорна металургія) і соціальноорієнтованих (наприклад, харчова промисловість) групах господарської діяльності. Ціла низка підвидів економічної діяльності, насамперед у машинобудуванні, через неспроможність конкурувати з іноземними компаніями були повністю знищені (наприклад, виробництво цивільної радіотехніки).

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ УКРАЇНИ НА СВІТОВИХ РИНКАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ, РУДНОЇ СИРОВИНИ ТА МЕТАЛІВ. Ці переваги насамперед спираються на сприятливі природні умови й ресурси та дешеву кваліфіковану робочу силу. Розглянемо кожний з них окремо.

У структурі сільського господарства України у ХХІ ст. утвердились два основні сектори — товарний експортоорієнтований і нетоварний господарств населення. У структурі валової продукції домінує рослинництво з виразним спрямуванням на вирощування зернових й олійних культур на експорт. У рослинництві лідерами є потужні агрохолдинги (мал. 107). На сільськогосподарські підприємства площею 2000 га і більше припадає більше половини посівних площ. Це зумовлено сприятливими природними умовами та високою часткою ріллі.

Мал. 107. Роль експорту у виробництві аграрної продукції регіонів України, 2018 р.

Експортна орієнтація рослинництва України й кон'юнктура світового аграрного ринку зумовлює зростання посівів ґрунтовиснажливих культур — соняшнику, сої, кукурудзи, ріпаку. За роки незалежності соя і ріпак набули значного поширення. Посівні площі під ними зросли відповідно в 14,8 і 11,3 разу за ці роки.

Відкриваємо Україну

У 2016 р. Україна була найбільшим у світі виробником насіння соняшнику.

За роки незалежності різко скоротились обсяги вирощування цукрового буряку й виробництва цукру з нього. Експортують продукцію переважно товарні сільськогосподарські підприємства та великі фермерські господарства.

Змінилася спеціалізація регіонів. Нині відновив своє значення провідного регіону з вирощення пшениці Південь України. Лідерами з виробництва цукрового буряку й цукру з нього знову стали центральні райони Лісостепу України, а картоплі — західні райони цієї природної зони. Виробництво продукції садівництва зосереджено на Поділлі й у Передгірському Криму, де для цього є оптимальні природні умови.

Більшість підприємств добувної промисловості орієнтовані на експорт або постачання продукції на металургійні й хімічні заводи (наприклад, видобування ільменіту для виготовлення металевого титану чи фарб на його основі). Тобто вони переважно задовольняють потреби іноземного споживача, що стало підґрунтям для стабільного розвитку добувної промисловості. Її провідні підприємства в період приватизації були розподілені між кількома великими фінансово-промисловими групами.

За винятком двох підприємств чорної металургії, решту діючих підприємств увели в дію до середині ХХ ст., і вони функціонують за технологічними схемами того часу. Тому витрати мінеральної сировини й палива значно більші порівняно із сучасними відповідними підприємствами Європи.

Обсяг видобування рудних корисних копалин залежить від попиту на них на світовому ринку. Це впливає на обсяги вітчизняного їх виробництва та масштаби видобування супутньої мінеральної сировини для технологічних потреб енерго-виробничого циклу (кам'яного вугілля, вапняків, формувального піску, вогнетривів).

Чорна металургія за роки незалежності України стала основою промислового виробництва й експорту держави. На її основі функціонують провідні фінансово-промислові групи, що визначають господарський розвиток нашої країни. Вони створили вертикальні замкнені виробничі ланки в рамках енерго-виробничого циклу чорної металургії, що створює значні обсяги зустрічних потоків сировини й напівфабрикатів. Водночас ці корпорації мало коштів укладають в оновлення основних виробничих фондів. За роки незалежності було введено в експлуатацією лише одне велике сучасне підприємство — «Дніпросталь» (м. Дніпро, 2012 р.).

«Дніпросталь» — єдине велике сучасне підприємство чорної металургії України, яке працює на основі електросталеплавильної технології. На ньому встановлення найсучасніше устаткування й обладнання та воно найменше викидає шкідливих газів в атмосферне повітря серед усіх підприємств вітчизняної металургії.

Отже, підвищення конкурентоспроможності України не можливо без інтеграції у світову економіку, однак цей процес не повинен обмежуватися галузями важкої промисловості та сільськогосподарської сировини. Навпаки, одним з основних пріоритетів державної економічної політики України має стати збереження і розвиток науково-технічного потенціалу країни.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ: стисло про головне

  • Вітчизняна економіка належить до перехідного типу.
  • Конкурентні переваги України на світових ринках сільськогосподарської продукції, рудної сировини та металів насамперед спираються на сприятливі природні умови й ресурси та дешеву кваліфіковану робочу силу.

Знаю і вмію обґрунтувати

  • 1. Який сектор економіки України є провідним (за вартістю)?
  • 2. Яка роль європейського курсу України в розвитку її зовнішньої торгівлі?
  • 3. Поясніть, чому чорна металургія лишається провідним видом економічної діяльності в промисловості України.
  • 4. Чому природні умови та ресурси є основою конкурентних переваг України на світовому ринку?
  • 5. Чому в Україні існує два сектори в сільському господарстві?
  • 6. Як розвиток агрохолдингів позначається на міжнародній спеціалізації вітчизняних регіонів?
  • 7. Що таке «енерго-виробничий цикл чорної металургії»?

Працюю з картою

Знайдіть на карті шкільного атласу й позначте на контурній карті розміщення провідних компаній-експортерів зернових культур в Україні.

Шукаю в Інтернеті

За допомогою офіційного сайту Головного управління статистики у вашій області з'ясуйте, який сектор економіки є визначальним (за вартістю). Поясніть чому.

Генерую ідеї

Продумайте й запропонуйте заходи, спрямовані на створення нового промислового виробництва в районі, де ви живете. Які мають бути заходи місцевих органів влади в межах їх повноважень щодо сприяння відповідному виробництву?

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10

Тема: Аналіз секторальної структури економіки України

1. На офіційному сайті Державної служби статистики України знайдіть актуалізований довідник структури ВВП України.

2. Заповніть накреслену в зошиті таблицю 9.

Таблиця 9. Структура економіки України

Сектор економіки

Собівартість продукції/послуг, млн грн

Частка від загальної вартості ВВП України, %

Первинний

Вторинний

Третинний

3. Зробіть обґрунтований висновок про структуру економіки України.