Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Гільберг

ТЕМА 2. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

§ 28. Особливості населення України

• Що є основним джерелом даних про структуру і чисельність населення?

КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ. Сукупність людей, які постійно живуть на певній території, називають населенням. Виділяють постійне (мешкає весь час) і наявне (те, що живе в певний час на певній території) населення. Головним джерелом інформації в географії населення є матеріали перепису. В Україні останній такий перепис відбувся у 2001 р.

Дізнайтеся більше

Максимальну кількість населення в Україні було зареєстровано в 1993 р. — 52,2 млн осіб.

За кількістю населення Україна посідає п'яте місце серед європейських держав (після Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії) та 31-е місце у світі (0,6 % населення світу). На 1 січня 2018 р. чисельність наявного населення України становила 42,4 млн осіб (без урахування даних з АР Крим, Донецької та Луганської областей). Від 1993 р. населення України постійно скорочується (мал. 101). (Поясніть чому.)

Відкриваємо Україну

Мал. 101. Зміни чисельності населення України

ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ: ПОКАЗНИКИ ТА ПРИРОДНІ, СОЦІАЛЬНІ, ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ НАРОДЖУВАНОСТІ Й СМЕРТНОСТІ, ЇХ ПРОСТОРОВІ ВІДМІННОСТІ. Зменшення чисельності населення України відбувається переважно внаслідок природного скорочення населення. Це природний рух населення — сукупність процесів народжуваності, смертності та природного приросту. Вимірюється у проміле (‰), тобто в розрахунку кількості осіб на 1000 жителів за рік.

• Пригадайте, які чинники впливають на чисельність населення.

За QR-кодом дізнайтесь детальнішу інформацію про природний рух населення України в розрізі областей.

Природний приріст — різниця показників народжуваності та смертності. Цей показник обчислюють за формулою:

Народжуваність - смертність = природний приріст.

Він може бути додатним (чисельність населення зростає) і від'ємним (чисельність населення скорочується).

У 2017 р. в Україні зафіксовано природний приріст -5,1 особи на 1000 наявного населення (-4,4 ‰). Рівень природного скорочення населення в сільській місцевості (-7,4 ‰) удвічі перевищує рівень природного скорочення населення в міських поселеннях (-3,8 ‰). Для того щоб природний приріст був додатним, необхідно, щоб на одну жінку в середньому припадало не менше 2,3 народженої дитини. У 2017 р. цей показник в Україні становив лише 1,4 дитини на одну жінку репродуктивного віку.

В Україні від 2014 р. намітилась виразна тенденція до зростання смертності. При цьому мають місце великі регіональні диспропорції. Загальною тенденцією залишається переважання смертності в сільській місцевості над смертністю в міських поселеннях. (Поясніть чому.) Серед причин смертності населення перше місце посідали хвороби системи кровообігу (67 % загальної кількості померлих), друге — новоутворення (13,6 %), третє — зовнішні причини смерті (5,4 %).

Отже, для України, як і для більшості європейських держав, характерний від'ємний приріст населення та явище депопуляції — природне вимирання населення через збільшення у віковій структурі людей похилого віку.

Така демографічна ситуація викликана впливом різних чинників. Різке зростання смертності в Україні після 2014 р. відбулось у зоні ведення бойових дій на частині територій Донецької і Луганської областей. Значна частина населення в цих регіонах держави змушена була покинути власні домівки і стала вимушеними переселенцями. Адаптація цих людей до умов проживання на новому місці та пошук місця роботи суттєво впливають на відтермінування народження дітей і збільшують смертність населення.

Економічна нестабільність в Україні зумовила високий рівень безробіття, а це призводить до розпаду сімей з дітьми, зростання кількості нервових захворювань, алкоголізму, унеможливлює створення багатодітних сімей та їх виховання й надання освіти. Поглиблюється економічне розшарування українського суспільства та постійне зростання витрат на одяг, продукти харчування, відпочинок, лікування, освітні послуги, необхідні для виховання та підготовки до життя здорового покоління молоді. При цьому орієнтація заможних верств населення України на сучасні західні стандарти життя не сприяє зростанню народжуваності та чисельності дітей у суспільстві. (Поясніть чому.)

Соціальні причини скорочення населення полягають у зростанні віку вступу в шлюб і народженні першої дитини, переорієнтації молодих жінок на західну модель успішності, насамперед як ділової жінки, зростанні кількості розлучень, поширенні абортів, згортанні мережі фельдшерсько-акушерських пунктів у сільський місцевості, виїзді значної частини молоді працездатного віку за кордон на роботу або для здобуття вищої освіти.

Украй напруженою є в Україні екологічна ситуація. Значне забруднення довкілля та середовища життя (зокрема, унаслідок аварії на Чорнобильський АЕС, застосування в побуті хімічно активних речовин, приладів, що випромінюють електромагнітні хвилі, продуктів харчування зі штучними інгредієнтами) призводить до зростання рівня захворюваності та смертності.

МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ. Міграція — переміщення людей з одних місць проживання в інші. За напрямком вони бувають внутрішні, тобто в межах країни, і зовнішні — виїзд за межі держави.

• Як різні види міграцій впливають на кількість населення в Україні?

Виїзд за межі країни на постійне місце проживання — еміграція, а в'їзд до країни на постійне місце проживання — імміграція. Різницю між кількістю прибулих і вибулих називають сальдо міграції.

• Яким може бути сальдо міграції? Як воно впливає на кількісний склад населення?

Серед внутрішніх міграцій найбільшого поширення набули переїзди за напрямком «село — місто». Істотне значення мають і «маятникові міграції» — регулярні поїздки працюючих до місця роботи (коммютери), або учнів і студентів на навчання за межі свого населеного пункту (мал. 102).

Дізнайтеся більше

Найбільший приток мігрантів характерний для м. Києва.

Мал. 102. Міграція в Україні

За тривалістю міграції бувають:

 • постійні — остаточна зміна місця поживання;
 • сезонні — переміщення людей у певні періоди (на збирання урожаю, відпочинок улітку);
 • тимчасові — переселення на тривалий або обмежений термін (робота за контрактом на кілька років).

За формою переміщення міграції виділяють: добровільні або примусові (депортації).

Основними причинами міграцій є економічні, військові, політичні, національні, релігійні, екологічні.

Головними в нашій державі є економічні чинники міграції. Зокрема, люди виїжджають за кордон у пошуках роботи. До України переважно приїжджають із країн, що розвиваються, на навчання та в пошуках роботи. Окрему групу іммігрантів становлять політичні іммігранти з окремих сусідніх країн.

• Наведіть приклади міграційних потоків в Україні з указаних причин.

ОСОБЛИВОСТІ ВІКОВОГО ТА СТАТЕВОГО СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. «Старіння нації» зумовлює в Україні регресивний тип вікової структури, для якої характерним є зменшення народжуваності та скорочення тривалості життя за зростання частки старших вікових груп у загальній чисельності населення (мал. 103).

Мал. 103. Статево-вікова структура населення України, станом на 01.01.2018 р.

• До якого типу статево-вікової піраміди можна віднести тип структури, зображеної на малюнку 103?

На 1 січня 2018 р. чисельність осіб віком 15 років і менше становила 16,3 % загальної чисельності постійного населення, віком 60 років і старше — 22,9 %.

У віковій структурі за регіонами спостерігаються відмінності. Наймолодше населення проживає в Закарпатській, Волинській, Рівненській областях. Найстаріше — у Чернігівській, Сумській, Донецькій, Луганській областях. (Поясніть чому.)

ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ. Демографічна політика — комплекс соціальних, економічних, юридичних та інших заходів з метою зміни або підтримання наявних демографічних тенденцій. В Україні вона спрямована на збільшення народжуваності. Багатодітні родини мають певні пільги. Однак така демографічна політика виявилася малоефективною й поки що не дала бажаних результатів. (Поясніть чому.)

СИСТЕМА РОЗСЕЛЕННЯ — мережа населених пунктів на певній території з їхніми різноманітними зв'язками. Є дві основні форми розміщення населення — міська та сільська (мал. 104). Головною ознакою, що відрізняє міське поселення від сільського, є характер зайнятості населення.

Мал. 104. Основні типи поселень в Україні

На території України є 458 міст, у яких живе майже 70 % населення країни. Найбільше міст на Донбасі та в Прикарпатті (мал. 105). Густа мережа міст у першому регіоні зумовлена господарським освоєнням великих покладів кам'яного вугілля, у другому — давнім ареалом високої густоти сільського населення та високим розвитком у ньому аграрного виробництва.

Мал. 105. Урбанізація населення України

В Україні міське населення живе переважно у великих містах, які є також і обласними центрами. Крім столичного Києва, найбільшими за людністю містами є: Харків, Дніпро, Одеса, Львів. Вони є центрами міжрегіональних систем розселення. Велика частина сільського населення в пошуках роботи й кращої долі їде до цих міст. Тому їхня людність не скорочується і переважають у структурі населення молоді вікові групи.

Фактична чисельність населення міст України значно перевищує офіційні дані. А в сільських районах, де істотний дефіцит робочих місць, недостатньо розвинена (чи відсутня) побутова або соціальна інфраструктура, наявне населення менше від офіційно зареєстрованої кількості постійних жителів. Більшість сільського населення зосереджена у приміський зоні великих міст з огляду на можливість працевлаштування в такому місті, отримання різноманітних послуг тощо.

За роки незалежності України значно посилилася субурбанізація — переселення частини міського населення до передмість у котеджні поселення та нові житлові мікрорайони в існуючих сільських населених пунктах. Як наслідок сформувались великі міські агломерації — групи близько розміщених і тісно взаємопов'язаних між собою населених пунктів у рамках процесу урбанізації. Люди намагаються бути ближчими до природи, мати власну садибу із присадибною ділянкою, а на роботу їздити в місто. Тому нині в Україні активізувався процес рурбанізації — поширення міського способу життя в сільську місцевість. Міське населення мігрує в сільські поселення, де налагоджена необхідна для міського способу життя інфраструктура з метою можливості мати вищу якість життя.

СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ. В Україні сільське населення розміщене нерівномірно. Найбільше сільських населених пунктів у Лісостепу, а найменше — у горах та на Поліссі. (Поясніть чому.) Офіційно зареєстровано 28 388 сіл. У значній частині сільських населених пунктів живе дуже незначна кількість людей похилого віку, які доживають свій вік у рідній оселі. Помітні суттєві диспропорції в інфраструктурі, наявності закладів освіти й медицини між сільськими населеними пунктами, розміщеними біля великих міст й обласних центрів та на периферії. Державна політика спрямована на створення опорних сільських шкіл, лікарських округ, які призведуть до масового закриття малокомплектних шкіл і сільських медичних закладів. Як наслідок, відповідні сільські населені пункти не мають перспектив розвитку. Значна їхня частина втратить працездатне населення й дітей, поглиблюючи диспропорції в розселенні населення та спрощенні розселенської мережі.

В Україні переважає сільська групова форма розселення, яка має виразні регіональні особливості.

На Поліссі переважають малі села (200 — 500 осіб), як правило, одновуличні, розміщені на підвищених вододілах річок. Такий тип поселення називають вододільним. Поширений хутірський тип поселення.

• Як ви думаєте, чому на Поліссі села розміщуються на вододілах річок?

У Лісостепу і Степу переважають великі села з населенням 500 — 1500 осіб. Розміщуються вони в долинах річок, ярів, балок, де близько до поверхні підходять підземні води. Такий тип поселень називають долинно-яружним. У степах трапляються села у формі правильної шахівниці.

У Карпатах сільське населення живе в міжгірних долинах та вздовж річок. Такий вид поселень носить назву гірсько-долинний.

Україна має спрямувати політику розвитку сільських поселень на збереження та відродження села, підвищити пріоритет його соціального розвитку порівняно з містами. Адже село є тим фундаментом, на якому будується добробут, духовність і ментальність українського народу.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ: стисло про головне

 • Кількість населення в державі залежить насамперед від природного приросту (в Україні — від'ємний), а також від міграційних процесів. Імміграція сприяє зростанню кількості населення, еміграція — зменшенню.
 • Основними причинами міграцій є економічні, воєнні, політичні, національні, релігійні, екологічні.
 • В Україні для оптимізації природного приросту проводять демографічну політику, спрямовану на збільшення показників народжуваності — комплекс соціальних, економічних, юридичних та інших заходів.
 • Мережа сільських і міських населених пунктів формує систему розселення. В Україні міське населення сягає 70 %.
 • Збільшення частки міського населення й поширення міського способу життя називають урбанізацією.
 • Серед сільського населення переважає групова форма розселення одновуличного, хутірського, долинно-яружного, гірсько-долинного типів.

Знаю і вмію обґрунтувати

 • 1. Укажіть чинники, які призвели до скорочення населення України.
 • 2. Поясніть, чому регулювання природного руху населення є важливим завданням держави.
 • 3. Як трудова еміграція позначається на соціально-економічному розвитку держави?
 • 4. Поясніть причини виникнення великих ареалів субурбанізації в Україні.
 • 5. Який тип поселень найсприятливіший для життя людини? Назвіть переваги й недоліки проживання в містах і селах.

Працюю з картою

Використовуючи шкільний атлас та офіційні відомості Державної служби статистики України, позначте на карті України міста, у яких за роки незалежності постійно зростало населення. Поясніть значення географічного положення в цьому процесі.

Шукаю в Інтернеті

За допомогою офіційного сайту Головного управління статистики у вашій області дослідіть міграційні процеси у 2000-і роки. Які закономірності ви виявили? Назвіть головні напрямки міграції населення вашої області.

Генерую ідеї

Дослідіть демографічні процеси, які відбулися у вашій місцевості за роки незалежності України. Яких заходів слід вживати на місцевому й регіональному рівнях для позитивних зрушень у демографічній ситуації?

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 9

Тема: Аналіз картограм народжуваності, смертності, природного приросту, густоти населення, урбанізації в Україні

1. Розгляньте карту атласу «Загальна густота населення». Визначте регіони України з різними показниками рівня густоти населення. Назвіть основні причини нерівномірного розміщення населення.

2. Проаналізуйте карти атласу «Народжуваність», «Смертність», «Природний приріст». Назвіть області України з найвищими і найнижчими показниками та основні причини, які вплинули на цю тенденцію.

3. Зробіть аналіз карти «Урбанізація населення». Укажіть області України з найвищими й найнижчими показниками рівня урбанізації та причини, що її зумовлюють.

4. Зіставте значення розглянутих вище демографічних показників із середніми в Україні.

5. Позначте на контурній карті певними значками, штрихуванням або кольором:

а) області з найвищим показником народжуваності, смертності, природного приросту, густоти населення, рівня урбанізації;

б) області з найнижчим показником народжуваності, смертності, природного приросту, густоти населення, рівня урбанізації.

6. До яких категорій (високий, середній, низький) за рівнем народжуваності, смертності, природного приросту, густоти населення належить область, у якій ви живете?

7. Складіть ТОП-10 найбільших за кількістю населення міст України. Зазначте:

а) чисельність населення цього міста;

б) область, у якій розташоване місто;

в) функції, які виконує місто.

Чи збігається розташування цього міста з рівнем урбанізації відповідної області?

8. Позначте найбільші міста України на контурній карті.

Дослідження

Орієнтовні теми (на вибір учня/учениці)

 • 1. Сучасна географія трудової еміграції з України.
 • 2. Соціальні проблеми монофункціональних міст.