Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Гільберг

ТЕМА 3. ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА

§ 22. Світові економічні зв'язки

• Яка країна світу виробляє найбільше промислової продукції?

ПОНЯТТЯ «ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА». Глобальна економіка — сукупність взаємопов'язаних економічними, інформаційними, людськими потоками сфер економіки країн світу, що функціонують як єдиний комплекс. Виникла внаслідок розвитку процесів інтернаціоналізації виробництва і збуту у світовому масштабі та процесів глобалізації. У сучасній глобальній економіці лідирують такі види економічної діяльності: ділові та професійні послуги, інформаційно-комп'ютерні, консультаційні, телекомунікаційні та їхній аутсорсинг на основі ІТ-технологій. Особливістю сучасної глобальної економіки є бурхливий розвиток фінансово-кредитної сфери та фондового ринку й утворення єдиного світового ринку новітніх технологій і патентів. (Поясніть чому.)

• З'ясуйте, яка країна світу є лідером у впровадженні ІТ-технологій у виробничі процеси.

СВІТОВИЙ РИНОК ТЕХНОЛОГІЙ, ПАТЕНТІВ І ЛІЦЕНЗІЙ, ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ становить єдину систему з розроблення новітніх продуктів, технологій, надання патентів (правовий документ на зразок промислового виробу) і ліцензій (документ на право користування чи відтворення продукту) на їх використання.

ТНК — головні виробники ліцензій, які реєструють і купують 3/4 усіх міжнародних ліцензій світу. Провідну роль відіграють сучасні види інформаційно-технологічних послуг на засаді ІТ-технологій та засобів Інтернету (пошук, зберігання, накопичення, обробка, передача інформації). Значну частина новітніх технологій і комерційних продуктів створюють глобальні мережеві компанії, які мають структурні підрозділи в різних країнах світу.

Незначна вартість передачі інформації фактично не впливає на собівартість виготовленої продукції. Таким чином сформувалась «нет-економіка» (мал. 89). Вона охоплює провідні види економічної діяльності постіндустріального суспільства, що ґрунтуються на ІТ-технологіях. Найбільші її осередки — світові міста.

Мал. 89. Характерні риси «нет-економіки»

Віртуальна економіка дедалі більше відривається від економічних процесів у реальній економіці. Фондовий ринок перетворився в інструмент корпоративного контролю, де ціна акцій на біржі визначає бізнес-цикли розвитку національних економік більшості високорозвинених країн світу. Це поглиблює кризу в економіці країн з розвинутою «нет-економікою», зумовлену фінансовими спекуляціями та банкрутством акцій новітніх компаній (велика економічна криза 2008 р. зачепила майже всі країни світу). Як наслідок, посилився процес деіндустріалізації, перенесення частини виробничих потужностей в інші країни, переорієнтація на наукоємні види промислової продукції.

Унікальний досвід

Провідний світовий виробник новітньої комп'ютерної техніки світу — компанія «Леново» (мал. 90), створена Китайською академію наук. Вона впроваджує у виробництво наукові розробки її вчених.

Мал. 90. Штаб-квартира компанії «Леново» в м. Пекіні (КНР)

СИСТЕМА ВИРОБНИЦТВА. Сукупність технологій і форм організації праці, спрямованих на виготовлення масової стандартної продукції, становлять систему виробництва. У процесі історичного розвитку людства були винайдені різноманітні системи виробництва (наприклад, мануфактури припинили своє існування, з'явились інші системи). Нині у світі поширені фордизм, тойотизм і гнучкі системи виробництва (мал. 91).

Мал. 91. Основні сучасні системи виробництва

Різні системи виробництва можуть співіснувати на одному підприємстві. Наприклад, майже все масове виробництво недорогих автомобілів та одягу засновано на фордизмі. Натомість випуск елітних автомобілів — це гнучке виробництво, яке співіснує на одному промисловому майданчику автомобілебудівної компанії.

ГЕОГРАФІЧНІСТЬ МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ТА КООПЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА. Основою міжнародної спеціалізації є абсолютні та відносні переваги.

Абсолютні переваги зумовлені природними чинниками. Наприклад, каву можна вирощувати лише в певних природних умовах, промислове видобування корисних копалин — наконкретних родовищах. Так формується міжнародна спеціалізація країн світу.

• Поміркуйте, як глобальне потепління впливає на аграрну спеціалізацію країн світу.

Відносні переваги зумовлені собівартістю (сукупною вартістю матеріалів і витрат на оплату праці) та ціною виробництва. Тому, наприклад, технології пошиття масового одягу поширені переважно у країнах з дешевою робочою силою та розгалуженою мережею морських торговельних портів; новітні біотехнології — у високорозвинених країнах, які впроваджують науково-дослідницькі та експериментальні виробництва. Унаслідок спеціалізації та торгівлі на основі порівняльних переваг кожна країна отримує позитивний економічний ефект, який називається вигодою від торгівлі.

РОЛЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ ТА ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН У ФУНКЦІОНУВАННІ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Масове виробництво переважно розміщено в межах вільних економічних зон і контролюється транснаціональними корпораціями (ТНК), а наукоємне — належить їхнім структурним підрозділам. Однією з особливостей сучасної глобальної економіки світу є виразне панування ТНК у виробництві та збуті товарної продукції. Більшу її частину виробляють у межах вільних економічних зон (наприклад, Шеннон в Ірландії). Обсяги доходів провідних ТНК можна співставити з бюджетами певних країн, що розвиваються. Здійснюючи діяльність одночасно в кількох країнах світу, вони створили глобальні ланцюги доданої вартості. (Поясніть чому.)

ГЛОБАЛЬНІ ЛАНЦЮГИ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ. Сукупність дій з виробництва, доставки, збуту готової продукції, що розміщені в різних країнах світу, але керовані з єдиного центру, утворюють глобальні ланцюги доданої вартості. Додана вартість — новостворена вартість у результаті товарного виробництва. Такі глобальні ланцюги доданої вартості ТНК створюють для мінімізації власних витрат. Наприклад, залізну руду з Бразилії везуть до Франції на металургійний завод для виплавки сталі, з якої вироблятимуть прокат для автомобільної промисловості США.

Цілісний світ

Виробничі лінії зі збирання легкових автомобілів компанії «ФІАТ» діють на чотирьох континентах.

Більшість товарних ринків світу орієнтовані на глобальні ланцюги доданої вартості. Потік коштів у їх межах відбувається переважно через залучення компаній з офшорів. Наприклад, кошти за придбання продукції металургійного комбінату, що належить ТНК, розміщеній в одній з країн Європи, надходять на рахунок її фінансового підрозділу в Нідерландах, потім їх переводять на рахунок дочірньої компанії на о. Аруба (офшор) для мінімізації податків від отримання дивідендів.

• Знайдіть в Інтернеті визначення понять «дочірня компанія», «дивіденд».

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: стисло про головне

 • Глобальна економіка — сукупність взаємопов'язаних економічними, інформаційними, людськими потоками сфер економіки країн світу, що функціонують як єдиний комплекс.
 • Світовий ринок технологій, патентів і ліцензій, інформаційно-технологічних послуг становить єдину систему з розроблення новітніх виробів, технологій, надання патентів і ліцензій на їх використання.
 • Система виробництва — сукупність технологій і форм організації праці, спрямованих на виготовлення масової стандартної продукції.
 • Основою міжнародної спеціалізації є абсолютні та відносні переваги. Абсолютні переваги зумовлені природними чинниками. Відносні — собівартістю (сукупною вартістю матеріалів і витрат на оплату праці) та ціною виробництва.
 • Особливість сучасної глобальної економіки світу — панування ТНК у виробництві та збуті товарної продукції.
 • Глобальні ланцюги доданої вартості — сукупність дій з виробництва, доставки, збуту готової продукції, що розміщені в різних країнах світу, але керовані з єдиного центру.

Знаю і вмію обґрунтувати

 • 1. Що таке глобальна економіка? Які її головні складові?
 • 2. Назвіть складові «нет-економіки».
 • 3. Як визначають абсолютні переваги країни на світовому ринку?
 • 4. Чому для країн Європи характерними є відносні переваги на світовому ринку?
 • 5. Чому ТНК створили та контролюють більшість глобальних ланцюгів доданої вартості?
 • 6. Які є типи систем виробництва?
 • 7. Чому вільні економічні зони набули поширення у світі?

Працюю з картою

Знайдіть на карті шкільного атласу й позначте на контурній карті провідні світові компанії-виробники та експортери в первинному секторі економіки. Поясніть чинники розміщення штаб-квартир цих компаній.

Шукаю в Інтернеті

За допомогою офіційного сайту Головного управління статистики у вашій області з'ясуйте, які країни-офшори є лідерами з обсягу залучених прямих іноземних інвестицій в економіку вашого регіону.

Генерую ідеї

Наведіть абсолютні й відносні переваги вашої області в міжнародному поділі праці. Укажіть шляхи оптимального використання кожного з них.