Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 21. Міграційна політика країн світу як складова демографічної політики

• Чи є в Україні державна демографічна політика?

ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОГРАФІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ З РІЗНИМ ТИПОМ ВІДТВОРЕННЯ. У країнах, які перейшли на звужену модель відтворення населення (пізнє народження переважно однієї дитини), політика має два напрями: а) забезпечення працездатності осіб старших вікових груп для підвищення пенсійного віку та зменшення соціальних державних видатків на цю групу населення; б) упровадження державної політики зі стимулювання народжуваності, надання робочих місць молоді для зменшення еміграції. В окремих розвинених країнах уживають заходи з імміграції сімей з дітьми. Переважно переїжджають родини з країн, що розвиваються. Але відмінності масової культури та моделі сім'ї потребують адаптаційних заходів до суспільства країни, до якої вони переїхали на постійне місце проживання.

• Яку, на вашу думку, демографічну політику доцільно впровадити в Україні? Який досвід ЄС можна для цього використати?

МІГРАЦІЇ, ЇХ ПОКАЗНИКИ, ЧИННИКИ ТА ВПЛИВ НА ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ І ЙОГО ПЕРЕРОЗПОДІЛ У СВІТІ. Міграції є внутрішні (у межах певної країни) та зовнішні (між країнами світу). Важливим показником є сальдо міграції — різниця між приїжджими й тими, хто виїхав. Розрізняють внутрішнє сальдо (щодо мігрантів у межах країни) і зовнішнє (різниця між емігрантами й іммігрантами). Останнє має суттєве значення для створення позитивного іміджу країни. Війни та ставлення влади до національних меншин — серед вирішальних чинників міжнародної міграції. Значну частину міжнародного міграційного потоку становлять особи, які через загрозу життю змушені виїхати з власної країни (наприклад, біженці із Сирії). Другий чинник — соціально-економічна ситуація в країні. Цю групу мігрантів становлять люди, які переїжджають в інші міста чи країни в пошуках роботи та кращих умов життя. Більшість мігрантів — молоді люди, часто із сім'ями. Їхній приїзд до іншої частини власної країни або за кордон приводить до збільшення частки молоді працездатного віку та зростання народжуваності. Наприклад, частка молоді в населенні Києва вища за середнє значення по Україні, тому що молодь приїздить сюди з усіх регіонів країни для навчання, пошуку роботи й кращої долі.

Відкриваємо Україну

В Україні найбільше мігрантів прибуває до Києва.

ПРОСТОРОВІ ТЕНДЕНЦІЇ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. У світі більшість мігрантів переміщуються в межах своїх країн, зберігаючи при цьому родинні й дружні зв'язки та не відчуваючи перепон для працевлаштування. У міжнародній імміграції сформувалось кілька стабільних напрямків. Перший напрямок — з країн, що розвиваються, до розвинених країн світу (наприклад, з Пуерто-Рико до США). Другий — міграції мусульман з азіатських країн до країн Перської затоки (наприклад, чоловіки, які працюють на будівництвах численних хмарочосів у м. Абу-Дабі, ОАЕ). Третій значний напрям імміграції — потік осіб працездатного віку з країн Центральної Азії до Росії. Окрему групу становлять сезоні трудові міграції населення, задіяного на плантаціях та копальнях Африки (молодь з Мозамбіку виїжджає до ПАР на кілька місяців для роботи на шахтах).

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЯК ЧИННИК ПРИРОДНОГО Й МЕХАНІЧНОГО РУХУ НАСЕЛЕННЯ. Зі зростанням якості життя урізноманітнюються потреби та вимоги до середовища проживання людей. Тому істотно змінюється народжуваність і мобільність населення в різні історичні епохи. Збільшення тривалості періоду здобуття освіти відтерміновує вік створення сім'ї та народження дітей. Зростає частка одинаків у суспільстві та неповних сімей. В окремих розвинених країнах світу (наприклад, в Італії) поширено міжнародне всиновлення подружжями дітей із сиротинців (у т.ч. з України).

Знання іноземних мов, наявність статків дозволяють значній частині населення розвинених країн мандрувати й обирати для проживання інші країни світу. Зокрема, упровадження єдиного безвізового Шенгенського простору між більшістю розвинених країн Європи дозволило сформувати стійкі великі потоки населення, які здобувають вищу освіту, працюють і живуть в інших країнах. Тому в провідних світових містах значну частину населення становлять іноземці. Окрему категорію становить міжнародна еліта — топ-менеджери, відомі спортсмени, діячі мистецтва, вчені, програмісти тощо. Вони переїжджають з країни в країну після закінчення контракту. Це основні фактори механічного руху населення.

• Пригадайте визначення поняття «трудові ресурси».

ДЕМОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ КРАЇН. Кількість власних трудових ресурсів країни залежить від вікової структури населення. Що їх більше, то меншою є потреба в залучені іноземних працівників. Важливе значення має рівень освіти та кваліфікації. Країни з розвиненою мережею закладів вищої освіти можуть підготувати власні національні кадри для всіх потреб економіки. Натомість чимало висококваліфікованих фахівців країн, що розвиваються, здобувають освіту за кордоном і залишаються там працювати. Розвинені країни світу до наукових й інженерно-дослідницьких центрів запрошують на постійну роботу висококласних фахівців (переважно молодь) з країн, що розвиваються. Так відбувається зменшення якості населення в країнах, що розвиваються, втрачається можливість сформувати в себе важливі наукові осередки без запрошення висококваліфікованих фахівців з інших країн. Цей процес не оминув і країни з перехідним типом соціально-економічного розвитку. Зокрема, з України у 2000-і роки виїхало чимало фахівців з ІТ-технологій до розвинених країн світу. Головними мотивами їхньої імміграції були вища заробітна платня, кращі умови праці та якість життя. Окремі малі розвинені країни світу створили високоякісне середовище для проживання й роботи для фахівців у певних підвидах економічної діяльності. Наприклад, це дозволило Люксембургу стати одним з головних центрів світової банківської діяльності. У більших за людністю і площею країнах світу такими осередками специфічних видів діяльності стають світові міста. Тому в третинній сфері Брюсселя зайнято більше працівників, ніж у будь-якій іншій європейській столиці (найбільшу частину становлять іноземні чиновники, що працюють у різних міжнародних організаціях, штаб-квартири яких чи важливі структурні підрозділи розташовані в цьому місті).

ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОГНОЗИ (мал. 88) є невід'ємною частиною політики держави. Прогнозуючи кількість молоді в працездатному віці в найближчі роки, можна передбачити обсяг трудових ресурсів у країні. Важливе значення в демографічному прогнозуванні має визначення перспективної статево-вікової структури (піраміди) країни, що дозволить обчислити обсяги майбутніх витрат на утримання непрацездатного населення, виплат пенсій, допомоги з догляду за дитиною тощо. Демографічний прогноз розвитку населення допомагає запровадити зважену державну політику у сфері народжуваності та залучення іноземців. «Старіння» нації означає збільшення витрат на медичну й соціальну допомогу особам літнього віку, розширення мережі таких закладів із залученням молоді до догляду за цією категорією населення. Для країн, де має місце «бебі-бум», необхідне розширення мереж дошкільних і шкільних навчальних закладів, медичних установ з педіатрії та гінекології.

Мал. 88. Демографічний прогноз населення Землі

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: стисло про головне

 • Залежно від типу відтворення населення виділяють два головні види державної політики — з підтримки народжуваності або її мінімізації. Залежно від потреб у трудових ресурсах країни проводять політику, спрямовану на імміграцію чи еміграцію населення.
 • Міграції є внутрішні (у межах певної країни) та зовнішні (між країнами світу). Важливим показником є сальдо міграції — різниця між приїжджими й тими, хто виїхав. Розрізняють внутрішнє сальдо (щодо мігрантів у межах країни) і зовнішнє (різниця між емігрантами й іммігрантами).
 • У світі більшість мігрантів переміщуються в межах своїх країн. У міжнародному просторі сформувалися стабільні напрямки міжнародної імміграції.
 • Зі зростанням якості життя урізноманітнюються потреби та вимоги до середовища проживання людей. Тому істотно змінюється народжуваність і мобільність населення в різні історичні епохи.

Знаю і вмію обґрунтувати

 • 1. Що таке державна демографічна політика? Які її головні складові?
 • 2. Схарактеризуйте типи державної політики у сфері міжнародної міграції населення.
 • 3. Як обчислюють міграційне сальдо?
 • 4. Чому більшість біженців прямує до країн Європи?
 • 5. Доведіть необхідність демографічних прогнозів.
 • 6. Як міжнародна спеціалізація країни пов'язана зі статево-віковою структурою населення (пірамідою)?
 • 7. Назвіть чинники формування у світі виразних напрямків міжнародної імміграції.

Працюю з картою

Знайдіть на карті шкільного атласу й позначте на контурній карті головні стабільні напрямки міжнародної імміграції.

Шукаю в Інтернеті

За допомогою офіційного сайту Державної служби статистики України з'ясуйте, до яких країн переважно від'їжджали жителі вашого регіону минулого року.

Генерую ідеї

Запропонуйте заходи, спрямовані на зменшення трудової імміграції з України. Які заходи слід запровадити на місцевому й регіональному рівнях?

Дослідження

Орієнтовні теми (на вибір учня/учениці)

 • 1. Вплив старіння населення на місце країни в міжнародному поділі праці.
 • 2. Працемісткі виробництва густозаселених регіонів світу.
 • 3. Екологічні та соціальні проблеми густозаселених регіонів світу.