Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Бакка - Нова програма

§ 22 ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ. ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ЇХ ВПЛИВ НА ДЕМОКРАТІЮ

Політичні партії створюються на базі неформальних організацій, регіонального економічного інтересу, навколо відомої публічної особистості, внаслідок діяльності громадського руху. Партії є інструментом залучення громадян до політики. Політична партія — це зареєстроване згідно із законом добровільне об’єднання громадян — прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, яке має на меті сприяння формуванню й вираженню політичної волі громадян і яке бере участь у виборах та інших політичних заходах. Сучасна політологія відносить партії до недержавних організацій громадянського суспільства.

Правовий статус політичних партій в Україні регулюється Конституцією України (ст. 36—37), Законом «Про політичні партії в Україні» та іншими законами України. Партії мають свій статут, який визначає їхню діяльність, структуру, органи правління. В Україні партії мають всеукраїнський статус. Завдяки цьому вони стають важливим чинником політичної інтеграції суспільства та сприяють розвитку політичної культури громадян. Партії є рівними перед законом.

Політичні партії розрізняють залежно від їхньої соціальної сутності, соціальної бази, особливостей тієї спільноти, інтереси якої партія виражає, від ідеології, яку вони сповідують, програмових завдань і тактичних пріоритетів, від принципів організаційної побудови, місця, яке вони посідають у політичній системі.

Існування багатопартійності можливе завдяки політичному плюралізму, що передбачає політичну відкритість, участь громадян та пошук консенсусу в прийнятті рішень тощо.

Ще однією складовою частиною демократичної політичної системи, яку забезпечує принцип плюралізму, є опозиція. Її важливість полягає в тому, що вона виступає з конструктивною критикою уряду чи органу правління, чим удосконалює його роботу. За прийняття рішень вказує на слабкі сторони, що сприяє їх врахуванню та усуненню. Опозиції належить роль своєрідного регулятора й контролера, що має вплив на органи влади з метою відстоювання суспільних інтересів. Опозиція запобігає зосередженню влади в одних руках чи однієї політичної сили.

Опозиція — організоване об’єднання громадян, що протидіє будь-якій владі.

Опозиція також визначається як протидія, опір певній політиці, протистояння певній політичній силі, інституту, рішенню. Вона формулює думку та узагальнює інтереси соціальних груп, що залишились поза увагою уряду, здійснює контроль над діяльністю влади. Вона здійснює критику владних інститутів. Пропонує альтернативи офіційній політиці.

Діяльність опозиції є можливою завдяки дотриманню принципу урахування більшістю прав меншості. Цей принцип передбачає прийняття політичних рішень більшістю голосів. У демократичному суспільстві воля більшості має враховувати інтереси меншості та гарантувати захист їх прав. Це стосується всіх груп, наявних у суспільстві, чи то релігійних, політичних, етнічних та інших. Захист прав меншості гарантує Основний закон держави — Конституція, незалежний суд, представництво в парламенті.

Прокоментуйте філософські думки

Американський президент Томас Джефферсон зазначав, що «воля більшості повинна в усіх випадках домінувати, але, щоб ця воля була правомірною, вона має бути розумною, аби меншість мала рівні права, порушувати які було б гнобленням». Конституція США містить форми захисту парламентської меншості, якій надане право протесту проти проектованих змін Основного Закону. Ці права меншості настільки значні, що протягом більш ніж 200-річного існування США було ратифіковано лише 26 поправок до Конституції, а американська Конституція є найбільш стійкою з усіх існуючих.

Поміркуйте, чи відображено ці принципи в українському законодавстві.

Отже, демократія гарантує права меншості на критику та вільне вираження своїх поглядів, що є конструктивними. Меншості забезпечується право говорити та бути почутими, у рамках закону робити спроби стати більшістю.

Для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, інтересів у демократичному суспільстві створюються громадські організації. Правовий статус громадських організацій закріплений у Законі України «Про об’єднання громадян». Громадська організація — це об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів. Громадські організації — це групи людей, об’єднаних спільними інтересами, але, на відміну від політичних партій, вони створюються з неполітичною метою, хоча їхня участь у політичному житті й не виключена. Розгалужена система громадських організацій є важливим показником розвитку громадянського суспільства.

Громадські організації характеризуються низкою спільних ознак:

1) суспільний характер — організації, які покликані вирішувати суспільно значущі проблеми;

2) добровільність — для їх створення й діяльності служить вільна воля самих засновників й учасників;

3) спільність інтересів учасників — як інтелектуально-світоглядна основа цих формувань;

4) метою створення цих формувань є реалізація прав і свобод громадян;

5) легальність — мета цих формувань і форми діяльності громадських формувань є цілком законними; заради цього здійснюється їх легалізація;

6) некомерційний характер — отримання прибутку, збагачення засновників та учасників не може бути основною метою цих формувань;

7) способом досягнення поставленої перед громадським формуванням мети виступають спільні законні дії самих його учасників.

Громадські організації утворюються й діють на принципах: добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу їх членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності. Залежно від сфери громадської діяльності й мети, громадські об’єднання поділяють на такі види: економічні, соціальні, культурні, екологічні, освітні та інші.

Ідеї для дослідження

Уважно прочитайте довідку про громадську організацію Євромайдан SOS.

Євромайдан SOS — самоорганізована група правозахисників, громадських активістів, адвокатів, журналістів та інших небайдужих людей різних професій, яка була створена у відповідь на незаконні дії влади щодо розгону злочинної акції в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року на майдані Незалежності під час Революції Гідності. Метою діяльності Євромайдану SOS є оперативне надання правової допомоги потерпілим учасникам Євромайдану в Києві та в інших містах країни, а також збір й аналіз інформації для захисту учасників злочинного протесту й надання проміжних оцінок розвитку ситуації.

Обговоріть у парах і дайте відповідь на запитання:

Якого спрямування є дана громадська організація? Які причини її виникнення? Яка мета діяльності організації? На вашу думку, чи має дана організація перспективи подальшого розвитку? Які чинники сприяють її діяльності?

Громадські організації роблять великий внесок у досягнення загального добробуту і стабільності. Вони є основою громадянського суспільства, так званого «третього сектора».

Громадські організації мають за мету становлення громадянського суспільства, захист суспільних інтересів. Вони здійснюють навчально-консультативну діяльність, поширення інформації, надають соціальні послуги, правову допомогу, проводять аналітичні дослідження, розробляють суспільно-політичні рекомендації, здійснюють представництво та захист інтересів громадян. Таким чином громадські організації мають безпосередній вплив на розвиток демократії.

Рефлексія до засвоєного