Серія «Конструктор уроку». «Історія України». 10 клас

Урок 15. Проголошення автономії України

Мета: проаналізувати основні рішення Українського національного конгресу, зміст І Універсалу УЦР, визначити причини та наслідки його проголошення; визначити історичне значення створення першого українського уряду — Генерального Секретаріату; охарактеризувати видатних діячів Української революції; виховувати повагу до історичного минулого своєї Батьківщини.

Очікувані результати: ...

Тип уроку: комбінований.

Поняття: Український національний конгрес, універсал, Генеральний Секретаріат, національні меншини.

Дати: 6—8 квітня 1971 р. — робота Українського національного конгресу; 10 червня — 1917 р. — І Універсал УЦР; 15 червня 1917 р. — створення Генерального Секретаріату.

Персоналії: М. Грушевський, В. Винниченко

І. Організаційна частина

II. Актуалізація опорних знань

• Метод «Мікрофон»

Назвіть основні причини та події початку Української революції.

III. Вивчення нового матеріалу

1. Український національний конгрес

• Робота з джерелами

• Проблемне завдання

Аргументовано доведіть або спростуйте твердження одного з лідерів української революції П. Христюка: «Національним конгресом закінчився період української революції — національно-культурницький і підготовчий — і почався другий період — національно-політичної боротьби».

2. І Універсал УЦР

• Завдання (заздалегідь підготовлене на дошці)

Які події передували ухваленню І Універсалу?

 • Збройний виступ самостійників
 • Більшовицький переворот
 • Створення УЦР
 • Всеукраїнський національний конгрес
 • Початок формування українських збройних сил
 • Перша війна радянської Росії проти УНР

• Робота з джерелом

• Проблемне завдання

Прокоментуйте твердження свідка подій П. Христюка стосовно І Універсалу УЦР: «Сила універсалу полягала в тому великому принципі, який він проголосив словами “однині самі будемо творити наше життя”, і в тому великому, безмежному довір’ї до творчих сил українського народу, яким був пройнятий весь універсал».

• Робота з художнім твором

Із поезії П. Тичини «Велике свято»

Ой що в Софійському заграли дзвони,

затремтіли.

Не білі голуби — янголи в небі полетіли.

Ат там брикалися під прапорами,

під сонячні, ще й сині:

Віднині —

Не буде більше пана у Вільній Україні...

 • 1) Вірш видатного українського поета П. Тичини «Велике свято» був присвячений подіям 10 (23) червня 1917 р. Що вам відомо про них?
 • 2) Якими настроями пронизаний наведений уривок із поезії?
 • 3) Чи справедливо, на вашу думку, описані у вірші події вважати «великим святом»? Свою відповідь аргументуйте.

3. Утворення Генерального Секретаріату

• Робота з підручником

Випишіть у зошит дату створення першого українського уряду. Дайте визначення поняття «Генеральний Секретаріат» і запишіть його до словника в зошиті.

• Аналізуємо інформацію

До першого складу Генерального Секретаріату увійшло вісім осіб: В. Винниченко, Б. Мартос, С. Петлюра, В. Садовський, І. Тешенко (члени УСДРП), С. Єфремов (УПСФ), М. Стасюк (УПСР), X. Барановський (позапартійний).

 • 1) Проаналізуйте партійну приналежність членів Генерального Секретаріату. Спрогнозуйте основні напрямки політики цього уряду.
 • 2) Використовуючи матеріал підручника, випишіть у зошит посади, які зайняли названі вище особи.

• Повідомлення учня

Заслухайте повідомлення на тему «Життя та діяльність голови Генерального Секретаріату В. Винниченка» і складіть у зошиті історичний портрет цього політичного діяча.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

• Робота з таблицею

За матеріалом підручника заповніть таблицю «І Універсал (10 (23) червня 1917 р.)».

V. Домашнє завдання

П: ...

До уваги вчителя!

І Універсал (10(23) червня 1917 р.)

Причини проголошення

Відхилення Тимчасовим урядом вимог делегації УЦР на чолі з В. Винниченком про надання Україні автономії.

Ініціювання II Військовим з’їздом проголошення автономії України без згоди Тимчасового уряду

Основні положення

Проголошення автономії України.

УЦР — вищий державний орган влади в Україні, до скликання Всенародних Українських зборів.

Заклик до населення створювати підпорядковані УЦР органи влади на місцях.

Створення української державної скарбниці за рахунок спеціального податку з населення. Участь представників усіх національностей в державотворчих процесах в Україні. Необхідність розробки закону про землю, за яким право порядкувати землею належало б виключно народові України

Результати

Фактичне перетворення ЦР на законодавчий орган.

Створення першого українського уряду — Генерального Секретаріату, який складався з восьми секретарств (внутрішніх, продовольчих, військових, земельних, судових, міжнаціональних справ, фінансів, освіти). Голова — В. Винниченко

Роздавальний матеріал

Картка 1

1) Із праці О. Гольденвейзера «Із київських спогадів»

8 квітня в традиційній залі купецького зібрання відкрився Всеукраїнський національний з’їзд. Пам’ятаю цю залу, сповнену молодим, чужим мені за настроями й мовою натовпом. Пам’ятаю сиву голову професора М. Грушевського, який посідав центральне місце за столом президіума. Пам’ятаю його чарівну владу над усією цією неотесаною аудиторією. Досить було йому підвести руку з квіткою білої гвоздики, якою був прикрашений стіл, і зала замовкала... 8 квітня 1917 р. був перший огляд українських національних сил і перша зустріч української та російської громадськості після революції. І привітання, і поцілунки — усе це було чудово й дуже зворушливо...

2) Із праці В. Винниченка «Відродження націй»

...З’їзд став першим кроком відродження нації по шляху державності... першим каменем у будові української державності... першим підготовчим етапом у творенні як ідей української держави, так і в частковому переведенні їх у життя...

• Запитання та завдання

 • 1) Коли відбулася описана в джерелах подія?
 • 2) Що вам відомо про авторів наведених джерел? До яких політичних сил вони належали?
 • 3) Яким був авторитет М. Грушевського?
 • 4) У якій атмосфері відбувався Український національний конгрес?
 • 5) Використовуючи матеріал підручника, визначте, які питання розглядалися на Українському національному конгресі. Випишіть їх у зошит.
 • 6) Яку оцінку діяльності конгресу дає В. Винниченко? Яке місце належало Українському національному конгресу в процесі українського державотворення? Дайте власну оцінку його діяльності.

Картка 2

Із І Універсалу Української Центральної Ради

Народе Український! Народе селян, робітників, трудящого люду!

...Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на свої землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуванням Всенародні Українські Збори (Сойм). Всі закони, що повинні дати той лад тут у нас, на Вкраїні, мають право видавати тільки наші Українські Збори... Ніхто краще наших селян не може знати, як порядкувати своєю землею. І через те ми хочемо, щоб після того, як буде одібрано по всій Росії поміщицькі, казенні, царські, монастирські та інші землі у власність народів, як буде видано про це закон на Всеросійському Учредительному Зібранні, право порядкування нашими українськими землями, право користування ними належало тільки нам самим... Так сказали виборні люде з усієї Землі Української. Сказавши так, вони вибрали з-поміж себе нас, Українську Центральну Раду, і наказали нам бути на чолі нашого народу, стояти за його права і творити новий лад вільної автономної України. І ми, Українська Центральна Рада, вволили волю свого народу, взяли на себе великий тягар будови нового життя і приступили до тієї великої роботи. Але Тимчасове Російське Правительство одкинуло всі наші домагання... І тепер, Народе Український, нас приневолено, щоб ми самі творили нашу долю. Ми не можемо допустити край наш на безладдя та занепад. ...І через те ми, Українська Центральна Рада, видаємо сей Універсал до всього нашого народу і оповіщаємо: однині самі будемо творити наше життя... Од сього часу кожне село, кожна волость, кожна управа повітова чи земська, яка стоїть за інтереси Українського Народу, повинна мати найтісніші організаційні зносини з Центральною Радою... В городах і тих місцях, де українська людність живе всуміш з іншими національностями, приписуємо нашим громадянам негайно прийти до згоди й порозуміння з демократією тих національностей і разом з нами приступить до підготовки нового правильного життя... І коли ми зробимо сю підготовчу організаційну роботу, ми скличемо представників від усіх народів Землі Української і виробимо закони для неї...

А для успіху тої праці насамперед потрібні великі кошти (гроші)... І через те ми, Українська Центральна Рада, приписуємо ...накласти на людність особливий податок на рідну справу і точно, негайно, регулярно пересилати його в скарбницю Української Центральної Ради. (Ухвалено: Київ, року 1917, місяця червня числа 10)

• Запитання та завдання

 • 1) Визначте дату проголошення І Універсалу УЦР, запишіть її у зошит.
 • 2) Визначте умови та причини проголошення І Універсалу УЦР.
 • 3) Проаналізуйте основні положення цього документа, випишіть їх у зошит.
 • 4) Визначте наслідки та історичне значення проголошення І Універсалу.